Algemene voorwaarden

1. Inleiding en toepasselijkheid

1.1. BCA exploiteert een onderneming die zich bezig houdt met het via Veilingen in- en verkopen van Voertuigen, waaronder begrepen personenvoertuigen, vrachtvoertuigen, motoren, boten en aanhangers, dan wel andere roerende zaken.

1.2. Alle roerende zaken en Voertuigen die door BCA worden verkocht, zijn door BCA op haar beurt ingekocht van andere partijen. Het gaat derhalve altijd om gebruikte Voertuigen die door BCA worden aangeboden en verkocht op basis van de kenmerken en eigenschappen die aan BCA zijn gemeld bij koop van het Voertuig door BCA.

1.3. De onderhavige voorwaarden bevatten de bepalingen die weergeven hoe BCA Voertuigen inkoopt bij Aanbieders en hoe BCA die Voertuigen weer aanbiedt en verkoopt aan Kopers. De voorwaarden bevatten daarnaast een aantal essentiële bepalingen, waarin uitdrukkelijk verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van BCA jegens Aanbieders of Kopers worden vastgelegd en beperkt.

1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten die BCA doet of aangaat. Ook indien overeenkomsten met BCA mondeling tot stand komen, heeft te gelden dat deze Algemene Voorwaarden, voor partijen die vaker transacties met BCA aangaan, in alle gevallen van toepassing zijn. BCA wijst toepasselijkheid van door Aanbieders of Kopers gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.5. BCA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigingen zonder dat zij daar separaat mededeling van doet aan Aanbieders of Kopers. De meest recent geldende versie van deze Algemene Voorwaarden is altijd beschikbaar voor inzage en te downloaden op de website van BCA: http://www.bca.com/nl/nl

2. Definities

2.1 In deze Algemene verkoop- en Veilingvoorwaarden (hierna “AV”) wordt verstaan onder:

• Aanbieder: de door BCA geregistreerde partij die een Voertuig ter verkoop aanbiedt. Een partij kan uitsluitend geregistreerd worden indien hij voldaan heeft aan de door BCA gestelde eisen, waaronder verstrekking van uittreksel van kamer van koophandel (niet ouder dan 3 maanden) en BTW-nummer.
• Bieder: de door BCA geregistreerde partij die een Bod op een Voertuig uitbrengt. Een partij kan uitsluitend geregistreerd worden indien hij voldaan heeft aan de door BCA gestelde eisen, waaronder verstrekking van uittreksel van kamer van koophandel (niet ouder dan 3 maanden) en BTW-nummer.
• Bod: geldbedrag in Euro’s geboden op een Voertuig dat door BCA ontvangen is en door BCA aan Bieder is bevestigd.
• Hamerprijs: het door Koper geboden hoogste Bod op de Veiling, waartegen de veilingmeester door het vallen van de hamer de Veiling sluit. Ter Veiling wordt tevens gepubliceerd of dat bedrag nog wordt vermeerderd met BTW.
• Koopsom: het Bod waarvoor wordt gegund (de Hamerprijs), vermeerderd met aankoopkosten, op- en overslagkosten, (rest-)BPM en BTW en (eventueel overeengekomen) transportkosten.
• Koper: Bieder waarmee een koopovereenkomst tot stand is gekomen. • Overschrijving: rechtshandeling die nodig is om de Koper of BCA, eigenaar of gerechtigde te doen worden van het Voertuig. • Stallingslocatie: iedere locatie in Nederland of 25 kilometer daarbuiten, waar Voertuigen die eigendom zijn van BCA controleerbaar worden gestald.
• Tarieven: de tarieven zoals weergegeven op de site www.bca.com/nl/nl. Bij wijzigingen in de tarieven geldt het tarief op de dag waarop het Bod is uitgebracht.
• Toegangscode: gebruikersnaam en wachtwoord die de Bieder of de Verkoper ontvangt na inschrijving en registratie bij BCA voor toegang tot de online Veilingen van BCA.
• Voertuig: iedere roerende zaak die door BCA wordt ingekocht of verkocht, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend ook personenvoertuigen, vrachtvoertuigen, motoren, aanhangers en boten, zoals door BCA gepresenteerd en getoond op haar veilingwebsites en overige in- en verkoopdocumentatie.
• Veiling: het aanbieden van Voertuigen door BCA op Veiling, waarbij Veilingen zowel online via de diverse door BCA gehanteerde Veilingplatforms kunnen worden gehouden als via een fysieke Veiling op een bedrijfsterrein van BCA of andere terreinen.

