Fortrolighetspolitikk


Fortrolighetspolitikk

Vi er forpliktet til å beskytte og respektere privatlivet ditt.

Alle har en rekke rettigheter når det gjelder den måten personopplysningene deres behandles på.
I forbindelse med aktivitetene våre innsamler, oppbevarer og behandler vi personopplysninger om våre kunder, leverandører og andre tredjeparter, og vi anerkjenner at en korrekt og lovlig behandling av disse opplysningene vil opprettholde et tillitsforhold til organisasjonen vår, noe som er med på å sikre en god forretningsdrift.

Denne politikken utgjør grunnlaget for hvordan vi behandler personopplysningene vi innsamler om deg, eller som du selv gir oss. Ved å lese nedenstående grundig vil du få en forståelse for vår oppfatning av, samt praksis i forhold til, personopplysningene dine, og hvordan vi behandler disse.

Full fortrolighetspolitikk

Vi er medlem av BCA-gruppen (etterfølgende benevnt BCA-gruppen), og moderselskapet vårt er BCA Marketplace (registrert i England og Wales under følgende nummer: 09019615). Du finner flere opplysninger om BCA Marketplace og BCA-gruppen på www.bcamarketplaceplc.com. Denne meddelelsen om databeskyttelse er utstedt på vegne av BCA-gruppen, så når vi bruker betegnelsene «vi», «oss» eller «vår» i denne meddelelsen om databeskyttelse, refererer vi til det relevante selskapet i BCA-gruppen som er ansvarlig for behandlingen av opplysningene dine. BCA AUTO AUKTION A/S er dataansvarlig og ansvarlig for denne nettsiden. Vi har utpekt en databeskyttelsesrådgiver (DPO), og denne kan kontaktes på e-postadressen: [email protected] DPO kan også kontaktes pr. brev (angi vennligst hvem brevet stiles til) til BCA, Headway House, Crosby Way, Farnham, Surrey, Storbritannia, GU9 7XG, tlf.: +44 (0)1252 721200. Bemerk at den tilsynsførende myndigheten som er ansvarlig for å undersøke og håndheve at vi overholder gjeldende databeskyttelseslovgivning, er informasjonskommissærens kontor (ICO) i Storbritannia.

Gjeldende prinsipper for databeskyttelse

Når vi behandler personopplysningene dine, skal vi overholde seks rettsprinsipper for god praksis. Disse er med til å sikre at personopplysningene dine:

 • behandles på lovlig vis, i god tro og med gjennomsiktighet
 • behandles til bestemte, uttrykkelige og lovlige formål
 • er passende, relevante og begrenset til nødvendige data
 • er korrekte og oppdaterte
 • ikke oppbevares lenger enn nødvendig
 • behandles på en måte som opprettholder en rimelig sikkerhet

Opplysninger som du gir til oss

Vi kan innsamle, anvende, oppbevare og overføre forskjellige former for personopplysninger om deg, herunder:

 • Identitetsopplysninger, herunder navn, sivilstand, tittel, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktopplysninger, herunder postadresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Økonomiske opplysninger, herunder bankkontoopplysninger.
 • Dokumentopplysninger, herunder registreringsattest på kjøretøyet ditt, kopi av ditt førerkort, pass, regninger samt andre dokumenter som kan verifisere din identitet.
 • Transaksjonsopplysninger, herunder opplysninger om betalinger til og fra deg samt andre opplysninger om produkter og tjenester du kjøper hos oss.
 • Firmaopplysninger, herunder navnet på organisasjonen du representerer, denne organisasjonens kontaktopplysninger, økonomiske opplysninger samt transaksjonsopplysninger.
 • Tekniske opplysninger, herunder IP-adresser, dine påloggingsopplysninger, nettlesertype og -versjon, innstilling av tidssone og sted, nettleserplugins og deres versjoner, styresystem og -plattform samt annen teknologi på enhetene du bruker til å tilgå nettsiden vår.
 • Profilopplysninger, herunder ditt brukernavn, passord, kjøp eller bestillinger som du har foretatt, dine interesser, preferanser, tilbakemeldinger og svar på undersøkelser.
 • Bruksopplysninger, herunder opplysninger om hvordan du bruker nettsiden vår, produkter og tjenester.
 • Markedsføringsopplysninger, herunder dine preferanser for hvordan du helst vil motta reklamer fra oss og våre tredjepartsleverandører, samt dine preferanser i forhold til kommunikasjon.

