Integritetspolicy


Vi har ett starkt åtagande att skydda och respektera din integritet.

Alla har rättigheter gällande det sätt på vilket deras personuppgifter hanteras. I vår dagliga verksamhet samlar vi in, lagrar och behandlar personuppgifter om våra kunder, leverantörer och andra tredje parter, och vi inser att rätt och laglig behandling av dessa uppgifter kommer att upprätthålla förtroendet för företaget och ge förutsättningar för en framgångsrik affärsverksamhet.

Denna policy anger den basis utifrån vilken personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss kommer att behandlas av oss. Läs följande noggrant för att förstå vår position och praxis när det gäller dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

Vi är medlem i företagskoncernen BCA (BCA Group), och vårt moderbolag är BCA Marketplace plc (registrerat i England och Wales under registreringsnummer: 09019615).  För mer information om BCA Marketplace plc och BCA Group, besök https://www.bcamarketplace.com Detta sekretessmeddelande utfärdas å BCA-koncernens vägnar, så när vi nämner ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta sekretessmeddelande hänvisar vi till det aktuella företaget i BCA-koncernen som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. BCA Sverige är personuppgiftsansvarig och ansvarig för denna webbplats. 


Vi har etablerat en sekretessavdelning och utsett en dataskyddschef (Data Protection Officer, DPO) och e-postkontaktuppgifter till bägge är [email protected].
Vår sekretessavdelning och dataskyddschef kan kontaktas per post (deras namn bör anges på kuvertet) på följande adress: BCA, Headway House, Crosby Way, Farnham, Surrey, United Kingdom, GU9 7XG, med telefonnummer: +44 (0) 1252 721 200.
Vänligen notera att den ansvariga tillsynsmyndigheten som ansvarar för att utreda och säkerställa vår efterlevnad av tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning är Information Commissioner's Office i Storbritannien.

Fullständig sekretesspolicy

.

Dataskyddsbestämmelser

När vi behandlar dina uppgifter måste vi följa sex verkställbara bestämmelser om god praxis. Dessa föreskriver att din personuppgifter måste:

 • behandlas på ett lagenligt, rättvist och ett öppet sätt,
 • behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
 • vara riktiga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt,
 • vara korrekt och hållas uppdaterade,
 • inte bevaras längre än vad som är nödvändigt,
 • behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet.

Information som du ger oss

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig, däribland:

 • Identitetsuppgifter, som ditt namn, civilstatus, yrkestitel, födelsedatum, kön,
 • Kontaktuppgifter, som hemadress, e-postadress och telefonnummer,
 • Finansuppgifter, som bankkontouppgifter,
 • Dokumentuppgifter, som ditt fordons registreringsbevis och kopior av ditt körkort, pass, elräkning och andra dokument som bekräftar din identitet,
 • Transaktionsuppgifter, däribland information om betalningar till och från dig, och andra uppgifter för produkter och tjänster som du köper från oss,
 • Företagsuppgifter, däribland namn på företaget som du representerar och det företagets kontaktuppgifter, finansuppgifter och transaktionsuppgifter,
 • Tekniska uppgifter, inklusive IP-adresser, inloggningsuppgifter, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och -plats, plugintyper för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter som du använder för att få åtkomst till vår webbplats,
 • Profiluppgifter, till exempel ditt användarnamn, lösenord, inköp eller beställningar som du gör, dina intressen, preferenser, feedback och undersökningssvar,
 • Användningsuppgifter, inklusive information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster samt
 • Marknadsuppgifter, till exempel dina val när du tar emot marknadsföring från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

Uppgifter om ”särskild kategori”

Uppgifter som rör din ras eller ditt etniska ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, domar i brottmål, sexliv eller sexuell läggning, eller vissa typer av genetiska eller biometriska uppgifter kallas uppgifter om ”särskild kategori”.

Under våra affärer med dig förväntar vi oss inte att samla in några uppgifter om ”särskild kategori” om dig.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter genom att direkt interagera med dig, exempelvis genom att:

 • du skapar ett konto på vår webbplats,
 • du ingår i ett avtal med oss för produkter eller tjänster,
 • du prenumererar på våra tjänster eller publikationer, eller på annat sätt begär att marknadsföringsmaterial skickas till dig, eller
 • genom att kommunicera med oss via telefon, e-post, brev eller andra medel.

Vi kan samla in personuppgifter via automatiserad teknik när du interagerar med vår webbplats med hjälp av cookies, serverloggar och andra liknande tekniker.

Vi kan även samla in personuppgifter om dig från tredje part eller allmänt tillgängliga källor, såsom:

 • offentliga organ och tillsynsmyndigheter,
 • analysleverantörer (såsom Google),
 • marknadsföringsnätverk,
 • söktjänster för information, samt
 • leverantörer av tekniska tjänster samt betalnings- och leveranstjänster.

