Privacy Policy

Privacy policy

Uvod

Posvećeni smo zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Svako ima prava u pogledu načina na koji se postupa sa njihovim ličnim podacima. Tokom naših aktivnosti prikupljaćemo, čuvamo i obrađujemo lične podatke o našim kupcima, dobavljačima i drugim trećim licima i prepoznajemo da će ispravan i zakonit tretman ovih podataka održati poverenje u organizaciju i obezbediti uspešno poslovanje. Ž

Ova politika utvrđuje osnovu na kojoj ćemo obrađivati sve lične podatke koje prikupimo od vas ili koje nam vi pružite. Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće da biste razumeli naše stavove i prakse u vezi sa vašim ličnim podacima i kako ćemo se prema njima odnositi.

Član smo BCA grupe kompanija (BCA Group), a naša matična kompanija je Constellation Automotive Group. Za više detalja o Constellation Automotive Group, posetite constellationautomotive.com. Ovo obaveštenje o privatnosti izdaje se u ime BCA Group, pa kada u ovom obaveštenju o privatnosti pominjemo „mi“ ili „naše“, mi se pozivamo na relevantnu kompaniju u BCA Group koja je odgovorna za obradu vaših podataka. BCA Polska Sp. Z. o.o. je kontrolor i odgovorna za ovu web stranicu.

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer - DPO), a adresa e-pošte za kancelariju DPO je [email protected]

Kancelariju DPO-a možete kontaktirati poštom (označite njih) na BCA:

Form 2
18 Bartley Wood Business Park
Bartley Way
Hook
Hampshire
RG27 9XA
United Kingdom 

Principi zaštite podataka 

Prilikom obrade vaših podataka moramo se pridržavati šest primenljivih principa dobre prakse. Oni predviđaju da vaši lični podaci moraju biti:

 • obrađeni zakonito, pošteno i na transparentan način,
 • obrađeni u određene, eksplicitne i legitimne svrhe,
 • odgovarajući, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno,
 • tačni i ažurirani,
 • da se čuvaju ne duže nego što je potrebno, i
 • obrađeni na način koji obezbeđuje odgovarajuću sigurnost.

Informacije koje nam dajete

Možemo sakupljati, koristiti, čuvati i prenositi različite vrste ličnih podataka o vama, uključujući:

 • Podaci o identitetu, kao što su vaše ime, bračni status, titula, datum rođenja, pol,
 • Kontakt podaci, kao što su vaša kućna adresa, adresa e-pošte i brojevi telefona,
 • Finansijski podaci, poput podataka o bankovnom računu,
 • Podaci o dokumentima, poput dokumenta o registraciji vozila, kopije vozačke dozvole, pasoša, računa za komunalne usluge i drugi dokumenti koji potvrđuju vaš identitet,
 • Podaci o transakcijama, uključujući detalje o plaćanjima ka vama i od vas, i druge detalje o proizvodima i uslugama koje kupujete od nas,
 • Podaci o kompaniji, uključujući ime organizacije koju predstavljate i kontakt podatke, finansijske podatke i podatke o transakcijama te organizacije,
 • Tehnički podaci, uključujući IP adrese, podatke za prijavljivanje, tip i verziju pregledača, podešavanje i lokaciju vremenske zone, tipove i verzije dodataka za pregledač, operativni sistem i platformu i drugu tehnologiju na uređajima koje koristite za pristup našoj web lokaciji,
 • Podaci o profilu, kao što su korisničko ime, lozinka, kupovine ili porudžbine koje ste izvršili, vaša interesovanja, preferencije, povratne informacije i odgovori na anketu,
 • Podaci o upotrebi, uključujući informacije o tome kako koristite našu web stranicu, proizvode i usluge,
 • Marketinški podaci, kao što su vaše želje za primanjem reklama od nas i naših trećih strana, i vaše komunikacijske preferencije.

Podaci o „posebnoj kategoriji“ 

Podaci koji se odnose na vaše rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatu, zdravlje, krivične osude, seksualni život ili seksualnu orijentaciju ili određene vrste genetskih ili biometrijskih podataka poznati su kao podaci „posebne kategorije“.