3. De Veiling

3.1. De Veilingen van BCA worden geleid door een veilingmeester van BCA. Deze bepaalt de wijze van Veiling, is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een Bod te weigeren, een Veiling ongeldig verklaren dan wel anderszins in het Veilingproces al het nodige te doen wat hij/zij dienstig acht.

3.2. BCA, dan wel haar veilingmeester, is gerechtigd een ieder, die zich bevindt op het terrein van BCA, om identificatie te vragen dan wel een ieder van dit terrein of van de Veiling te verwijderen. Op het bedrijfsterrein en in de hallen op dat terrein wordt cameratoezicht gehouden ten behoeve van de veiligheid.

3.3. Bij internet Veilingen dienen Verkopers en potentiële Kopers/Bieders zich vooraf te registreren als gebruiker van de websites, portals of andere veilingplatforms van BCA. Registratie dient naar waarheid te geschieden en uitsluitend door vertegenwoordigingsbevoegde personen. De gebruikersnaam en inlogcode zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.4. BCA heeft het recht bij misbruik of bij weigering van een Koper een geveild Voertuig af te nemen, een gebruiker van verdere deelname uit te sluiten en een direct opeisbare boete van Euro 2.500,- te innen, dan wel, naar haar keuze, zulks zo nodig in overleg met de Verkoper, integrale (schade)vergoeding te vorderen.

4. Tarieven en kosten

4.1. De tarieven van BCA voor de inkoop en verkoop van Voertuigen zijn door Aanbieders en Kopers te raadplegen op de website van BCA (www. bca.com/nl/nl) en worden bij fysieke Veilingen door BCA op locatie beschikbaar gesteld. BCA is gerechtigd redelijke (administratie)kosten in rekening te brengen. Alle door BCA genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

4.2. BCA brengt bij Aanbieders en Kopers kosten in rekening op basis van de toepasselijke tarievenlijst.

4.3. BCA zet alle Voertuigen die in de Veiling verkocht zijn na ontvangst van de volledige koopprijs, het vrijwaringsbewijs en, indien noodzakelijk, een ingevuld BPM doorschuifformulier op transport naar de koper.

4.4. Dit met uitzondering van Voertuigen die op locatie BCA Barneveld aanwezig zijn èn gekocht zijn door Kopers die hebben aangegeven deze door hun gekochte Voertuigen zelf te komen halen in Barneveld. Koper heeft in dat geval de mogelijkheid deze Voertuigen binnen 3 werkdagen ná ontvangst van de aankoopfactuur in Barneveld op te halen, na ontvangst van de volledige koopprijs, het vrijwaringsbewijs en, indien noodzakelijk, een ingevuld BPM doorschuifformulier. Na 3 werkdagen zet BCA het Voertuig automatisch op transport naar de Koper en is het niet meer mogelijk het voertuig zelf op te halen.

4.5. Kosten voor transport van Voertuigen naar de Koper, komen in alle gevallen voor rekening van de Koper. Transportkosten dienen binnen gestelde betalingstermijn door Koper betaald te worden.

4.6. BCA is gerechtigd om elektronisch te factureren.

4.7. BCA brengt een bedrag van Euro 750,- aan de Aanbieder in rekening wanneer een Voertuig wordt teruggetrokken nadat de inkoopbevestiging is verzonden.

4.8. BCA is gerechtigd kosten aan de Verkoper in rekening te brengen wanneer blijkt dat het Voertuig ter Veiling niet verkocht wordt en de Aanbieder zelf boven een eventuele limietprijs, welke door de Aanbieder is afgegeven, heeft meegeboden. 

5. Garanties Aanbieder en staat van Voertuigen

5.1. Voertuigen worden door Aanbieder exclusief aangeboden aan BCA. Aanbieder is na aanbod van een Voertuig aan BCA niet gerechtigd om het Voertuig zelf of via derden ter verkoop aan te bieden.

5.2. Voertuigen worden op de Veiling door BCA aangeboden op basis van de gegevens die door Aanbieder zijn aangeleverd, aangevuld met eventuele gegevens en foto’s van BCA. BCA koopt de Voertuigen in van Aanbieder op basis van die gegevens en gebruikt die gegevens bij verkoop van het Voertuig aan Kopers. Indien de Aanbieder middels de door BCA ter beschikking gestelde App(licatie) een inspectierapport of voertuiggegevens aan BCA verstrekt, is Aanbieder zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud en volledigheid daarvan.