Rättslig grund för användning av dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lagen. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter i följande situationer:

 • då du har gett oss ditt samtycke,
 • då vi behöver verkställa ett avtal med dig som vi håller på att ingå i eller har ingått i,
 • i de fall det är nödvändigt för våra eller tredje parts legitima intressen och dina intressen och rättigheter att inte överskrida dessa intressen, eller
 • i de fall då vi behöver följa ett lagligt eller regulatoriskt krav.

Särskilda ändamål för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter, och rättslig grund för sådant användning, är som följer:

Ändamål för vilka vi kommer att använda informationen som du ger oss 

Rättslig grund 

I de fall då du agerar som företrädare för en organisation, sedan för att registrera organisationen som ny kund

Det kommer att vara nödvändigt för våra legitima affärsintressen, nämligen i syfte att tillhandahålla produkter och tjänster till din organisation

I de fall då du agerar som företrädare för en organisation, för att behandla dina instruktioner och, om du samtycker till det, att tillhandahålla produkter och tjänster till din organisation (inklusive hantering av betalningar, avgifter och andra extrakostnader)

Det kommer att vara nödvändigt för våra legitima affärsintressen, nämligen i syfte att tillhandahålla produkter och tjänster till din organisation

Att få ytterligare information om dig och/eller din organisation

Det kommer att vara nödvändigt för våra legitima affärsintressen, nämligen att säkerställa att vi är fullt medvetna om alla frågor som rör de produkter och tjänster vi tillhandahåller

 

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in dem för, om vi inte på ett rimligt sätt anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om vi ​​behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig samt förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra det.

Vänligen notera att vi, i enlighet med ovanstående regler, får behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lagen.

Om du inte kan eller inte kommer att ge oss dina personuppgifter

Utan dina personuppgifter kan vi inte registrera dig eller din organisation (beroende på fallet) som en ny kund. Detta innebär att vi inte kan tillhandahålla dig eller din organisation några produkter eller tjänster.

Utlämnande av dina uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med de parter som beskrivs nedan:

 • offentliga organ och tillsynsmyndigheter,
 • andra företag inom BCA-koncernen,
 • annan personal inom din organisation eller någon annan organisation som är en del i avtalet eller på annat sätt har ett legitimt intresse för avtalet mellan oss och din organisation,
  • leverantörer av IT- och systemadministrationstjänster till vår verksamhet,
  • våra professionella rådgivare,
  • analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats, samt
  • tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller sammanfoga delar av vår verksamhet eller våra affärstillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå samman dem. Om en förändring sker i vår affärsverksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna policy.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter samt behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartstjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Vi håller dina personuppgifter säkra

All information som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter tappas bort, används eller öppnas på otillåtet sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som behöver uppgifterna för att bedriva sin affärsverksamhet. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.

 

Vi har infört procedurer för att ta itu med eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuella tillsynsmyndigheter om personuppgiftsbrott i de fall då vi är lagligen skyldiga att göra det.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Den tid som vi kommer att lagra dina uppgifter kommer att bero på den ”rättsliga grund” som ligger bakom varför vi använder dessa uppgifter, enligt följande:

Rättslig grund 

Tidslängd 

I de fall då vi använder/lagrar dina uppgifter eftersom det är nödvändigt för att avtalet oss emellan ska kunna verkställas

Vi kommer att använda/lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att avtalet oss emellan ska verkställas

I de fall då vi använder/lagrar dina uppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att efterleva en laglig skyldighet som vi är föremål för

Vi kommer att använda/lagra dina uppgifter så länge det är nödvändigt för oss att uppfylla våra lagliga skyldigheter

I de fall då vi använder/lagrar dina uppgifter eftersom det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen

Vi kommer att använda/lagra dina uppgifter tills du ber oss att sluta. Om vi ​​kan visa att anledningen till varför vi använder/lagrar dina uppgifter överträder dina intressen, rättigheter och friheter, kommer vi emellertid att fortsätta använda och lagra dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att avtalet oss emellan ska kunna verkställas (eller, om tidigare, vi inte har ett legitimt intresse att använda/lagra dina uppgifter)

I de fall då vi använder/förvarar dina uppgifter eftersom du har gett oss ditt specifika, informerade och otvetydiga samtycke

Vi kommer att använda/lagra dina uppgifter tills du ber oss att sluta

 

För att fastställa en lämplig lagringstid för personuppgifter beaktar vi personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada orsakad av obehörig användning eller utlämnande av din personuppgifter, syftet som vi behandlar dina personuppgifter för och om vi kan uppnå dessa syften på annat sätt samt gällande lagkrav.

