Privatlivspolitik


Vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv.

Alle har en række rettigheder i forhold til den måde, hvorpå deres personoplysninger behandles.
I forbindelse med vores aktiviteter indsamler, opbevarer og behandler vi personoplysninger på vores kunder, leverandører og andre tredjeparter, og vi anerkender, at en korrekt og lovlig behandling af disse oplysninger vil opretholde et tillidsforhold til vores organisation, hvilket er med til at sikre en god forretningsdrift.

Denne politik udgør grundlaget for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler om dig, eller som du selv giver os. Ved at læse nedenstående grundigt vil du få en forståelse for vores opfattelse af samt praksis i forhold til dine personoplysninger, og hvordan vi behandler disse.

Fuld Fortrolighedspolitik

Vi er medlem af BCA-gruppen (efterfølgende benævnt BCA-gruppen), og vores moderselskab er BCA Marketplace Limited (registreret i England og Wales under følgende nummer: 09019615). Du kan finde flere oplysninger om BCA Marketplace og BCA-gruppen på www.bcamarketplace.com. Denne meddelelse om databeskyttelse er udstedt på vegne af BCA-gruppen, så når vi anvender betegnelserne "vi", "os" eller "vores" i denne meddelelse om databeskyttelse, refererer vi til det relevante selskab i BCA-gruppen, som er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. BCA Auto Auktions A/S er dataansvarlig og ansvarlig for denne hjemmeside. Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), og denne kan kontaktes på e-mailadressen: [email protected]. DPO kan også kontaktes pr. brev (anfør venligst, hvem brevet stiles til) til BCA, 18 Bartley Wood Business Park, Bartley Way, Hook, Hampshire, RG27 9XA, United Kingdom, tlf.: +44 (0)1252 721200. Bemærk, at den førende tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for at undersøge og håndhæve vores overholdelse af den gældende databeskyttelseslovgivning, er informationskommissærens kontor i Storbritannien.

Gældende Principper for Databeskyttelse

Når vi behandler dine personoplysninger, skal vi overholde seks retsgyldige principper for god praksis. Disse er med til at sikre, at dine personoplysninger:

 • Behandles på lovlig vis, i god tro og med gennemsigtighed
 • Behandles til bestemte, udtrykkelige og lovlige formål
 • Er passende, relevante og begrænset til nødvendige data
 • Er korrekte og opdaterede
 • Ikke opbevares i længere tid end nødvendigt, og
 • Behandles på en måde, som opretholder en rimelig sikkerhed.

Oplysninger, som du giver til os

Vi kan indsamle, anvende, opbevare og overføre forskellige former for personoplysninger om dig, herunder:

 • Identitetsoplysninger, herunder navn, civilstand, titel, fødselsdato og køn
 • Kontaktoplysninger, herunder postadresse, e-mailadresse og telefonnumre
 • Økonomiske oplysninger, herunder bankkontooplysninger
 • Dokumentoplysninger, herunder registreringsattest på dit køretøj, kopi af dit kørekort, pas, regninger samt andre dokumenter, der kan verificere din identitet
 • Transaktionsoplysninger, herunder oplysninger om betalinger til og fra dig samt andre oplysninger om produkter og tjenester, du køber hos os
 • Virksomhedsoplysninger, herunder navnet på den organisation, du repræsenterer, denne organisations kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger samt transaktionsoplysninger
 • Tekniske oplysninger, herunder IP-adresser, dine login-oplysninger, browsertype og -version, indstilling af tidszone og sted, typer af browser-plug-ins og deres versioner, styresystem og -platform samt anden teknologi på de enheder, du bruger til at tilgå vores hjemmeside
 • Profiloplysninger, herunder dit brugernavn, password, køb eller ordrer, som du har foretaget, dine interesser, præferencer, feedback og besvarelser af undersøgelser
 • Brugsoplysninger, herunder oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, produkter og tjenester samt
 • Markedsføringsoplysninger, herunder dine præferencer for, hvordan du helst vil modtage reklamer fra os og vores tredjepartsleverandører, samt dine præferencer i forhold til kommunikation.