Tokom komunikacije sa vama ne očekujemo da ćemo prikupiti podatke o vama u „posebnoj kategoriji“.

Kako prikupljamo vaše lične podatke 

Lične podatke možemo dobiti direktnom interakcijom sa vama, kao što su:

 • kreiranje naloga na našoj web stranici,
 • sklapanje sporazuma sa nama za proizvode ili usluge,
 • pretplata na naše usluge ili publikacije ili na drugi način zahtevanjem da vam se pošalje marketinški materijal ili
 • komunikacija sa nama telefonom, e-poštom, pismima ili na neki drugi način.

Lične podatke možemo dobiti putem automatizovane tehnologije kada komunicirate sa našom web stranicom pomoću kolačića, dnevnika servera (server logs) i drugih sličnih tehnologija.

Takođe možemo prikupljati lične podatke o vama od trećih lica ili javno dostupnih izvora, kao što su:

 • javna tela i regulatorna tela,
 • provajderi analitike (kao što je Google),
 • reklamne mreže,
 • provajderi pretrage informacija i
 • pružaoci tehničkih usluga, usluga plaćanja i isporuke.

Pravni osnov za upotrebu vaših ličnih podataka 

Vaše lične podatke koristićemo samo kada nam zakon to dozvoljava. Najčešće ćemo koristiti vaše lične podatke u sledećim okolnostima:

 • dali ste nam saglasnost,
 • kad moramo da izvršimo ugovor koji ćemo sklopiti ili smo ga već zaključili sa vama,
 • gde je to neophodno za naše ili legitimne interese treće strane, a vaši interesi i prava ne prevladavaju te interese, ili
 • gde moramo da se pridržavamo zakonske ili regulatorne obaveze.

Posebne svrhe u koje ćemo koristiti vaše lične podatke i pravni osnov za tu upotrebu su sledeće:

Svrhe u koje ćemo koristiti podatke koje nam date

Pravni osnov

Tamo gde delujete kao predstavnik organizacije, da biste tu organizaciju registrovali kao novog kupca

To će biti neophodno za naše legitimne poslovne interese, u cilju pružanja proizvoda i usluga vašoj organizaciji

Tamo gde delujete kao predstavnik organizacije, da bismo obrađivali vaša uputstva i, ako su prihvaćeni, pružali proizvode i usluge vašoj organizaciji (uključujući upravljanje uplatama, naknadama)

To će biti neophodno za naše legitimne poslovne interese, u cilju pružanja proizvoda i usluga vašoj organizaciji

Da bismo dobili dalje informacije o vama i / ili vašoj organizaciji

Biće neophodno za naše legitimne poslovne interese, naime da osiguramo da smo u potpunosti svesni svih pitanja koja se odnose na proizvode i usluge koje pružamo

Vaše lične podatke koristićemo samo u svrhe zbog kojih smo ih prikupili, osim ako razumno smatramo da ih moramo koristiti iz drugog razloga i ako je razlog kompatibilan sa prvobitnom namenom. Ako treba da koristimo vaše lične podatke u svrhe koje nisu u vezi da prethodno navedenim, obavestićemo vas i objasniti pravni osnov koji nam to omogućava.

Imajte na umu da vaše lične podatke možemo obrađivati bez vašeg znanja ili pristanka, u skladu sa gornjim pravilima, tamo gde je to potrebno ili dozvoljeno zakonom.

Ako ne možete ili ne želite da nam dostavite svoje lične podatke 

Bez vaših ličnih podataka ne možemo vas ili vašu organizaciju (u zavisnosti od slučaja) registrovati kao novog kupca. To znači da nećemo biti u mogućnosti da vama ili vašoj organizaciji pružimo bilo kakve proizvode ili usluge.