5.3. De Aanbieder van een Voertuig garandeert jegens BCA, behoudens voor zover Aanbieder bij aanmelding van het Voertuig expliciet schriftelijk anders heeft verklaard, voor ieder Voertuig dat: zij beschikkingsbevoegd en eigenaar is, het Voertuig niet bezwaard is met enig recht van derden, het Voertuig niet total-loss is verklaard, geen WOK melding (of een soortgelijke melding buiten Nederland) heeft, geen ernstige waterschade heeft gehad, niet als taxi, lesauto of als politieauto is gebruikt, het kenteken en het chassisnummer correct zijn, de kilometerstand van het Voertuig juist is, het Voertuig geen verborgen technische gebreken heeft of niet-zichtbare of slecht gerepareerde schades en dat de gegevens, ingevuld op het aanmeldformulier en door Aanbieder aangeleverd voor het inspectierapport en de overige verkoopdocumentatie juist en volledig zijn.

5.4. De Aanbieder garandeert bovendien voor ieder Voertuig correct te hebben vermeld of het Voertuig een marge-of een BTW Voertuig betreft en of er sprake is van een BPM of een BPM-vrij Voertuig. De Aanbieder vrijwaart BCA ten aanzien van derden met betrekking tot deze garanties integraal, onder meer voor ieder fiscaal nadeel dat BCA zou kunnen lijden door een onjuiste opgave door Aanbieder.

5.5. Aanbieder garandeert de juistheid van de opgegeven kilometerstand voor ieder Voertuig. Elk Voertuig wordt na inkoop door BCA voor zover mogelijk aangemeld bij de Nationale Auto Pas (NAP) (of een soortgelijke melding buiten Nederland), maar BCA is niet gehouden om – al dan niet op basis van die melding – de juistheid van de door Aanbieder opgegeven kilometerstand zelf te controleren of verifiëren. 5.6. Indien het aanbod tot verkoop van een Voertuig door Aanbieder wordt teruggetrokken nadat de inkoopbevestiging door BCA is verzonden, brengt BCA een bedrag van Euro 750,- aan forfaitaire schadevergoeding voor de ontbinding van de koopovereenkomst bij de Aanbieder in rekening.

6. Inkoop door BCA en eigendomsoverdracht aan BCA

6.1. Een Aanbieder is gerechtigd om onder toepassing van deze voorwaarden Voertuigen ter verkoop aan te bieden aan BCA, waarbij de hiernavolgende bepalingen van toepassing zijn voor iedere Aanbieder.

6.2. Ieder aanbod tot verkoop door Aanbieder is onvoorwaardelijk, tegen een prijs die gelijk is aan de door BCA na ontvangst van het Voertuig in overleg met de Aanbieder vast te stellen taxatiewaarde.

6.3. Aanbieder zal de Voertuigen die zij wenst te verkopen bij BCA aanmelden en vervolgens bij BCA afleveren, of zij zal die Voertuigen zelf in haar feitelijke macht houden.

6.4. Aflevering van Voertuigen bij BCA geschiedt op het terrein van BCA aan De Landweer 4 in Barneveld. Bij aflevering van de Voertuigen ontvangt BCA van Verkoper de complete kentekendelen, of de tenaamstellingscodes, en de sleutels van de Voertuigen. Het afleveren van het Voertuig bij BCA heeft te gelden als een levering aan BCA onder de opschortende voorwaarde dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand komt en onder de opschortende voorwaarde van overschrijving van het Voertuig in de handelsvoorraad van BCA.

6.5. Voor Voertuigen die na het aanbod tot verkoop en de aanmelding genoemd in lid 1 van dit artikel in de feitelijke macht van Verkoper blijven, ontvangt BCA van Verkoper de complete kentekendelen of de tenaamstellingscodes, waarbij geldt dat Verkoper of de beheerder van een eventuele stallingslocatie deze Voertuigen vanaf het moment van de totstandkoming van de koopovereenkomst door verzending van de inkoopbevestiging door BCA voortaan voor BCA houdt.

6.6. De koop van een Voertuig door BCA en de daarvoor benodigde koopovereenkomst komt definitief tot stand door verzending van de door BCA gehanteerde inkoopbevestiging aan Aanbieder of door een bevestiging van de inkoop door BCA op andere wijze. Met deze inkoopbevestiging accepteert BCA het onvoorwaardelijk aanbod tot koop van de in de inkoopbevestiging genoemde Voertuigen van Aanbieder en is er sprake van een afgeronde koopovereenkomst.

