WPROWADZENIE


Dążymy do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

Każdy ma prawa dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są jego dane osobowe. W trakcie naszych działań będziemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe naszych klientów, dostawców i innych stron trzecich, i uznajemy, że prawidłowe i zgodne z prawem traktowanie tych danych utrzyma zaufanie do organizacji i zapewni udane operacje biznesowe.

Ta polityka określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych oraz sposobu ich traktowania.

Full privacy policy

Jesteśmy członkiem grupy spółek BCA (Grupa BCA), a naszą ostateczną spółką dominującą jest BCA Marketplace plc (zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem firmy: 09019615). Więcej informacji na temat BCA Marketplace plc i Grupy BCA można znaleźć na stronie www.bcamarketplaceplc.com. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest wydawane w imieniu Grupy BCA, dlatego w przypadku słów „my”, „nas”, lub „nasze” w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, mamy na myśli odpowiednią firmę w Grupie BCA odpowiedzialną za przetwarzanie danych. [Nazwa firmy BCA] jest kontrolerem i odpowiada za tę stronę. Utworzyliśmy Biuro Ochrony Prywatności i wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (DPO), a dane kontaktowe e-mail dla obu to DPO-Office@bca.com. Z Biurem Ochrony Prywatności i Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pocztą (oznaczoną do wiadomości) na adres: BCA, Headway House, Crosby Way, Farnham, Surrey, United Kingdom, GU9 7XG, telefon: +44 (0) 1252 721200. Należy pamiętać, że wiodącym organem nadzorczym odpowiedzialnym za dochodzenie i egzekwowanie naszej zgodności z obowiązującym prawem ochrony danych jest Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii.

Data Protection Principles

When processing your information, we must comply with the six enforceable principles of good practice. These provide that your personal information must be:

 • processed lawfully, fairly and in a transparent manner,
 • processed for specified, explicit and legitimate purposes,
 • adequate, relevant and limited to what is necessary,
 • accurate and kept up-to-date,
 • kept for no longer than is necessary, and
 • processed in a manner that ensures appropriate security

ZASADY OCHRONY DANYCH

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, w tym:

 • Dane tożsamości, takie jak imię i nazwisko, stan cywilny, tytuł, data urodzenia, płeć,
 • Dane kontaktowe, takie jak adres domowy, adres e-mail i numery telefonów,
 • Dane finansowe, takie jak dane konta bankowego,
 • Dane dokumentowe, takie jak dokument rejestracyjny pojazdu, oraz kopie prawa jazdy, paszportu, rachunku za media i innych dokumentów weryfikujących Twoją tożsamość,
 • Dane transakcyjne, w tym szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotycząceproduktów i usług, które kupujesz u nas,
 • Dane firmy, w tym nazwa organizacji, którą reprezentujesz, oraz dane kontaktowe, dane finansowei dane transakcji tej organizacji,
 • Dane techniczne, w tym adresy IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefyczasowej i lokalizacji, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz innetechnologie na urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej witryny,
 • Dane profilu, takie jak nazwa użytkownika, hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez Ciebie, Twojezainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety,
 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o tym, jak korzystać z naszej strony internetowej,produktów i usług oraz
 • Dane marketingowe, takie jak Twoje preferencje dotyczące otrzymywania informacjimarketingowych od nas i naszych stron trzecich, oraz Twoje preferencje komunikacyjne.

DANE „KATEGORII SPECJALNEJ”

Informacje dotyczące Twojego pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych,przekonań religijnych, lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia,wyroków skazujących, życia seksualnego lub orientacji seksualnej, lub pewnych rodzajów danychgenetycznych lub biometrycznych są znane jako dane „kategorii specjalnej”.

W trakcie postępowania z Tobą nie spodziewamy się gromadzenia danych z „kategorii specjalnej”.

JAK ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Możemy uzyskać dane osobowe poprzez bezpośrednią interakcję z Tobą, taką jak:

 • utworzenie konta na naszej stronie internetowej,
 • zawieranie z nami umowy na produkty lub usługi,
 • subskrybowanie naszych usług lub publikacji, lub w inny sposób poproszenie o przesłanie materiałówmarketingowych, lub
 • korespondencja z nami przez telefon, e-mail, listy, lub w inny sposób.