Otkrivanje vaših podataka 

Vaše lične podatke možemo deliti sa strankama navedenim u nastavku:

 • javna tela i regulatorna tela,
 • druge kompanije u okviru BCA Grupe,
 • drugo osoblje u vašoj organizaciji ili bilo koja druga organizacija koja je stranka ili na drugi način ima legitimni interes u sporazumu između nas i vaše organizacije,
 • dobavljači usluga IT i administracije sistema za naše poslovanje,
 • naši profesionalni savetnici,
 • dobavljači analitike i pretraživača koji nam pomažu u poboljšanju i optimizaciji naše web stranice i
 • treće strane kojima možemo odobriti prodaju, prenos ili spajanje delova našeg poslovanja ili naše imovine. Alternativno, možemo pokušati da preuzmemo druga preduzeća ili se spojimo sa njima. Ako se dogodi promena u našem poslovanju, novi vlasnici mogu da koriste vaše lične podatke na isti način kao što je navedeno u ovim smernicama.

Zahtevamo od svih trećih strana da poštuju bezbednost vaših ličnih podataka i postupaju sa njima u skladu sa zakonom. Ne dozvoljavamo našim nezavisnim dobavljačima usluga da koriste vaše lične podatke u svoje svrhe i dozvoljavamo im samo da obrađuju vaše lične podatke u određene svrhe i u skladu sa našim uputstvima.

Čuvanje ličnih podataka na sigurnom 

Dok poslujemo u Ujedninjom Kraljevstvu i EU, vaši lični podaci mogu se preneti (ili pohraniti) pažljivo odabranim nezavisnim dobavljačima usluga sa kojima sarađujemo, a nalaze se u zemljama izvan Ujedinjenog Kraljevstva ili EU. U ovom slučaju, osiguravamo da postoje odgovarajuće zaštitne mere za taj prenos i skladištenje, kako to zahteva važeći zakon o zaštiti podataka. Ako želite više informacija o skladištenju vaših podataka ili zaštitnim merama koje su na snazi za zaštitu vaših podataka, kontaktirajte našu kancelariju za zaštitu podataka koristeći detalje u odeljku ovog obaveštenja pod naslovom „Uvod“.

Uspostavili smo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo sprečili da se vaši lični podaci neovlašćeno izgube, koriste ili neovlašćeno pristupaju, menjaju ili otkrivaju. Pored toga, ograničavamo pristup vašim ličnim podacima onim zaposlenima, agentima, dobavljačima i drugim trećim stranama koje imaju poslovnu potrebu da znaju. Oni će obrađivati vaše lične podatke samo prema našim uputstvima i podležu obavezi poverljivosti.

Uspostavili smo procedure za postupanje u slučaju bilo kakvog sumnjivog kršenja ličnih podataka i obavestićemo vas i bilo kojeg odgovarajućeg regulatora o kršenju tamo gde smo to zakonski obavezni da učinimo.

Koliko dugo ćemo čuvati vaše lične podatke 

Dužina vremena u kojem ćemo čuvati vaše podatke zavisiće od „pravne osnove“ zašto koristimo te podatke, na sledeći način:

Pravni osnov

Vreme trajanja

Tamo gde koristimo / skladištimo vaše podatke jer je to neophodno za izvršenje ugovora između vas i nas

Vaše podatke ćemo koristiti / čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje ugovora između vas i nas

Tamo gde koristimo / skladištimo vaše podatke jer je neophodno da se pridržavamo zakonske obaveze kojoj smo podložni

Mi ćemo koristiti / čuvati vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bismo se pridržavali naših zakonskih obaveza

Tamo gde koristimo / skladištimo vaše podatke jer su to neophodni za naše legitimne poslovne interese

Koristićemo / skladištićemo vaše podatke dok ne zatražite da prestanemo. Međutim, ako uspemo da pokažemo razlog zbog kojeg koristimo / skladištimo vaše podatke, i on nadjačava vaše interese, prava i slobode, tada ćemo nastaviti da koristimo i skladištimo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje ugovora između vas i nas (ili ako ranije više nemamo legitimni interes za korišćenje / čuvanje vaših podataka)

Tamo gde koristimo / skladištimo vaše podatke jer ste nam dali svoj konkretan, informisan i nedvosmislen pristanak

Koristićemo / skladištimo vaše podatke dok ne zatražite da prestanemo

Da bismo utvrdili odgovarajući period čuvanja ličnih podataka, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od štete od neovlašćene upotrebe ili otkrivanja vaših ličnih podataka, svrhe u koje obrađujemo vaše lične podatke i da li te ciljeve može postići na druge načine i primenljive zakonske zahteve.