6.7. In de inkoopbevestiging zal de door BCA voor Voertuigen te betalen koopsom worden genoemd, met dien verstande dat BCA nadien nog een specificatie zal sturen waarin ook eventuele nog te verrekenen kosten zijn verwerkt. Aanbieder is gerechtigd tot ontvangst van het in de specificatie opgenomen bedrag en zal BCA zo spoedig mogelijk na ontvangst van de specificatie een factuur zenden voor de daarin genoemde bedragen.

6.8. Verzending van de inkoopbevestiging en overschrijving van het Voertuig naar de handelsvoorraad van BCA heeft tot gevolg dat de voorwaarden voor de levering zijn vervuld en dat BCA eigenaar wordt van de Voertuigen. Voor zover nodig komen partijen nog uitdrukkelijk overeen (en verklaren partijen) dat met die inkoopbevestiging de bezitsoverdracht en levering aan BCA is voltooid, zowel voor Voertuigen die bij aanmelding feitelijk bij BCA zijn afgeleverd als voor de Voertuigen die na aanmelding in de feitelijke macht van Aanbieder zijn gebleven. Vanaf dat moment is BCA eigenaar van de Voertuigen. Inkoopbevestiging en deze voorwaarden tezamen zijn aan te merken als beding en tweezijdige verklaring benodigd voor bezitsoverdracht aan BCA van het Voertuig dat is gestald bij Aanbieder of op een stallingslocatie.

6.9. Tot het moment van eigendomsoverdracht van het Voertuig van Aanbieder naar BCA, liggen alle risico’s, waaronder, maar niet beperkt daartoe, diefstal, beschadiging en vermissing bij de Aanbieder. Na eigendomsoverdracht van het Voertuig zal Aanbieder het Voertuig dat zij voor BCA houdt als een goed huisvader verzorgen. Eventuele schade aan het Voertuig die na de eigendomsoverdracht ontstaat zal Aanbieder aan BCA vergoeden, tenzij Aanbieder schade redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen.

6.10. Aanbieder vrijwaart BCA uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk voor alle claims en aanspraken van derden, waaronder een Koper van het Voertuig, met betrekking tot het Voertuig en de conformiteit daarvan, voor zover dergelijke claims of aanspraken uitstijgen boven Euro 500,-.

7. Betaling koopprijs door BCA

7.1. De Aanbieder is gehouden BCA een deugdelijke factuur te zenden op basis van de in de inkoopbevestiging genoemde bedragen, met inbegrip van de door Aanbieder op basis van de door BCA gehanteerde tarieven verschuldigde kosten.

7.2. BCA is gerechtigd haar vordering op de Aanbieder te verrekenen met de aan de Aanbieder te betalen koopsom.

7.3. BCA is gerechtigd de aan Aanbieder te betalen koopsom onder zich te houden bij twijfel over de beschikkingsbevoegdheid van de Aanbieder, bij twijfel over de door de Aanbieder verstrekte gegevens over het Voertuig alsmede bij twijfel over andere aangelegenheden aangaande het Voertuig en de daarmee samenhangende transacties. BCA vergoedt geen rente.

8. Ontbinding koop door BCA

8.1. Indien een door BCA van Aanbieder gekocht Voertuig niet binnen 4 weken, of zoveel eerder of later als Aanbieder en BCA overeenkomen, na aankoop door BCA via de Veiling door BCA is verkocht, heeft BCA het recht om de koopovereenkomst met Aanbieder voor het desbetreffende Voertuig te ontbinden. In geval van een ontbinding door Koper, ongeacht op welke grond, is BCA in alle gevallen eveneens gerechtigd de overeenkomst tussen BCA en Aanbieder voor dat Voertuig direct te ontbinden, waarbij Aanbieder gehouden is de door Aanbieder ontvangen koopprijs en kosten aan BCA te vergoeden zonder dat Aanbieder verder enig recht op schadevergoeding heeft.

8.2. Indien BCA ten aanzien van een Voertuig van de in lid 1 genoemde ontbindingsmogelijkheid gebruik wil maken, zal BCA Aanbieder daar schriftelijk, van op de hoogte stellen. Deze schriftelijke mededeling heeft te gelden als de ontbinding.

8.3. Na ontbinding van een koopovereenkomst door BCA zal BCA het Voertuig aan Aanbieder (terug)leveren door deze met papieren en sleutels op het terrein van BCA aan Aanbieder ter beschikking te stellen, door Aanbieder te laten afhalen en zorg te dragen voor overschrijving van het Voertuig naar Aanbieder.