‘Særligekategorier’ af personoplysninger

Oplysninger vedrørende race eller etnisk herkomst, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskab af faglige organisationer, helbredsoplysninger, straffedomme, sexliv eller seksuel orientering eller bestemte typer af genetiske eller biometriske oplysninger hører under ’særlige kategorier’ af personoplysninger.

I vores kontakt med dig og ved behandling af dine oplysninger forventer vi ikke at indsamle oplysninger om dig, som måtte høre under ’særlige kategorier’ af personoplysninger.

Sådan indsamler vi dine personoplysninger

Vi kan indsamle personoplysninger ved at have direkte kontakt med dig, herunder ved at:

 • Du opretter en konto på vores hjemmeside
 • Du indgår en kontrakt med os vedrørende produkter eller tjenester
 • Du tilmelder dig vores nyhedstjenester eller anmoder på anden måde om at få tilsendt markedsføringsmateriale, eller
 • Du kommunikerer med os pr. telefon, mail, brev etc.

Vi kan indhente personoplysninger via automatisk teknologi, når du kommunikerer med vores hjemmeside, ved at anvende cookies, server logs og andre lignende teknologier.

Vi kan også indsamle personoplysninger om dig via tredjepart eller offentligt tilgængelige kilder, herunder:

 • Offentlige organer og regulerende myndigheder
 • Analysetjenester (f.eks. Google)
 • Reklamenetværk
 • Udbydere af søgetjenester samt
 • Udbydere af tekniske, betalings- og leveringstjenester.

Det juridiske grundlag for vores brug af dine personoplysninger

Vi anvender kun dine personoplysninger, i det omfang loven tillader os det. Som udgangspunkt anvender vi oftest dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Du har givet os dit samtykke
 • Vi skal fuldbyrde en kontrakt, vi skal til at indgå, eller allerede har indgået, med dig
 • Hvor det er nødvendigt til forfølgelse af vores eller tredjeparts legitime interesser, og dine interesser og rettigheder ikke vejer tungere end disse interesser, eller
 • Når vi skal opfylde juridiske eller regulatoriske forpligtelser.

Nedenfor beskrives en række særlige formål, hvortil vi vil anvende dine personoplysninger, samt det juridiske grundlag herfor:

Formål, hvortil vi vil anvende de personoplysninger, du giver til os

Juridisk grundlag

Hvor du fungerer som repræsentant for en organisation for derefter at oprette denne organisation som ny kunde.

Det er nødvendigt til forfølgelse af vores legitime erhvervsmæssige interesser, nemlig med henblik på at levere produkter og tjenester til din organisation.

Hvor du fungerer som repræsentant for en organisation, at behandle dine anvisninger, og såfremt der foreligger accept heraf, at levere produkter og tjenester til din organisation (herunder administration af betalinger, gebyrer og omkostninger).

Det er nødvendigt til forfølgelse af vores legitime erhvervsmæssige interesser, nemlig med henblik på at levere produkter og tjenester til din organisation.

At indhente yderligere oplysninger om dig og/eller din organisation.

Det er nødvendigt til forfølgelse af vores legitime erhvervsmæssige interesser for at sikre, at vi til fulde forstår og er opmærksomme på alle problemstillinger relateret til de produkter eller tjenester, vi udbyder.

 Vi vil kun anvende dine personoplysninger til det eller de formål, hvortil de er indsamlet, medmindre vi har rimelig grund til at antage, at vi skal bruge dem til et andet formål, og dette formål er foreneligt med det eller de oprindelige formål. Såfremt vi anvender dine personoplysninger til et formål, som ikke er relateret hertil, vil vi oplyse dig om dette og redegøre for det juridiske grundlag, som berettiger os dertil.