Spesielle kategorier av personopplysninger
 • Opplysninger om rase eller etnisk herkomst, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap av faglige organisasjoner, helseopplysninger, straffedommer, sexliv eller seksuell orientering eller bestemte typer genetiske eller biometriske opplysninger hører under «spesielle kategorier» av personopplysninger.
 • I vår kontakt med deg og ved behandling av opplysningene dine, forventer vi ikke å innsamle opplysninger om deg som måtte høre under «spesielle kategorier» av personopplysninger.

Sånn innsamler vi personopplysningene dine

Vi kan innsamle personopplysninger ved å ha direkte kontakt med deg, herunder ved at:

 • du oppretter en konto på nettsiden vår
 • du inngår en kontrakt med oss vedrørende produkter eller tjenester
 • du melder deg på nyhetstjenestene våre eller anmoder på annen måte om å få tilsendt markedsføringsmateriale
 • du kommuniserer med oss per telefon, e-post, brev osv.

Vi kan innhente personopplysninger via automatisk teknologi når du kommuniserer med nettsiden vår, ved å benytte informasjonskapsler, serverlogger og andre lignende teknologier.

Vi kan også innsamle personopplysninger om deg via tredjepart eller offentlig tilgjengelige kilder, herunder:

 • offentlige organer og regulerende myndigheter
 • analysetjenester (f.eks. Google)
 • reklamenettverk
 • tilbydere av søketjenester
 • tilbydere av tekniske betalings- og leveringstjenester

Det juridiske grunnlaget for vår bruk av personopplysningene dine

Vi benytter kun personopplysningene dine i det omfanget loven tillater det. Som utgangspunkt benytter vi oftest personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • Du har gitt oss ditt samtykke
 • Vi skal oppfylle en kontrakt som vi skal inngå eller allerede har inngått med deg
 • Det er nødvendig for å forfølge våre eller tredjeparts legitime interesser, og dine interesser og rettigheter veier ikke tyngre enn disse interessene
 • Vi skal oppfylle juridiske eller regulatoriske forpliktelser

Nedenfor beskrives en rekke spesielle formål som vi vil benytte personopplysningene dine til, samt det juridiske grunnlaget for dette:

 

Formålet vårt med personopplysningene du gir oss

Juridisk grunnlag

Der du fungerer som representant for en organisasjon, for deretter å opprette denne organisasjonen som ny kunde.

Det er nødvendig for å forfølge våre legitime næringsmessige interesser, nemlig med henblikk på å levere produkter og tjenester til organisasjonen din.

Der du fungerer som representant for en organisasjon, å behandle anvisningene dine og, såfremt det foreligger aksept for dette, å levere produkter og tjenester til organisasjonen din (herunder administrasjon av betalinger, gebyrer og kostnader).

Det er nødvendig for å forfølge våre legitime næringsmessige interesser, nemlig med henblikk på å levere produkter og tjenester til organisasjonen din.

Å innhente ytterligere opplysninger om deg og/eller organisasjonen din.

Det er nødvendig for å forfølge våre legitime næringsmessige interesser, for å sikre at vi fullt ut forstår og er oppmerksomme på alle problemstillingene knyttet til produktene eller tjenestene vi tilbyr.

 

Vi vil kun benytte personopplysningene dine til det eller de formålene som de er innsamlet for, med mindre vi har rimelig grunn til å anta at vi skal bruke dem til et annet formål, og dette formålet er forenelig med det/de opprinnelige formålet/formålene. Såfremt vi benytter personopplysningene dine til et formål som ikke er relatert til dette, vil vi opplyse deg om dette og redegjøre for det juridiske grunnlaget som berettiger oss til det.

Bemerk vennligst at vi kan behandle personopplysningene dine uten din viten eller ditt samtykke i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, såfremt dette måtte være påkrevd eller tillatt ved lov. 

Hvis du ikke kan eller vil gi oss personopplysningene dine

Hvis vi ikke har personopplysningene dine, vil vi ikke kunne registrere deg eller organisasjonen din som ny kunde. Det betyr at vi ikke vil være i stand til å levere produkter eller tjenester til deg eller organisasjonen din.