8.4. Na ontbinding van de koopovereenkomst en terug levering van het Voertuig zijn partijen elkaar ten aanzien van dat Voertuig niets meer verschuldigd.

9. Verkoop door BCA en eigendomsoverdracht aan Koper

9.1. Een Bieder is gerechtigd op Veilingen van BCA biedingen op Voertuigen uit te brengen. Een Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedurende een termijn van 2 werkdagen na afloop van de biedtermijn.

9.2. BCA behoudt zich het recht voor om, ook nadat biedingen zijn uitgebracht, Voertuigen uit de verkoop of Veiling terug te trekken en vergissingen te herstellen zonder dat de Bieder hieraan rechten kan ontlenen.

9.3. De koopovereenkomst voor een Voertuig tussen BCA en Bieder komt pas tot stand nadat BCA het Bod op het Voertuig heeft geaccepteerd door verzending van de verkoopbevestiging aan Koper.

9.4. Verzending van die verkoopbevestiging heeft te gelden als een acceptatie van het Bod van Bieder, waarmee Bieder Koper van het Voertuig wordt.

9.5. De verkoopbevestiging gaat vergezeld van een factuur aan Koper voor het bedrag van de koopprijs met eventuele op dat moment bekende kosten en opslagen.

9.6. Een Voertuig dat zich bevindt op het terrein van BCA en aan Koper is verkocht, wordt door BCA na ontvangst van de volledige koopprijs en verschuldigde kosten aan Koper geleverd door overschrijving van het Voertuig op naam van Koper onder gelijktijdige afgifte aan BCA van de RDW erkende vrijwaring. Het Voertuig wordt vanaf dat moment door BCA voor Koper gehouden. Tot die tijd blijft BCA eigenaar van het Voertuig.

9.7. Een Voertuig dat zich niet bevindt op het terrein van BCA maar op het terrein van een derde en aan Koper is verkocht, wordt door BCA na ontvangst van de volledige koopprijs en verschuldigde kosten aan Koper geleverd door overschrijving van het Voertuig op naam van Koper onder gelijktijdige afgifte aan BCA van de RDW erkende vrijwaring. Het Voertuig wordt vanaf dat moment voor Koper gehouden. Tot die tijd blijft BCA eigenaar van het Voertuig. Daarna wordt het transport naar de Koper door BCA in overeenstemming met artikel 9.9 geregeld.

9.8. Direct na de eigendomsoverdracht ingevolge dit artikel, komen alle risico’s en verplichtingen met betrekking tot het Voertuig voor rekening van de Koper.

9.9. BCA regelt het transport van het Voertuig. Kosten zijn voor rekening van Koper en aflevering bij Koper zal zo mogelijk binnen 5 werkdagen worden gerealiseerd. Koper dient op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur beschikbaar te zijn voor ontvangst van het Voertuig. Indien het Voertuig niet op het door de Koper opgegeven adres kan worden afgeleverd, dan is de Koper verplicht aan BCA de kosten te voldoen voor retournering, opslag en verzekering. Alle kosten zijn onmiddellijk opeisbaar.

9.10. Als Koper heeft aangegeven aangekochte voertuigen die op locatie BCA Barneveld aanwezig zijn, zelf te komen halen in Barneveld, is Koper in dat geval gehouden deze Voertuigen binnen de termijn van 3 werkdagen ná ontvangst van de aankoopfactuur in Barneveld op te halen. Dit na ontvangst van de volledige koopprijs en verschuldigde kosten, het vrijwaringsbewijs en, indien noodzakelijk, een ingevuld BPM doorschuifformulier. Indien de Koper het voertuig niet tijdig afhaalt is BCA gerechtigd, het Voertuig middels transport af te leveren op het afleveradres. Het voertuig kan niet meer afgehaald worden in Barneveld. De kosten van transport zullen aan de Koper worden doorbelast. Als de Koper die heeft aangegeven zelf te komen halen in Barneveld niet binnen de gestelde termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aankoopfactuur voldaan heeft aan de voorwaarden voor betaling, vrijwaring of eventueel ingevuld BPM Doorschuifformulier, wordt het Voertuig bij BCA gestald tegen het stallingstarief zoals opgenomen in de prijslijst. Het voertuig kan niet meer afgehaald worden in Barneveld. De dag nadat de voorwaarden vervuld zijn, gaat het Voertuig op transport naar de koper. Kosten voor stalling en transport zijn voor de Koper en onmiddellijk opeisbaar.