Dina rättigheter

Du har olika juridiska rättigheter i relation till den information som du ger oss eller som vi samlar in om dig, enligt följande:

 • Du har rätt att få tillgång till informationen som vi sparar om dig, tillsammans med olika uppgifter om varför och hur vi använder dina uppgifter, till vilka vi kanske har utelämnat dessa uppgifter, varifrån vi ursprungligen fick uppgifterna och hur länge vi kommer att använda dina uppgifter.
 • Du har rätt att be oss korrigera till all eventuell information som vi har om dig och som är felaktig eller ofullständig.
 • Du har rätt att be oss att radera informationen vi har om dig (”rätten att bli glömd”). Vänligen notera att denna rätt endast kan utövas under vissa omständigheter och om du ber oss att radera din information och vi inte kan göra det kommer vi att förklara varför inte.
 • Du har rätt att be oss att sluta använda din information i de fall då: (i) den information vi har om dig är felaktig; (ii) vi på ett olagligt sätt använder din information; (iii) vi inte längre behöver använda informationen; eller (iv) vi inte har ett legitimt skäl att använda informationen. Vänligen notera att vi kan fortsätta att lagra din information eller använda din information för rättsliga förfaranden eller för att skydda någon annan persons rättigheter.
 • Du har rätt att be oss att skicka informationen vi har om dig till en annan person eller ett företag i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Vänligen notera att denna rättighet bara kan utövas under vissa omständigheter. Om du ber oss att överföra din information och vi kan inte göra det kommer vi att förklara varför detta inte är möjligt.
 • I de fall då vi använder/lagrar din information eftersom det är nödvändigt för våra legitima intressen har du rätt att överklaga hur vi använder/lagrar din information. Vi kommer att sluta använda/lagra din information om vi inte kan bevisa varför vi tror att vi har ett legitimt affärsintresse som strider mot dina intressen, rättigheter och friheter.
 • I de fall då vi använder/lagrar dina uppgifter eftersom du har gett oss ditt specifika, informerade och otvetydiga samtycke har du rätten att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
 • Du har rätt att överklaga att vi använder/lagrar din information för direktmarknadsändamål.

Om du vill utöva någon av dina juridiska rättigheter är du välkommen att kontakta vårt sekretesskontor genom att skriva till adressen högst upp i denna policy eller genom att maila oss på [email protected].  

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa upp din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte delas med någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan även kontakta dig för att be dig om ytterligare information i förhållande till din begäran att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det dock ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort flera förfrågningar. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Cookies och hur vi använder dem

Vad är en cookie? 

 

A cookie är en liten textfil som lagrar internetinställningar. Cookien hämtas av din internetwebbläsare första gången du besöker en webbplats.

Vissa cookies är mycket användbara eftersom de kan förbättra din användarupplevelse när du återvänder till en webbplats som du redan har besökt. Det förutsätter att du använder samma enhet och samma webbläsare som tidigare. Om så är fallet kommer cookies att komma ihåg dina preferenser, veta hur du använder webbplatsen samt anpassa innehållet som du visar, så att det är mer relevant för dina personliga intressen och behov.

Typer av cookies

Det finns fyra kategorier av cookies: strikt nödvändiga cookies, prestandacookies, funktionella cookies och marknadsföringscookies.

 • Strikt nödvändiga cookies är viktiga för att du ska kunna navigera runt på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan vissa tjänster inte kan tillhandahållas – exempelvis att komma ihåg tidigare åtgärder när du navigerar tillbaka till en sida i samma session.
 • Prestandacookies samlar information om hur en webbplats används – till exempel vilka sidor en besökare ofta besöker. Dessa cookies lagrar inte personuppgifter eller information som gör att användaren kan identifieras. Dessa cookies används enbart för att förbättra webbplatsens prestanda och därmed även användarupplevelsen.
 • Funktionella cookies gör det möjligt för en webbplats att spara information som redan har matats in (t.ex. användarnamn, val av språk och din plats), så att den kan erbjuda dig förbättrade och mer personliga funktioner. Dessa cookies samlar anonymt in information och kan inte spåra dina rörelser på andra webbplatser.
 • Marknadsföringscookies används för att leverera annonser och annan kommunikation som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används även för att begränsa antalet gånger du ser en annons och för att hjälpa till att mäta reklamkampanjers effektivitet.

Hantera användningen av cookieinställningar på denna webbplats

Även om du när som helst kan inaktivera vissa cookies i din webbläsare är det viktigt att notera att om du om ändrar dina inställningar och blockerar vissa cookies inte kommer att kunna dra full nytta av vissa funktioner på vår webbplats.

Grundläggande cookies, även kända som ”strikt nödvändiga” cookies, aktiverar funktioner utan vilka du inte skulle kunna använda webbplatsen enligt vad som är avsett. Dessa cookies sparas endast på din dator medan du surfar på webbplatsen och under hela sessionen. Strikt nödvändiga cookies kan inte inaktiveras.

Att välja bort kommunikation

Du kan när som helst be oss att sluta skicka meddelanden genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att anpassa dina marknadsföringsinställningar, eller genom att följa avprenumereringslänkarna i alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig.

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiserade beslutsfattningsprocesser.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida kan ha länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje parter att samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parters webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessmeddelanden. När du lämnar vår hemsida uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Ändringar i vår policy

Alla ändringar vi gör i vår policy i framtiden kommer att publiceras på vår hemsida.