Możemy uzyskać dane osobowe za pomocą zautomatyzowanej technologii podczas interakcji z nasząstroną internetową za pomocą plików cookie, logi serwera i innych podobnych technologii.

Możemy również zbierać dane osobowe użytkownika od osób trzecich lub źródeł dostępnychpublicznie, takich jak:

 • organy publiczne i organy regulacyjne,
 • dostawcy usług analitycznych (np. Google),
 • sieci reklamowe,
 • dostawcy informacji o wyszukiwaniu oraz
 • świadczeniodawcy usług technicznych, płatności i dostaw.

PODSTAWA PRAWNA DLA NASZEGO KORZYSTANIA Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Wykorzystamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemywykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • wyraziłeś zgodę,
 • musimy wykonać umowę, którą mamy z Tobą zawrzeć, lub którą zawarliśmy z Tobą,
 • gdy jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy naszej lub strony trzeciej, a Twoje interesyi prawa nie są nadrzędne względem tych interesów, lub
 • gdzie musimy przestrzegać obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Szczególne cele, dla których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz podstawa prawnatakiego wykorzystania są następujące:

Cele, dla których będziemy wykorzystywaćinformacje, które nam przekazujesz

Podstawa prawna

Gdzie działasz jako przedstawiciel organizacji, wcelu zarejestrowania tej organizację jakonowego klienta.

Będzie to konieczne dla naszych uzasadnionychinteresów biznesowych, a mianowicie w celudostarczania produktów i usług Twojejorganizacji.

Gdzie działasz jako przedstawiciel organizacji, wcelu przetwarzania Twoich instrukcje i, jeślizaakceptowano, dostarczenia produktów i usługdo Twojej organizacji (w tym zarządzaniepłatnościami, opłatami i obciążeniami).

Będzie to konieczne dla naszych uzasadnionychinteresów biznesowych, a mianowicie z myślądostarczenia produktów i usług do Twojejorganizacji.

Aby uzyskać dalsze informacje o Tobie i / lubTwojej organizacji.

Będzie to konieczne dla naszych uzasadnionychinteresów biznesowych, a mianowicie w celuzapewnienia abyśmy byli w pełni świadomiwszystkich zagadnień związanych zdostarczanymi produktami i usługami

 

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba żew uzasadniony sposób uznamy, że musimy ich użyć z innego powodu, a ten powód jest zgodny zpierwotnym celem. Jeśli będziemy potrzebować wykorzystać Twoje dane osobowe w niepowiązanymcelu, powiadomimy Cię i wyjaśnimy podstawę prawną, która pozwala nam to zrobić.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie zpowyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

JEŚLI NIE MOŻESZ LUB NIE DOSTARCZYSZ NAM DANYCH OSOBOWYCH

Bez Twoich danych osobowych nie możemy zarejestrować Ciebie ani Twojej organizacji (w zależnościod przypadku) jako nowego klienta. Oznacza to, że nie będziemy w stanie zapewnić Tobie ani Twojejorganizacji jakichkolwiek produktów lub usług.

UJAWNIANIE INFORMACJI

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom określonym poniżej:

 • organy publiczne i organy regulacyjne,
 • inne firmy z Grupy BCA,
 • inny personel w ramach Twojej organizacji lub inna organizacja, która jest stroną lub ma uzasadnionyinteres w umowie między nami a Twoją organizacją,
 • dostawcy usług informatycznych i` systemu administracji dla naszej firmy,
 • nasi profesjonalni doradcy,
 • analitycy i dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej stronyinternetowej, oraz
 • strony trzecie, którym możemy sprzedawać, przenosić, lub z którymi możemy łączyć części naszejdziałalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy starać się o przejęcie innych firm lubpołączyć się z nimi. W przypadku zmiany naszej działalności nowi właściciele mogą korzystać z Twoichdanych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.

Wymagamy, aby wszystkie osoby trzecie dbały o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych itraktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług nawykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie naprzetwarzanie danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYM PERSONALNYM

Wszystkie podane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu zgubieniu,użyciu, lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieautoryzowany, zmienieniu, lub ujawnieniu.Ponadto, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów,wykonawców i innych osób trzecich, które muszą je znać. Będą one przetwarzać Twoje dane osobowewyłącznie w ramach naszych instrukcji i podlegać obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury radzenia sobie z każdym podejrzanym naruszeniem danych osobowych ipowiadomimy Państwa i wszelkie stosowne organy regulacyjne o naruszeniu przepisów, jeżelijesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Czas przechowywania danych będzie zależał od „podstawy prawnej” powodów, dla których używamytych danych, w następujący sposób:

Podstawa prawna

Czas trwania

Gdzie używamy / przechowujemy Twoje dane,ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowymiędzy Tobą a nami.