Videreformidling av opplysningene dine

Vi kan muligens dele personopplysningene dine med nedenstående parter:

 • Offentlige organer og regulerende myndigheter
 • Andre selskaper innenfor BCA-gruppen
 • Annet personale innenfor din organisasjon eller en annen organisasjon som måtte være kontraherende part eller på annen måte måtte ha legitime interesser i avtalen mellom oss og din organisasjon
 • Tredjeparter som vi har inngått samarbeidsavtale med om levering av tjenester til deg i henhold til en avtale mellom oss og deg, eller i henhold til en avtale direkte mellom tredjeparten og deg
 • Tilbydere av IT og tjenester innenfor systemadministrasjon til virksomheten vår
 • Våre profesjonelle rådgivere
 • Tilbydere av tjenester innenfor analyse og søkemaskiner som hjelper oss med å forbedre og optimere nettsiden vår

Tredjeparter som vi måtte beslutte å selge, overføre eller fusjonere deler av virksomheten vår eller våre aktiva til eller med. Omvendt kan vi også velge å kjøpe opp andre virksomheter eller fusjonere med disse. Såfremt det skjer endringer i virksomheten vår, kan de nye eierne benytte personopplysningene dine på samme måte som anført i denne politikken.

Det er et krav at alle tredjeparter verner om sikkerheten til personopplysningene dine og behandler disse i henhold til gjeldende lovgivning. Vi tillater ikke at tredjeparts tjenestetilbydere benytter personopplysningene dine til egne formål, og vi gir dem kun tillatelse til å behandle personopplysningene dine til de angitte formålene og i henhold til anvisningene våre.

Hva gjør vi for å sikre personopplysningene dine?

Alle opplysningene som du gir til oss, oppbevares på våre sikre servere i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS).

Vi har truffet rimelige sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at personopplysningene dine ikke utilsiktet går tapt, benyttes eller kan nås på en uautorisert måte, endres eller videregis. Dessuten begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine til medarbeidere, agenter, entreprenører samt øvrige tredjeparter som har et arbeidsmessig behov for å kjenne til disse opplysningene. De vil utelukkende behandle dine data på vår anvisning og er underlagt taushetsplikt.
 
Vi har utarbeidet prosedyrer som iverksettes dersom det er mistanke om brudd på persondatabeskyttelsen, og vi vil informere deg og den relevante tilsynsmyndigheten om et slikt brudd når dette måtte være et lovmessig krav.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Hvor lenge vi oppbevarer dine data, avhenger av det «juridiske grunnlaget» for hvorfor vi benytter disse data. Se nedenfor:

Juridisk grunnlag

Oppbevaringens varighet

Vi benytter/oppbevarer dine data fordi det er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten som er inngått mellom deg og oss.

Vi vil benytte/oppbevare dine data så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten som er inngått mellom deg og oss.

Vi benytter/oppbevarer dine data fordi det er nødvendig i henhold til lovgivningen eller øvrige juridiske forpliktelser.

Vi vil benytte/oppbevare dine data så lenge vi er forpliktet til det i henhold til lovgivningen samt når det er nødvendig for å kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Vi benytter/oppbevarer dine data fordi det er nødvendig for å forfølge våre legitime næringsmessige interesser.

Vi vil benytte/oppbevare dine data inntil du ber oss om å stoppe. Såfremt vi har en rimelig grunn til å benytte/oppbevare dine data, og denne grunnen veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, vil vi imidlertid fortsatt benytte og oppbevare dine data så lenge det er nødvendig for at vi kan oppfylle kontrakten som er inngått mellom deg og oss (eller inntil vi på et eventuelt tidligere tidspunkt konstaterer at vi ikke lenger har en legitim interesse i fortsatt å benytte/oppbevare dine data).

Vi benytter/oppbevarer dine data fordi du har gitt oss ditt spesifikke, informerte og uttrykkelige samtykke.

Vi vil benytte/oppbevare dine data inntil du ber oss om å stoppe.

