Privacy policy

WPROWADZENIE

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

Każdy ma prawa dotyczące sposobu, w jaki są przetwarzane jego dane osobowe. W trakcie naszych działań będziemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe naszych klientów, dostawców i innych stron trzecich oraz zdajemy sobie sprawę, że prawidłowe i zgodne z prawem przetwarzanie tych danych zapewni zaufanie do organizacji i zapewni pomyślne prowadzenie działalności.

 

Niniejsza polityka określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące twoich danych osobowych oraz tego, jak będziemy je traktować.

 

Jesteśmy członkiem grupy spółek BCA (Grupa BCA), a naszą ostateczną spółką dominującą jest BCA Marketplace Limited (zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 09019615). Więcej informacji na temat BCA Marketplace Limited i Grupy BCA można znaleźć na stronie www.bcamarketplace.com. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało wydane w imieniu grupy BCA, więc kiedy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wspominamy o „my”, „nas” lub „naszym”, mamy na myśli odpowiednią spółkę z grupy BCA odpowiedzialną za przetwarzanie danych. BCA Polska Sp. z.o.o. jest administratorem i odpowiedzialnym za tę stronę internetową.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), a adres e-mail biura IOD to [email protected].

 

Z biurem IOD można skontaktować się pocztą (zaznaczoną do wiadomości) pod adresem: BCA, Headway House, Crosby Way, Farnham, Surrey, Wielka Brytania, GU9 7XG, telefon: +44 (0) 1252 721200.

 

 

ZASADY OCHRONY DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane, musimy przestrzegać sześciu wymaganych zasad dobrych praktyk. Stanowią one, że Twoje dane osobowe muszą być:

 

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 • przetwarzane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co konieczne,
 • dokładne i aktualne,
 • przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne, oraz
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo

 

INFORMACJE,KTÓRE PRZEKAZUJESZ

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych, w tym:

 

 • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, stan cywilny, tytuł, data urodzenia, płeć,
 • Dane kontaktowe, takie jak adres domowy, adres e-mail i numery telefonów,
 • Dane finansowe, takie jak dane konta bankowego,
 • Dane dokumentu, takie jak dowód rejestracyjny pojazdu i kopie prawa jazdy, paszportu, rachunku za media i innych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość,
 • Dane transakcji, w tym szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które kupujesz od nas,
 • Dane firmy, w tym nazwa organizacji, którą reprezentujesz oraz dane kontaktowe, dane finansowe i dane dotyczące transakcji tej organizacji,
 • Dane techniczne, w tym adresy IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej ,
 • Dane profilu, takie jak nazwa użytkownika, hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez Ciebie, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankiecie,
 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług oraz
 • Dane marketingowe, takie jak preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

 

 DANE „KATEGORIA SPECJALNA”

 

Informacje dotyczące Twojego pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia, wyroków skazujących, życia seksualnego lub orientacji seksualnej lub niektórych typów danych genetycznych lub biometrycznych są nazywane danymi „specjalnej kategorii”.

 

W trakcie kontaktu z Tobą nie spodziewamy się gromadzenia o Tobie żadnych danych „specjalnej kategorii”.

 

 JAK GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE

 

Możemy uzyskać dane osobowe poprzez

bezpośrednią interakcję z Tobą, takie jak:

 

• założenie konta w naszym serwisie,

• zawarcie z nami umowy na produkty lub usługi,

• subskrybowanie naszych usług lub publikacji lub w inny sposób proszenie o przesłanie Ci materiałów marketingowych, lub

• korespondować z nami telefonicznie, mailowo, listownie lub w inny sposób.

 

Możemy uzyskiwać dane osobowe za pośrednictwem zautomatyzowanej technologii, gdy wchodzisz w interakcję z naszą witryną za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii.

 

Możemy również gromadzić Twoje dane osobowe od stron trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak:

 

• organy publiczne i organy regulacyjne,

• dostawcy usług analitycznych (np. Google),

• sieci reklamowe,

• dostawcy informacji o wyszukiwaniu oraz

• dostawcy usług technicznych, płatniczych i dostawczych.      

 

PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 

• wyraziłeś zgodę,

• musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą,

• gdy jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy nasze lub osoby trzeciej  a Twoje interesy i prawa nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów, lub

• gdzie musimy przestrzegać zobowiązania prawnego lub regulacyjnego.