9.11. In afwijking van lid 8 van dit artikel is het risico voor schade, verlies en diefstal gedurende het door BCA uitgevoerde transport naar de Koper voor rekening van BCA. Dit risico gaat over op het moment van aflevering bij de Koper of aan de Koper wanneer deze het Voertuig zelf ophaalt.

9.12. Indien Koper het Voertuig wil exporteren, kan zij BCA vragen om die export geheel of gedeeltelijk voor haar te regelen.

10. Betaling koopprijs door Koper

10.1. De Koper is verplicht de Koopsom zoals vermeld op de in artikel 9.5 genoemde factuur binnen 1 werkdag na ontvangst factuur over te boeken op de bankrekening zoals vermeld op de toegezonden factuur.

10.2. Bij niet tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim en is Koper zonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd van 1,5% per maand tot het tijdstip van betaling. Indien BCA overgaat tot incasso van het door Koper verschuldigde bedrag, is BCA gerechtigd tot betaling van een aanvullend bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het verschuldigde met een minimum van Euro 150,-.

10.3. In geval van verzuim is BCA altijd gerechtigd, maar niet gehouden, om zonder nadere ingebrekestelling de koopovereenkomst te ontbinden en Koper aan te spreken voor de door BCA geleden schade.

10.4. BCA is gerechtigd om uitsluitend PIN betalingen te verlangen, dan wel betaling langs andere elektronische weg. Het restant van de koopsom dient binnen de termijn van 1 dag op de rekening van BCA te zijn bijgeschreven.

10.5. De Koper is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met enige gepretendeerde vordering op de Aanbieder of BCA, dan wel om betaling op te schorten.

11. Ontbinding verkoop door BCA

11.1. Indien BCA een Bod accepteert tegen een gedateerde, vertraagde, incorrecte en/of anderszins niet van toepassing zijnde prijs of voorwaarde, is BCA gerechtigd om binnen 24 uur na acceptatie van dit Bod en verzending van de inkoopbevestiging de Bieder in kennis te stellen van het feit dat er sprake is van een misslag, onder gelijktijdige annulering van de verkoop. Een dergelijke mededeling heeft voor zover nodig te gelden als ontbinding van de koopovereenkomst. BCA heeft dit recht ook indien voor de Bieder niet duidelijk is of hoeft te zijn dat er sprake is van een misslag of andere onvolkomenheid en bij annulering of ontbinding op grond van dit artikel is BCA nimmer aansprakelijk of gehouden tot enige vergoeding jegens Bieder of Koper.

11.2. Na ontbinding van een koopovereenkomst door BCA zal de Koper een al geleverd Voertuig aan BCA (terug)leveren door deze met papieren en sleutels op het terrein van BCA aan BCA ter beschikking te stellen, dan wel door BCA te laten afhalen en zal Koper zorg dragen voor overschrijving van het Voertuig naar BCA.

11.3. Na ontbinding van de koopovereenkomst en (terug)levering van het Voertuig zijn partijen elkaar ten aanzien van dat Voertuig niets meer verschuldigd.

12. Klachten, garantie en reclame

12.1. BCA besteedt bij het aanbieden van Voertuigen de benodigde professionele zorg aan de informatie voor Bieders en Kopers. Bieders en Kopers weten dat BCA haar informatie verschaft op basis van informatie van de voormalige eigenaar van de Voertuigen en de Voertuigen worden in die volle wetenschap zoals gezien, en zonder daadwerkelijk visuele of technische inspectie en zonder proefrit of nadere controle door Kopers gekocht. BCA beperkt haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele gebreken aan de Voertuigen dan ook uitdrukkelijk, en eist daarbij van Koper dat zij zo spoedig mogelijk na levering van een Voertuig aan Koper het Voertuig volledig inspecteert en controleert. Waar nodig in verband met deze voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van titel 1 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

12.2. BCA tracht voor alle Voertuigen voor de Veiling een inspectierapport op te stellen. Voor Voertuigen die niet bij BCA worden afgeleverd, maar in de feitelijke macht van Aanbieder blijven, wordt een optische en beperkte technische inspectie verricht. Voor Voertuigen die door Aanbieder voor Veiling op het terrein van BCA worden afgeleverd wordt in aanvulling op die optische en beperkte technische inspectie een door de technisch medewerker een korte proefrit gemaakt, met een snelheid van maximaal 50 km/u. Beide inspectierapporten zijn enkel een beperkte momentopname. Hetgeen dat in het inspectierapport wordt vermeld, is waargenomen op het inspectiemoment. Het inspectierapport omvat uitsluitend een indicatie van de toestand van de in dat rapport expliciet genoemde onderdelen of aspecten van het Voertuig en heeft nimmer betrekking op niet genoemde onderdelen of aspecten.