Bemærk venligst, at vi kan behandle dine personoplysninger uden dit vidende eller samtykke i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, såfremt dette måtte være påkrævet eller tilladt ved lov. 

Hvis du ikke kan eller vil give os dine personoplysninger

Hvis vi ikke har dine personoplysninger, vil vi ikke kunne registrere dig eller din organisation som ny kunde. Det betyder, at vi ikke vil være i stand til at levere produkter eller tjenester til dig eller din organisation.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi kan muligvis dele dine personoplysninger med nedenstående parter:

 • Offentlige organer og regulerende myndigheder
 • Andre selskaber inden for BCA-gruppen
 • Andet personale inden for din organisation eller en anden organisation, som måtte være kontraherende part eller på anden vis måtte have legitime interesser i aftalen mellem os og din organisation
 • Tredjeparter, som vi har indgået samarbejdsaftale med om levering af services til dig i henhold til en aftale mellem os og dig, eller i henhold til en aftale direkte mellem tredjeparten og dig
 • Udbydere af IT og tjenester inden for systemadministration til vores virksomhed
 • Vores professionelle rådgivere
 • Udbydere af tjenester inden for analyse og søgemaskiner, som hjælper os med at forbedre og optimere vores hjemmeside, og
 • Tredjeparter, til eller med hvem vi måtte beslutte at sælge, overføre eller fusionere dele af vores virksomhed eller aktiver. Omvendt kan vi også vælge at opkøbe andre virksomheder eller fusionere med disse. Såfremt der sker ændringer i vores virksomhed, kan de nye ejere anvende dine personoplysninger på samme måde som anført i denne politik.

Det er et krav, at alle tredjeparter værner om dine personoplysningers sikkerhed og behandler disse i henhold til gældende lovgivning. Vi tillader ikke, at tredjeparts-serviceudbydere anvender dine personoplysninger til egne formål og giver dem kun tilladelse til at behandle dine personoplysninger til de angivne formål og i henhold til vores anvisninger.

Hvad gør vi for at sikre dine personoplysninger?

Alle oplysninger, som du giver til os, opbevares på vores sikre servere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Vi har truffet rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger ikke går hændeligt tabt, anvendes eller tilgås på en uautoriseret måde, ændres eller videregives. Derudover begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere, agenter, entreprenører samt øvrige tredjeparter, som har et erhvervsmæssigt behov for at kende disse oplysninger. De vil udelukkende behandle dine data på vores anvisning og er underlagt tavshedspligt.
 
Vi har udarbejdet procedurer, som iværksættes i tilfælde af mistanke om brud på persondatabeskyttelsen og vil informere dig og den relevante tilsynsmyndighed om et sådant brud, hvor dette måtte være et lovmæssigt krav.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Hvor længe vi opbevarer dine data, afhænger af det ‘juridiske grundlag’ for, hvorfor vi anvender disse data. Se nedenfor:

Juridisk grundlag

Opbevaringens varighed

Hvor vi anvender/opbevarer dine data, fordi det er nødvendigt for at kunne opfylde den kontrakt, der er indgået mellem dig og os.

Vi vil anvende/opbevare dine data, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde den kontrakt, der er indgået mellem dig og os.

Hvor vi anvender/opbevarer dine data, fordi det er nødvendigt i henhold til lovgivningen eller vores juridiske forpligtelser i øvrigt.

Vi vil anvende/opbevare dine data, så længe vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen samt når det er nødvendigt for at kunne opfylde vores juridiske forpligtelser.

Hvor vi anvender/opbevarer dine data, fordi det er nødvendigt til forfølgelse af vores legitime erhvervsmæssige interesser.

Vi vil anvende/opbevare dine data, indtil du beder os om at stoppe. Såfremt vi har en rimelig grund til at anvende/opbevare dine data, og denne grund vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, vil vi dog fortsat anvende og opbevare dine data, så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde den kontrakt, der er indgået mellem dig og os, (eller indtil vi på et eventuelt tidligere tidspunkt konstaterer, at vi ikke længere har en legitim interesse i fortsat at anvende/opbevare dine data).