Vaša prava

Imate različita zakonska prava u vezi sa informacijama koje nam dajete ili koje prikupljamo o vama:

 • Imate pravo da pristupite podacima koje imamo o vama, zajedno sa raznim informacijama o tome zašto i kako koristimo vaše podatke, kome smo te podatke možda otkrili, odakle smo ih prvobitno dobili i koliko dugo ćemo ih koristiti.
 • Imate pravo da zatražite od nas da ispravimo sve informacije koje imamo o vama a koje su netačne ili nepotpune.
 • Imate pravo da tražite od nas da izbrišemo podatke koje imamo o vama (’pravo na zaborav’). Imajte na umu da se ovo pravo može primeniti samo u određenim okolnostima i, ako zatražite da izbrišemo vaše podatke, a mi to ne možemo, objasnićemo zašto.
 • Imate pravo da zatražite od nas da prestanemo da koristimo vaše podatke ako: (i) podaci koje imamo o vama nisu tačni; (ii) nezakonito koristimo vaše podatke; (iii) više ne moramo da koristimo informacije; ili (iv) nemamo legitiman razlog da koristimo informacije. Imajte na umu da možemo i dalje da skladištimo vaše podatke ili da ih koristimo u svrhu pravnog postupka ili radi zaštite prava bilo kog drugog lica.
 • Imate pravo da tražite od nas da podatke o vama koje imamo prenesemo drugoj osobi ili kompaniji u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. Imajte na umu da se ovo pravo može ostvariti samo u određenim okolnostima i, ako zatražite da prenesemo vaše podatke, a mi to ne možemo, objasnićemo zašto.
 • Tamo gde koristimo / skladištimo vaše podatke jer su to neophodni za naše legitimne poslovne interese, imate pravo da nam prigovorite korišćenjem / čuvanjem vaših podataka. Prestaćemo da koristimo / skladištimo vaše podatke osim ukoliko ne pokažemo zašto verujemo da imamo legitimni poslovni interes koji prevladava nad vašim interesima, pravima i slobodama.
 • Tamo gde koristimo / skladištimo vaše podatke jer ste nam dali svoj specifični, informisani i nedvosmisleni pristanak, imate pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku.
 • Imate pravo da nam date prigovor da koristimo / skladištimo vaše podatke u svrhe direktnog marketinga.

Ako želite da ostvarite neko od svojih zakonskih prava, obratite se našoj kancelariji DPO-a na adresu na vrhu ove smernice ili slanjem e-pošte na adresu [email protected].

Nećete morati da platite naknadu za pristup ličnim podacima (ili za korišćenje bilo kog drugog prava). Međutim, možemo naplatiti razumnu naknadu ako je vaš zahtev očigledno neosnovan, ponavljajući ili prekomerni. U suprotnom, možemo odbiti da ispunimo vaš zahtev u ovim okolnostima.

Možda ćemo morati da zatražimo određene informacije od vas da biste nam pomogli da potvrdimo vaš identitet i obezbedimo vaše pravo na pristup vašim ličnim podacima (ili da bismo iskoristili neko od vaših drugih prava). Ovo je mera bezbednosti kojom se osigurava da lični podaci ne budu otkriveni bilo kojoj osobi koja nema pravo da ih primi. Takođe vas možemo kontaktirati da bismo vas pitali za dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom kako bismo ubrzali naš odgovor.

Pokušavamo da odgovorimo na sve legitimne zahteve u roku od jednog meseca. Povremeno nam može biti potrebno više od mesec dana ako je vaš zahtev posebno složen ili ste podneli veći broj zahteva. U ovom slučaju ćemo vas obaveštavati.