12.3. Iedere vordering van Koper of aansprakelijkheid van BCA is expliciet uitgesloten voor zover deze betrekking heeft op, of verband houdt met, slijtage van onderdelen, dan wel op zaken genoemd in of bekend uit de Voertuiginformatie of gegevens die op de Website, portals, of andere verkoopdocumentatie betrekking hebbend op dat Voertuig zijn vermeld, of betrekking hebbend op gemelde of anderszins bekende gebreken.

12.4. Ieder vorderingsrecht of aanspraak van Koper jegens BCA vervalt indien het Voertuig door Koper niet is geïnspecteerd en door Koper niet schriftelijk bij BCA eventuele klachten, aanspraken of vorderingen zijn aangemeld: (a) binnen 1 werkdag (24 uur) na aflevering, of (b) voordat door Koper meer dan 50 kilometer met het Voertuig is gereden, of (c) voordat Koper (reparatie)werkzaamheden aan het Voertuig heeft uitgevoerd.

12.5. Ieder vorderingsrecht of iedere aanspraak van Koper jegens BCA vervalt bovendien zodra de Koper het Voertuig heeft verkocht.

12.6. Vorderingen worden alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ontvangen per e-mail naar claims.nl@bca.com, binnen de gestelde werkdag (24 uur).

12.7. Carrosserieschade dient ten alle tijden te worden voorzien van digitale foto’s. In geval een klacht wordt ingediend is BCA gerechtigd contraexpertise uit te voeren. Koper zal het Voertuig hiervoor beschikbaar houden.

12.8. Voor iedere vordering geldt een eigen risico van Koper voor Euro 350,- excl. BTW op technische gebreken en Euro 350,- excl. BTW op carrosserieschades. Daarbij worden vorderingen altijd behandeld op basis van nettobedragen exclusief BTW waarvoor reparatie mogelijk is.

12.9. BCA behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij een eventuele vordering van de Koper de koopovereenkomst te ontbinden en het betreffende voertuig terug te nemen, dan wel om het Voertuig te repareren met in achtneming van het voor de Koper geldende eigen risico.

12.10. Voertuigen met een verkoopprijs tot € 1.500,- worden, voetstoots en zonder enige garantie door BCA verkocht en zijn uitgesloten van enig vorderingsrecht.

12.11. Koper vrijwaart BCA voor alle schade en kosten welke voortvloeien uit het bezit of gebruik van het Voertuig door de Koper.

13. Aansprakelijkheid

13.1. BCA spant zich in om het veilingproces goed te laten verlopen. BCA verstrekt evenwel aan Aanbieders, Bieders en Kopers geen garantie omtrent het Veilingproces en de te veilen en geveilde Voertuigen, anders dan eventuele expliciet schriftelijk overeengekomen garanties. Het onderhavige artikel regelt de aansprakelijkheid van BCA voor alle werkzaamheden of diensten die BCA voor Kopers, Aanbieders of andere contractspartijen verricht.

13.2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van BCA, is BCA jegens Koper of Aanbieder nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

13.3. Voor zover er op BCA enige aansprakelijkheid rust jegens Koper of Aanbieder, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de marge die BCA met de desbetreffende inkoop en verkoop heeft ontvangen of zou hebben ontvangen, dan wel – bij gebreke van enige marge – tot een bedrag van Euro 1.000,-.

13.4. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BCA, is BCA niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan Voertuigen van Aanbieders of Kopers, die op haar terrein rijden en/of geparkeerd staan.

13.5. BCA is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie verstrekt door of afkomstig van het RDW of NAP, zoals bijvoorbeeld, maar niet daartoe beperkt, merk, model of type omschrijving.

13.6. Iedere aansprakelijkheid van BCA jegens Koper of Aanbieder vervalt voor vorderingen i) voortvloeiend uit een gebrek of aanspraak die niet binnen 24 uur na (feitelijke) levering schriftelijk bij BCA is gemeld, of ii) waarvoor Koper of Aanbieder niet binnen 3 maanden na ontdekking BCA heeft aangesproken in rechte.

13.7. BCA is gerechtigd Koper of Aanbieder bij iedere aanspraak jegens BCA aan te spreken op de in deze voorwaarden door hen verstrekte vrijwaringen.