Hvor vi anvender/opbevarer dine data, fordi du har givet os dit specifikke, informerede og udtrykkelige samtykke.

Vi vil anvende/opbevare dine data, indtil du beder os om at stoppe.

For at kunne fastlægge en rimelig opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi højde for oplysningernes mængde, karakter og følsomhed, mulig risiko for skade i tilfælde af uautoriseret anvendelse eller videregivelse af dine personoplysninger, formålet, hvormed vi behandler dine personoplysninger, og om vi kan opfylde disse formål på anden vis samt de gældende lovkrav.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til de oplysninger, du giver til os, eller som vi indsamler om dig. Dine rettigheder beskrives nedenfor:

 • Du har ret til at få adgang til de oplysninger, vi har om dig, samt at blive oplyst om, hvorfor og hvordan vi anvender dine oplysninger, hvem vi eventuelt videregiver disse oplysninger til, hvorfra vi oprindeligt har modtaget oplysningerne, og hvor længe vi vil anvende dine oplysninger.
 • Du har ret til at anmode os om at berigtige oplysninger, vi har om dig, såfremt disse er ukorrekte eller ufuldstændige.
 • Du har ret til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har om dig, (‘retten til at blive glemt’). Bemærk, at denne rettighed kun kan udøves under visse omstændigheder, og såfremt du beder os om at slette dine oplysninger, og vi ikke kan efterkomme denne anmodning, vil vi redegøre for årsagen til dette.
 • Du har ret til at anmode os om at stoppe med at anvende dine oplysninger, for det tilfælde at: (i) de oplysninger, vi har om dig, er ukorrekte; (ii) vi anvender dine oplysninger ulovligt; (iii) vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller (iv) vi ikke har nogen legitim grund til at anvende oplysningerne. Bemærk, at vi muligvis fortsat kan opbevare dine oplysninger eller anvende disse i forbindelse med retssager eller for at beskytte en anden persons rettigheder.
 • Du har ret til at anmode os om at overføre de oplysninger, vi har om dig, til en anden person eller virksomhed i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Bemærk, at denne rettighed kun kan udøves under visse omstændigheder, og såfremt du beder os om at overføre dine oplysninger, og vi ikke kan efterkomme denne anmodning, vil vi redegøre for årsagen til dette.
 • Hvor vi anvender/opbevarer dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne forfølge vores legitime erhvervsmæssige interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod, at vi anvender/opbevarer dine oplysninger.
 • Vi vil ophøre med at anvende/opbevare dine oplysninger, medmindre vi kan fremlægge en rimelig grund til, hvorfor vi har en legitim erhvervsmæssig interesse i fortsat at anvende/opbevare dine oplysninger, og denne interesse vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder.
 • Hvor vi anvender/opbevarer dine oplysninger, fordi du har givet os dit specifikke, informerede og udtrykkelige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi anvender/opbevarer dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Såfremt du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte vores DPO kontor for databeskyttelse ved at skrive til os på ovenstående adresse i denne politik eller sende os en mail på [email protected]

Du vil uden omkostninger kunne få adgang til dine personoplysninger (eller udøve dine øvrige rettigheder). Vi kan dog muligvis pålægge et rimeligt gebyr, såfremt dit krav er klart ubegrundet gentaget eller urimeligt. Yderligere kan vi afvise at efterkomme din anmodning under sådanne omstændigheder.

Vi kan være nødsaget til at anmode om bestemte oplysninger fra dig for at kunne bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve dine øvrige rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives til personer, som ikke er berettiget til at modtage disse oplysninger. Vi kan også kontakte dig for at anmode om yderligere oplysninger i tilfælde af din anmodning om at fremskynde vores svar.

Vi bestræber os på at besvare alle rimelige anmodninger inden for en måned. I nogle tilfælde kan det dog tage længere end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller du har indsendt flere anmodninger. I så fald vil vi oplyse dig herom og holde dig underrettet.