For å kunne fastlegge en rimelig oppbevaringsperiode for personopplysninger, tar vi høyde for opplysningenes mengde, karakter og følsomhet, mulig risiko for skade i tilfelle av uautorisert bruk eller videreformidling av personopplysningene dine, formålet med å behandle personopplysningene dine, og om vi kan oppfylle disse formålene samt de gjeldende lovkravene på annet vis.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter i forhold til opplysningene du gir oss, eller som vi innsamler om deg. Rettighetene dine beskrives nedenfor:

 • Du har rett til å få tilgang til opplysningene vi har om deg samt til å få opplyst hvorfor og hvordan vi benytter opplysningene dine, hvem vi eventuelt videreformidler disse opplysningene til, hvor vi opprinnelig har mottatt opplysningene fra og hvor lenge vi vil benytte opplysningene dine.
 • Du har rett til å anmode oss om å beriktige opplysninger vi har om deg såfremt disse er ukorrekte eller ufullstendige.
 • Du har rett til å anmode oss om å slette opplysningene vi har om deg, («retten til å bli glemt»). Bemerk at denne rettigheten kun kan utøves under visse omstendigheter. Dersom du ber oss om å slette opplysningene dine og vi ikke kan etterkomme denne anmodningen, vil vi redegjøre for årsaken til dette.
 • Du har rett til å anmode oss om å stoppe med å anvende opplysningene dine i tilfelle: (i) opplysningene vi har om deg, er ukorrekte; (ii) vi anvender opplysningene dine ulovlig; (iii) vi ikke lenger har bruk for opplysningene, eller (iv) vi ikke har noen legitim grunn til å anvende opplysningene. Bemerk at vi muligens fortsatt kan oppbevare opplysningene dine eller benytte dem i forbindelse med rettssaker eller for å beskytte en annen persons rettigheter.
 • Du har rett til å anmode oss om å overføre opplysningene vi har om deg, til en annen person eller virksomhet i et strukturert, gjengs og maskinlesbart format. Bemerk at denne rettigheten kun kan utøves under visse omstendigheter. Dersom du ber oss om å overføre opplysningene dine og vi ikke kan etterkomme denne anmodningen, vil vi redegjøre for årsaken til dette.
 • Når vi benytter/oppbevarer opplysningene dine fordi det er nødvendig for å kunne forfølge våre legitime næringsmessige interesser, har du rett til å gjøre innsigelser mot at vi benytter/oppbevarer opplysningene dine.
 • Vi vil opphøre med å benytte/oppbevare opplysningene dine med mindre vi kan fremlegge en rimelig grunn til hvorfor vi har en legitim næringsmessig interesse i fortsatt å benytte/oppbevare opplysningene dine, og denne interessen veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.
 • Når vi benytter/oppbevarer opplysningene dine fordi du har gitt oss ditt spesifikke, informerte og uttrykkelige samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket ditt.
 • Du har rett til å gjøre innsigelser mot at vi benytter/oppbevarer opplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring.

Dersom du ønsker å benytte én eller flere av rettighetene dine, bes du kontakte vårt DPO-kontor for databeskyttelse ved å skrive til oss på adressen som tidligere er nevnt i denne politikken eller sende oss en e-post på [email protected]

Du vil kostnadsfritt kunne få tilgang til personopplysningene dine (eller benytte dine øvrige rettigheter). Vi kan imidlertid muligens pålegge et rimelig gebyr dersom kravet ditt er klart ubegrunnet, gjentatt eller urimelig. Vi kan dessuten nekte å etterkomme anmodningen din under slike omstendigheter.

Vi kan være nødsaget til å anmode om bestemte opplysninger fra deg for å kunne bekrefte din identitet og sikre din rett til å få tilgang til personopplysningene dine (eller til å benytte dine øvrige rettigheter). Dette er en sikkerhetsforanstaltning for å sikre at personopplysninger ikke gis videre til personer som ikke er berettiget til å motta disse opplysningene. Vi kan også kontakte deg for å anmode om ytterligere opplysninger dersom du anmoder om å fremskynde vårt svar.

Vi bestreber oss på å besvare alle rimelige anmodninger innenfor én måned. I noen tilfeller, hvis anmodningen din er spesielt kompleks eller du har innsendt flere anmodninger, kan det imidlertid ta lenger tid enn én måned. I så fall vil vi opplyse deg om dette og holde deg underrettet.