 

Konkretne cele, dla których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz podstawa prawna tego wykorzystania, są następujące:

 

Cele, dla których wykorzystamy przekazane nam informacje

Podstawy prawne

Jeśli działasz jako przedstawiciel organizacji, zarejestrujesz tą organizację jako nowego klienta

Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a mianowicie w celu dostarczania produktów i usług Twojej organizacji

Gdy działasz jako przedstawiciel organizacji, aby przetwarzać Twoje instrukcje i, jeśli zostały zaakceptowane, dostarczać produkty i usługi Twojej organizacji (w tym zarządzanie płatnościami, opłatami i prowizjami)

Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a mianowicie w celu dostarczania Twojej organizacji naszych   produktów i usług

Aby uzyskać dodatkowe informacje o Tobie i / lub Twojej organizacji

Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy biznesowe, a mianowicie, abyśmy byli w pełni świadomi wszystkich kwestii związanych z produktami i usługami, które świadczymy

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a ten powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

 

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 

JEŚLI NIE MOŻESZ LUB NIE CHCESZ PODAĆ NAM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Bez  danych osobowych nie możemy zarejestrować Ciebie ani Twojej firmy jako nowego klienta. Oznacza to, że nie będziemy w stanie zapewnić Tobie ani Twojej firmie żadnych produktów ani usług.

 

UJAWANIANIE INFORMACJI

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej:

 

 • organy publiczne i organy regulacyjne, 
 • inne firmy z Grupy BCA, 
 • personel Twojej firmy lub jakiejkolwiek innej organizacji, która jest stroną lub w inny sposób ma uzasadniony interes w umowie między nami a Twoją organizacją, 
 • dostawcom usług informatycznych i administrowania systemami dla naszej firmy, 
 • nasi profesjonalni doradcy, 
 • analitycy i dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej, oraz 
 • strony trzecie, którym możemy zdecydować się na sprzedaż, przekazanie lub połączenie części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy starać się przejąć inne firmy lub połączyć się z nimi. Jeśli zmiana nastąpi w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszych zasadach. 

 

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Ochrona Twoich danych osobowych

Podczas gdy działamy w Wielkiej Brytanii i UE, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane (lub przechowywane) do starannie wybranych zewnętrznych dostawców usług, z którymi współpracujemy, zlokalizowanych w krajach poza Wielką Brytanią lub UE. W takim przypadku zapewniamy, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia dotyczące tego transferu i przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przechowywania swoich danych lub zabezpieczeń, które są stosowane w celu ochrony twoich danych, skontaktuj się z naszym biurem IOD, korzystając z danych zawartych w części niniejszego zawiadomienia zatytułowanej „Wprowadzenie”.

 

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych w nieautoryzowany sposób, zmianie ich lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i stron trzecich, którzy muszą je znać w celach biznesowych. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania ich poufności.

 

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie stosowne organy regulacyjne o ich naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE

 

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, będzie zależał od „podstawy prawnej”, dla której wykorzystujemy te dane, jak następuje:

 

Podstawy prawne  

Okres

Gdzie przetwarzać

 / przechowujemy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy między Tobą a nami

 

Będziemy przetwarzać / przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania umowy między Tobą a nami

Kiedy przetwarzamy / przechowujemy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy

Będziemy przetwarzać / przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

 

Gdzie przetwarzamy / przechowujemy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych

Będziemy przetwarzać / przechowywać Twoje dane, dopóki nie poprosisz nas o zaprzestanie. Jeśli jednak uda nam się wykazać, że powód, dla którego przetwarzamy / przechowujemy Twoje dane, przeważa nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, będziemy nadal wykorzystywać i przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania umowy między Tobą a nami (lub, jeśli wcześniej, nie mamy już uzasadnionego interesu w przetwarzaniu / przechowywaniu Twoich danych)

Gdzie przetwarzamy / przechowujemy Twoje dane, ponieważ wyraziłeś nam swoją konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę

Będziemy przetwarzać / przechowywać Twoje dane, dopóki nie poprosisz nas o zaprzestanie

 

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy mogą osiągnąć te cele za pomocą innych środków i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

 

TWOJE PRAWA

 

Masz różne prawa w odniesieniu do informacji, które nam przekazujesz lub które o Tobie zbieramy, jak następuje:

 • Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy o Tobie, wraz z różnymi informacjami o tym, dlaczego i jak wykorzystujemy Twoje dane, komu mogliśmy je ujawnić, skąd pierwotnie je uzyskaliśmy i jak długo będziemy wykorzystaj swoje informacje.
 • Masz prawo poprosić nas o sprostowanie wszelkich informacji, które posiadamy o Tobie, które są niedokładne lub niekompletne.
 • Masz prawo poprosić nas o usunięcie informacji, które posiadamy o Tobie („prawo do bycia zapomnianym”). Należy pamiętać, że z tego prawa można skorzystać tylko w określonych okolicznościach, a jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych, a my nie będziemy w stanie tego zrobić, wyjaśnimy dlaczego nie.
 • Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych, jeżeli: (i) informacje, które posiadamy o Tobie są niedokładne; (ii) bezprawnie wykorzystujemy Twoje dane; (iii) nie musimy już korzystać z tych informacji; lub (iv) nie mamy uzasadnionego powodu do wykorzystywania tych informacji. Pamiętaj, że możemy nadal przechowywać Twoje dane lub wykorzystywać Twoje dane do celów postępowania sądowego lub do ochrony praw innych osób.
 • Masz prawo poprosić nas o przekazanie informacji, które posiadamy o Tobie innej osobie lub firmie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że z tego prawa można skorzystać tylko w określonych okolicznościach, a jeśli poprosisz nas o przesłanie informacji, a my nie będziemy w stanie tego zrobić, wyjaśnimy dlaczego nie.
 • Jeśli wykorzystujemy / przechowujemy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu / przechowywaniu Twoich danych. Przestaniemy wykorzystywać / przechowywać Twoje informacje, chyba że będziemy w stanie wykazać, dlaczego uważamy, że mamy uzasadniony interes biznesowy, który jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności.
 • Tam, gdzie wykorzystujemy / przechowujemy Twoje dane, ponieważ wyraziłeś nam swoją konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 • Masz prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu / przechowywaniu Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym biurem DBO, pisząc na adres podany u góry niniejszej polityki lub wysyłając e-mail na adres [email protected].

 

Może zaistnieć potrzeba zażądania od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dalsze informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

 

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub masz kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.

 

Pliki cookie i jak ich używamy

 

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowujący ustawienia internetowe. Plik cookie jest pobierany przez przeglądarkę internetową przy pierwszej wizycie na stronie internetowej.

 

Niektóre pliki cookie są niezwykle przydatne, ponieważ mogą poprawić komfort użytkowania po powrocie do już odwiedzonej witryny internetowej. Zakładając, że używasz tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki, co wcześniej, pliki cookie zapamiętają Twoje preferencje, będą wiedzieć, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej i dostosują wyświetlane treści tak, aby były bardziej dopasowane do Twoich osobistych zainteresowań i potrzeb.

 

 

Rodzaje plików cookie

Istnieją cztery kategorie plików cookie: ściśle niezbędne pliki cookie, pliki cookie dotyczące wydajności, funkcjonalne pliki cookie i marketingowe pliki cookie.

 

 

 • Niezbędne pliki cookie są niezbędne do poruszania się po witrynie i korzystania z jej funkcji. Bez tych plików cookie niektóre usługi nie mogą być świadczone - na przykład zapamiętywanie poprzednich działań podczas powrotu do strony w tej samej sesji. 
 •  Wydajnościowe pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej - na przykład, które strony często odwiedza użytkownik. Te pliki cookie nie zapisują danych osobowych ani informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika. Te pliki cookie są używane wyłącznie w celu poprawy działania strony internetowej, a wraz z nią komfortu użytkowania.
 •  Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej zapisywanie wprowadzonych już informacji (takich jak nazwy użytkowników, wybór języka i lokalizacja), dzięki czemu może ona oferować ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje. Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje i nie mogą śledzić Twoich ruchów na innych stronach internetowych.
 •  Marketingowe pliki cookie służą do dostarczania reklam i innych komunikatów bardziej dostosowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczania liczby wyświetleń reklamy oraz do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych.

Zarządzanie wykorzystaniem ustawień plików cookie na tej stronie

 • Chociaż w dowolnym momencie możesz całkowicie wyłączyć niektóre pliki cookie w swojej przeglądarce, ważne jest, aby pamiętać, że jeśli zmienisz ustawienia i zablokujesz niektóre pliki cookie, nie będziesz mógł w pełni korzystać z niektórych funkcji naszej witryny.
 • Niezbędne pliki cookie, zwane również „ściśle niezbędnymi” plikami cookie, umożliwiają korzystanie z funkcji, bez których nie byłby w stanie korzystać z witryny zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki cookie są zapisywane na Twoim komputerze tylko wtedy, gdy faktycznie przeglądasz witrynę i na czas trwania sesji. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości

 

Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości w dowolnym momencie, logując się na stronie internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola w celu dostosowania preferencji marketingowych lub korzystając z linków do rezygnacji w każdej przesłanej do Ciebie wiadomości marketingowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 

Zmiany w naszej polityce

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce w przyszłości, zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.