Cookies og hvordan vi anvender dem

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som lagrer dine internetindstillinger. Cookien downloades via din internetbrowser, første gang du besøger en hjemmeside.

Nogle cookies er særligt nyttige, fordi de er med til at forbedre din brugeroplevelse, når du vender tilbage til en hjemmeside, du tidligere har besøgt. Dette forudsætter, at du anvender den samme enhed og samme browser som tidligere. Såfremt dette er tilfældet, vil de anvendte cookies huske dine præferencer, de ved, hvordan du bruger hjemmesiden, ligesom de også tilpasser det indhold, der vises, så det passer bedre til dine personlige interesser og behov.

Typer af cookies

Der findes fire forskellige typer cookies: strengt nødvendige cookies, performance cookies, funktionelle cookies og markedsførings-cookies.

 • Strengt nødvendige cookies er afgørende, for at du kan navigere rundt på hjemmesiden og anvende dens funktioner. Uden disse cookies vil du ikke kunne anvende bestemte funktioner – f.eks. vil hjemmesiden ikke kunne huske dine tidligere aktiviteter, når du besøger hjemmesiden igen.
 • Performance cookies samler oplysninger om, hvordan hjemmesiden anvendes – f.eks. hvilke sider brugeren oftest besøger. Disse cookies lagrer ikke personlige oplysninger eller oplysninger, som vil kunne identificere brugeren. Disse cookies anvendes udelukkende til at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.
 • Funktionelle cookies gør hjemmesiden i stand til at lagre oplysninger, som allerede er blevet indtastet (herunder brugernavne, valg af sprog samt din placering), så hjemmesiden kan forbedre sine funktioner og tilpasse dem til dine personlige behov. Disse cookies indsamler anonyme oplysninger og kan ikke spore dine aktiviteter på andre hjemmesider.
 • Markedsførings-cookies bruges til at levere reklamer og andre henvendelser, som er relevante for dig og dine interesser. De bruges også til at begrænse antallet af gange, hvor du får vist en bestemt reklame, og hjælper med at måle effektiviteten af en markedsføringskampagne.

Administration af cookie-indstillinger på denne hjemmeside

Selvom du til enhver tid helt kan deaktivere nogle cookies i din browser, er det vigtigt at bemærke, at hvis du ændrer dine indstillinger og blokerer bestemte cookies, vil du ikke kunne anvende bestemte funktioner på vores hjemmeside optimalt.

Cookies, som er særligt vigtige, også kendt som ‘strengt nødvendige’ cookies, sikrer en række funktioner, uden hvilke du ellers ikke ville kunne anvende hjemmesiden efter hensigten. Disse cookies lagres kun på din computer, mens du er inde på hjemmesiden, og i den tid dit besøg varer. Strengt nødvendige cookies kan ikke deaktiveres.

Fravalg af reklamer, kommunikation etc.

Du kan til enhver tid bede os om at stoppe med at sende dig reklamer, kommunikation etc. Dette kan gøres ved at logge ind på hjemmesiden og sætte/fjerne flueben i de relevante felter og tilpasse dine markedsføringspræferencer, eller du kan klikke på de afmeldingslinks, du finder i de reklamemails, vi har sendt til dig.

Automatiske afgørelser

Vi anvender ikke automatiske afgørelser.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, plug-ins og applikationer. Hvis du klikker på disse links eller aktiverer disse forbindelser, giver du muligvis tilladelse til, at tredjeparter kan indsamle eller dele dine oplysninger. Vi fører ikke kontrol med disse tredjepartshjemmesider og er heller ikke ansvarlige for deres meddelelser vedrørende databeskyttelse. Når du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi til, at du læser databeskyttelseserklæringen for hver hjemmeside, du måtte besøge.

Ændring af vores politik

Enhver ændring eller opdatering af vores politik vil fremgå af vores hjemmeside.