14. Overheidsvoertuigen

14.1. Onder “Overheidsvoertuigen” wordt hier verstaan: Voertuigen die zijn voorzien van (onderdelen van) de huisstijl zoals die uitsluitend is bedoeld voor, en voorbehouden aan, door de staat aangewezen hulpverleningsdiensten in het kader van de rampenbestrijding. Dit betreft met name Voertuigen met de huisstijlen van de ambulancesector, brandweer, politie, reddingsbrigades Nederland en onderdelen van defensie.

14.2. Striping en logo, onderdeel van bovengenoemde huisstijlen, hebben ten doel een optimale herkenbaarheid van de Nederlandse hulpverleningsdiensten te creëren. Gelet op de bijzondere taken en bevoegdheden van deze diensten is het van groot belang dat het publiek in een oogopslag weet dat men in een voorkomend geval met een uiting van hulpverleningsdiensten van doen heeft.

14.3. De ontwerper van de huisstijl heeft zijn auteursrecht overgedragen aan de Nederlandse Staat. Het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) draagt er in opdracht van de Nederlandse Staat zorg voor dat ongeautoriseerd gebruik van deze huisstijl voorkomen wordt. Personen of instanties, niet behorende tot deze door de Staat aangewezen hulpverleningsdiensten, mogen dus slechts van (onderdelen van) de huisstijl, waaronder de striping en het logo gebruik maken indien zij daartoe uitdrukkelijk toestemming van het IFV, namens de Nederlandse Staat, voor hebben ontvangen.

14.4. Het is op geen enkele wijze toegestaan Voertuigen, voorzien van bovengenoemde huisstijlen, naar het buitenland te exporteren, verkopen of vervoeren.

14.5. Teneinde verkoop van Voertuigen, voorzien van huisstijl, zowel binnen als buiten de hulpverleningsdiensten mogelijk te maken zijn tussen BCA en IFV afspraken gemaakt. Deze afspraken houden onder andere in dat de Koper van een Voertuig, voorzien van hiervoor genoemde huisstijlen schriftelijk verklaart te behoren tot de hiervoor genoemde hulpverleningsdiensten en dat het Voertuig uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van aan de dienst opgelegde taken.

14.6. Indien de Koper niet tot de hiervoor genoemde hulpverleningsdiensten behoort, dient een verklaring te worden getekend dat binnen 2 weken na aankoop alle onderdelen van de huisstijl zullen zijn verwijderd of zodanig aangepast dat dit niet meer in strijd is met de rechten van de Staat. Dit ter beoordeling door het IFV. Door de Koper wordt tevens verklaard dat het Voertuig, voorzien van huisstijl, niet naar het buitenland zal worden getransporteerd, vervoerd. Deze verklaring wordt direct na verkoop van het Voertuig door BCA naar het IFV gestuurd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het IFV: www.striping.nl

15. Toestemming voor gebruik persoonlijke gegevens

15.1. Bieders, Aanbieders en Kopers gaan akkoord met het feit dat BCA hun persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en overdraagt in het kader van commerciële activiteiten van BCA. De persoonlijke gegevens worden onder meer gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten van BCA en het doen van concrete aanbiedingen aan Bieders, Aanbieders en Kopers. Meer informatie over het gebruik van deze gegevens is te lezen in het privacy en cookiebeleid van BCA dat is te vinden op http://www.bca-autoveiling.nl/privacy-cookie-beleid-bca.pdf.

15.2. Het kan voorkomen dat BCA bij het gebruik van de gegevens op de hierboven genoemde wijze gebruik maakt van de diensten van derden, waardoor de gegevens ook aan die derden ter beschikking worden gesteld. Ook daarvoor geven Bieders, Aanbieders en Kopers BCA uitdrukkelijk toestemming. Bieders, Aanbieders en Kopers kunnen op ieder moment de verleende toestemming intrekken en BCA mededelen dat hiervoor genoemde gegevens niet langer door BCA verwerkt of gebruikt mogen worden.

16. Forum en geschillen

16.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten tot inkoop of verkoop van Voertuigen door BCA en alle Veilingen van BCA is Nederlands recht van toepassing, Geschillen samenhangend met die overeenkomsten, Veilingen of deze voorwaarden zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen BCA is gevestigd.

16.2. Uitsluitend de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is bindend. Deze bepaling geldt eveneens in zaken waarbij buitenlandse Aanbieders, Kopers en/of Voertuigen betrokken zijn, ook via internetveilingen.

Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden als PDF bestand