Kolačići i kako ih koristimo 

Šta je kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja čuva Internet podešavanja. Kolačić preuzima vaš Internet pregledač kada prvi put posetite web lokaciju.

Neki kolačići su izuzetno korisni jer mogu poboljšati vaše korisničko iskustvo kada se vratite na web lokaciju koju ste već posetili. Ovo pretpostavlja da koristite isti uređaj i isti pregledač kao i ranije; ako je to slučaj, kolačići će upamtiti vaše preferencije, znaće kako koristite web stranicu i prilagoditi sadržaj koji vam se prikazuje tako da bude relevantniji za vaše lične interese i potrebe.

Tipovi kolačića

Postoje četiri kategorije kolačića: strogo neophodni kolačići, kolačići performansi, funkcionalni kolačići i marketinški kolačići.

 • Strogo neophodni kolačići su neophodni kako bi vam omogućili kretanje po web lokaciji i korišćenje njenih karakteristika. Bez ovih kolačića neke usluge se ne mogu pružiti - na primer, pamćenje prethodnih radnji prilikom vraćanja na stranicu u istoj sesiji.
 • Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako se koristi web lokacija - na primer, koje stranice posetilac često posećuje. Ovi kolačići ne čuvaju lične podatke ili podatke koji bi omogućili identifikaciju korisnika. Ovi kolačići se koriste isključivo za poboljšanje performansi web stranice, a time i korisničkog iskustva.
 • Funkcionalni kolačići omogućavaju web lokaciji da sačuva već unete informacije (poput korisničkih imena, izbora jezika i vaše lokacije), tako da vam može ponuditi poboljšane i personalizovanije funkcije. Ovi kolačići prikupljaju anonimne podatke i ne mogu pratiti vaše kretanje na drugim web lokacijama.
 • Marketinški kolačići koriste se za isporuku reklama i drugih komunikacija relevantnih za vas i vaše interese. Takođe se koriste za ograničavanje broja prikaza oglasa i za merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Upravljanje upotrebom postavki kolačića na ovoj web lokaciji

Iako u svakom trenutku možete potpuno onemogućiti neke kolačiće u svom pregledaču, važno je napomenuti da ako promenite podešavanja i blokirate određene kolačiće, nećete moći u potpunosti da iskoristite neke funkcije naše web stranice.

Kolačići koji su neophodni, poznati i kao „strogo neophodni“ kolačići, omogućavaju funkcije bez kojih ne biste mogli da koristite web lokaciju kako je predviđeno. Ovi kolačići se čuvaju na vašem računaru samo dok stvarno pregledavate web lokaciju i tokom trajanja sesije. Strogo neophodni kolačići ne mogu se onemogućiti.

Odjava od prijema komunikacija 

Možete da zatražite od nas da u bilo kom trenutku da prestanemo da vam šaljemo komunikaciju tako što ćete se prijaviti na web lokaciju i označiti ili ukloniti oznake iz odgovarajućih polja za prilagođavanje vaših marketinških preferencija ili prateći veze za odbijanje (opt-out links) u bilo kojoj marketinškoj poruci koja vam je poslata.

Automatsko donošenje odluka 

Ne koristimo automatizovane procese donošenja odluka.

Linkovi ka drugim web stranicama

Naša web lokacija može sadržati veze do web lokacija nezavisnih proizvođača, dodataka i aplikacija. Klik na te veze ili omogućavanje tih veza može omogućiti trećim stranama da prikupljaju ili dele podatke o vama. Mi ne kontrolišemo ove web stranice nezavisnih proizvođača i nismo odgovorni za njihove izjave o privatnosti. Kada napustite našu web lokaciju, preporučujemo vam da pročitate obaveštenje o privatnosti svake web lokacije koju posetite. 

Promene u našoj politici 

Sve promene koje u budućnosti napravimo u našoj politici biće objavljene na našoj web stranici.