Będziemy wykorzystywać / przechowywaćTwoje dane tak długo, jak będzie to koniecznedo wykonania umowy między Tobą a nami.

Gdzie używamy / przechowujemy Twoje dane,ponieważ jest to konieczne, abyśmy spełnilizobowiązanie prawne, któremu podlegamy.

Będziemy wykorzystywać / przechowywaćTwoje dane tak długo, jak będzie to koniecznedo spełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Gdzie używamy / przechowujemy Twoje dane,ponieważ jest to konieczne dla naszychuzasadnionych interesów biznesowych.

Będziemy wykorzystywać / przechowywaćTwoje dane, dopóki nie poprosisz nas ozaprzestanie. Jeśli jednak uda nam się wykazać,że powód, dla którego używamy /przechowujemy Twoje dane, jest nadrzędnywzględem Twoich interesów, prawa i wolności,wówczas będziemy nadal wykorzystywać iprzechowywać Twoje dane tak długo, jakbędzie to konieczne do wykonania umowymiędzy Tobą a nami (lub, jeśli wcześniej, niebędzie już uzasadnionego interesu w używaniu/ przechowywaniu danych).

Gdzie używamy / przechowujemy Twoje dane,ponieważ przekazałeś nam swoją konkretną,świadomą i jednoznaczną zgodę.

Będziemy wykorzystywać / przechowywaćTwoje dane, dopóki nie poprosisz nas ozaprzestanie.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość,charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionegoużycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz czymożemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujące wymogi prawne.

TWOJE PRAWA

Masz różne, następujące prawa w odniesieniu do informacji, które nam przekazujesz, lub którezbieramy na Twój temat:

 • Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat, wraz z różnymi informacjamio tym, dlaczego i w j aki s posób korzystamy z Twoich informacji, komu mogliśmy ujawnić teinformacje, skąd pierwotnie uzyskaliśmy informacje i jak długo będziemy je wykorzystywać.
 • Masz prawo poprosić nas o skorygowanie wszelkich informacji, które posiadamy o Tobie, które sąniedokładne lub niekompletne.
 • Masz prawo poprosić nas o usunięcie informacji, które posiadamy o Tobie („prawo do byciazapomnianym”). Należy pamiętać, że to prawo może być wykonane tylko w pewnychokolicznościach i, jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich informacji i nie będziemy w stanie tegozrobić, wyjaśnimy dlaczego.
 • Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich informacji, gdy: (i) informacje,które posiadamy o Tobie, są niedokładne; (ii) bezprawnie wykorzystujemy Twoje dane; (iii) niemusimy już korzystać z informacji; lub (iv) nie mamy uzasadnionego powodu do korzystania z tychinformacji. Pamiętaj, że możemy nadal przechowywać lub wykorzystywać Twoje dane do celówpostępowania sądowego lub ochrony praw każdej innej osoby.
 • Masz prawo poprosić nas o przekazanie informacji, które posiadamy o Tobie do innej osoby lubfirmy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i umożliwiającym przetwarzanieautomatyczne formacie. Należy pamiętać, że to prawo może być wykonywane tylko w pewnychokolicznościach i jeśli poprosisz nas o przesłanie informacji i nie będziemy w stanie tego zrobić,wyjaśnimy dlaczego.
 • Gdzie używamy / przechowujemy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne dla naszychuzasadnionych interesów biznesowych, masz prawo sprzeciwić się naszemu wykorzystywaniu /przechowywaniu Twoich danych. Przestaniemy wykorzystywać / przechowywać Twoje dane,chyba że będziemy mogli wykazać, dlaczego uważamy, że mamy uzasadniony interes biznesowy,który przewyższa Twoje interesy, prawa i wolności.
 • Gdzie używamy / przechowujemy Twoje dane, ponieważ dałeś nam swoją konkretną, świadomą ijednoznaczną zgodę, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 • Masz prawo sprzeciwić się naszemu wykorzystywaniu / przechowywaniu Twoich informacji docelów marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym DPO's Office, piszącna adres podany na początku tych zasad, lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na DPO-Office@bca.com