Informasjonskapsler og hvordan vi benytter dem

Hva er en informasjonskapsel (cookie)?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagrer internettinnstillingene dine. Informasjonskapselen lastes ned via nettleseren din første gang du besøker en nettside.

Noen informasjonskapsler er spesielt nyttige fordi de er med til å forbedre brukeropplevelsen din når du vender tilbake til en nettside du tidligere har besøkt. Dette forutsetter at du benytter den samme enheten og den samme nettleseren som tidligere. Hvis dette er tilfellet, vil de benyttede informasjonskapslene huske preferansene dine, de vet hvordan du bruker nettsiden og de tilpasser innholdet som vises så det passer bedre til dine personlige interesser og behov.

Typer informasjonskapsler

Det finnes fire forskjellige typer informasjonskapsler: strengt nødvendige informasjonskapsler, statistiske informasjonskapsler, funksjonelle informasjonskapsler og informasjonskapsler for markedsføring.

 • Strengt nødvendige informasjonskapsler er avgjørende for at du kan navigere rundt på nettsiden og benytte dens funksjoner. Uten disse informasjonskapslene vil du ikke kunne benytte bestemte funksjoner – f.eks. vil ikke nettsiden kunne huske dine tidligere aktiviteter når du besøker nettsiden igjen.
 • Statistiske informasjonskapsler samler opplysninger om hvordan nettsiden benyttes – f.eks. hvilke sider brukeren oftest besøker. Disse informasjonskapslene lagrer ikke personlige opplysninger eller opplysninger som vil kunne identifisere brukeren. Disse informasjonskapslene benyttes utelukkende til å optimere nettsiden og brukeropplevelsen.
 • Funksjonelle informasjonskapsler gjør nettsiden i stand til å lagre opplysninger som allerede har blitt tastet inn (herunder brukernavn, valg av språk samt din plassering), så nettsiden kan forbedre funksjonene sine og tilpasse dem til dine personlige behov. Disse informasjonskapslene innsamler anonyme opplysninger og kan ikke spore dine aktiviteter på andre nettsider.
 • Informasjonskapsler for markedsføring brukes til å levere reklamer og andre henvendelser som er relevante for deg og interessene dine. De brukes også til å begrense antallet ganger du får vist en bestemt reklame, og hjelper med å måle effektiviteten av en markedsføringskampanje.

Administrasjon av informasjonskapsel-innstillinger på denne nettsiden

Selv om du til enhver tid helt kan deaktivere noen informasjonskapsler i nettleseren din, er det viktig å bemerke at hvis du endrer innstillingene dine og blokkerer bestemte informasjonskapsler, vil du ikke kunne benytte bestemte funksjoner på nettsiden vår optimalt.

Informasjonskapsler som er spesielt viktige, også kjent som «strengt nødvendige» informasjonskapsler, sikrer en rekke funksjoner, og uten disse vil du ikke kunne benytte nettsiden etter hensikten. Disse informasjonskapslene lagres bare på datamaskinen din mens du er inne på nettsiden og så lenge besøket ditt varer. Strengt nødvendige informasjonskapsler kan ikke deaktiveres.

Fravalg av reklamer, kommunikasjon osv.

Du kan til enhver tid be oss om å stoppe med å sende deg reklamer, kommunikasjon osv. Dette kan gjøres ved å logge på nettsiden og sette/fjerne kryss i de relevante feltene og tilpasse markedsføringspreferansene dine, eller du kan klikke på avmeldingslinkene du finner i reklamemailene vi har sendt til deg.

Automatiske avgjørelser

Vi benytter ikke automatiske avgjørelser.

Lenker til andre nettsider

Nettsiden vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider, plugins og applikasjoner. Hvis du klikker på disse lenkene eller aktiverer disse forbindelsene, gir du muligens tillatelse til at tredjeparter kan innsamle eller dele opplysningene dine. Vi fører ikke kontroll over disse tredjepartenes nettsider og er heller ikke ansvarlige for deres meddelelser vedrørende databeskyttelse. Når du forlater nettsiden vår, oppfordrer vi deg til å lese databeskyttelseserklæringen for hver nettside du måtte besøke.

Endring av politikken vår

Enhver endring eller oppdatering av politikken vår vil fremgå av nettsiden vår.