Nie będziesz musiał płacić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub w celu skorzystania zjakichkolwiek innych praw). Możemy jednak naliczyć rozsądną opłatę, jeśli wniosek Twój jestwyraźnie nieuzasadniony, powtarzalny, lub nadmierny. Alternatywnie możemy odmówićzastosowania się do żądania w tych okolicznościach. Być może będziemy musieli zażądać od Ciebiekonkretnych informacji, aby pomóc potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo do dostępudo Twoich danych osobowych (lub do wykonywania wszelkich innych Twoich praw). Jest to środekbezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która niema prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dalszeinformacje związane z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami możezająć nam więcej czasu niż miesiąc, jeśli Twój wniosek jest szczególnie złożony lub złożono wielewniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować.

PLIKI COOKIE I JAK WYKORZYSTUJEMY JE

Co to jest Cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który przechowuje ustawienia internetowe. Plik cookie jest pobieranyprzez przeglądarkę internetową podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej.

Niektóre pliki cookie są niezwykle przydatne, ponieważ mogą poprawić komfort korzystania z witrynypo powrocie do strony, którą już odwiedziłeś. Zakłada się, że używasz tego samego urządzenia i tejsamej przeglądarki, co poprzednio; jeśli tak, pliki cookie zapamiętają Twoje preferencje, będąwiedzieć, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, i dostosują prezentowane treści, aby lepiejodpowiadały Twoim osobistym zainteresowaniom i potrzebom.

Rodzaje plików Cookie

Istnieją cztery kategorie plików cookie: ściśle niezbędne pliki cookie, pliki cookie wydajności,funkcjonalne pliki cookie i marketingowe pliki cookie.

 • Ściśle niezbędne pliki cookie są konieczne, aby umożliwić Ci poruszanie się po witrynie i korzystaniez jej funkcji. Bez tych plików cookie nie można zapewnić niektórych usług - na przykład zapamiętaniepoprzednich działań podczas powrotu do strony w tej samej sesji.
 • Pliki cookie wydajności gromadzą informacje o sposobie korzystania z witryny - na przykład, którestrony odwiedzający często odwiedza. Te pliki cookie nie zapisują danych osobowych ani informacji,które pozwoliłyby zidentyfikować użytkownika. Te pliki cookie są używane wyłącznie w celupoprawienia wydajności strony internetowej, a co za tym idzie wygody użytkownika.
 • Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapisywanie informacji, które zostały jużwprowadzone (takich jak nazwy użytkowników, wybór języka i lokalizacja), dzięki czemu mogązaoferować ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje. Te pliki cookie gromadzą anonimoweinformacje i nie mogą śledzić Twoich ruchów na innych stronach internetowych.
 • Marketingowe pliki cookie są używane do dostarczania reklam i innych komunikatów bardziejodpowiednich dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleńreklamy i do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych.

Zarządzanie wykorzystaniem ustawień plików cookie na tej stronie

Chociaż możesz całkowicie wyłączyć niektóre pliki cookie w swojej przeglądarce w dowolnymmomencie, ważne jest, aby pamiętać, że jeśli zmienisz ustawienia i zablokujesz niektóre pliki cookie,nie będziesz w stanie w pełni korzystać z niektórych funkcji naszej witryny.

Niezbędne pliki cookie, nazywane również „ściśle niezbędnymi” plikami cookie, umożliwiają funkcje,bez których nie można było korzystać z witryny zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki cookie sązapisywane na komputerze tylko podczas przeglądania strony internetowej i na czas trwania sesji.Ściśle niezbędne pliki cookie nie mogą być wyłączone.

REZYGNACJA Z ODBIORU KOMUNIKACJI

Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania wiadomości w dowolnym momencie, logując się nastronie i zaznaczając odpowiednie pola, aby dostosować preferencje marketingowe lub korzystając zlinków rezygnacji w każdej wiadomości marketingowej wysłanej do Ciebie.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, wtyczek iaplikacji. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić osobom trzecim zbieranielub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nieponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o prywatności. Po opuszczeniu naszej stronyinternetowej zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE

Wszelkie zmiany w naszej polityce w przyszłości będą publikowane na naszej stronie internetowej.