BCA AUTOVEILING – ENCHERES AUTOS

VOORWOORD 

De NV BCA (hierna BCA), met maatschappelijke zetel te 1400 NIVELLES, rue du Bosquet 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het nummer 0451.756.120 is een onderneming gespecialiseerd in de organisatie, uitvoering en animatie van vrijwillige openbare verkopen van tweedehandsvoertuigen.

In dit kader koopt BCA tweedehandsvoertuigen bij particulieren en ondernemingen (oorspronkelijke verkopers), maakt ze gereed voor verkoop, met name door een korte inspectie van de voertuigen uit te voeren (technische controle) en door er foto's van te nemen, biedt ze te koop aan (online veiling) en verkoopt ze aan de bieders met het beste bod (winnende bieders). Deze laatsten zijn per definitie ondernemingen gespecialiseerd in de auto-industrie, voorafgaandelijk ingeschreven op de website bca.com. 

De relaties tussen BCA en de op haar website ingeschreven ondernemingen zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.  

NA DEZE TOELICHTING VOLGEN HIERNA DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN: 

 

 

1.  DEFINITIES  

Winnende bieder: de bieder met het beste bod, op voorwaarde dat hij de limietprijs behaald heeft. De toewijzing van een voertuig houdt een dubbele operatie in: de verkoop, aan BCA, van het voertuig dat eigendom is van de oorspronkelijke verkoper en, onmiddellijk hierna, de verkoop, aan de winnende bieder, van het voertuig dat eigendom is van BCA. 

Technische controle: de visuele controle, zonder demontage, van het algemeen aspect van de motor, de mechanische onderdelen en de banden, evenals een dynamische test tot max. 300 m. De verificatie van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend volgende elementen is niet inbegrepen in de technische controle: injectoren, turbo, cilinderkop, vliegwiel, partikelfilter, schokdemper, katalysator, verdeelbak, enz. Bovendien, aangezien de dynamische test beperkt is tot 300 m, worden enkel de drie eerste rapporten gebruikt. 

Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van BCA zoals aanvaard door de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming op het moment van haar inschrijving op de website van BCA. 

Bieder: elk in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die ingeschreven is op de website van BCA en via een persoonlijke en vertrouwelijke code (ontvangen bij de inschrijving) deelneemt aan een door BCA georganiseerde veiling. 

In de auto-industrie gespecialiseerde onderneming: een onderneming in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek van economisch recht die gewoonlijk en in het kader van haar beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van haar statutair doel voertuigen koopt en verkoopt of werkzaamheden uitvoert op een motorvoertuig en een van volgende NACE-codes als activiteit heeft: 38.31Z, 38.32Z, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 46.77Z, 49.3, 49.4, 77.1, 77.3. 

Onderneming met een AV-vergunning: een in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming actief in het beheer van autowrakken overeenkomstig het Besluit van 15 april 2004 met betrekking tot het beheer van autowrakken. In de zin van de artikelen 78/1 tot 78/7 van de beschikking met betrekking tot de milieuvergunning en van artikel 20 van het Besluit van 15 april 2004 met betrekking tot het beheer van autowrakken betreft het enkel de houders van de vergunning voor afgedankte voertuigen strekkende tot de goedkeuring van de demontage of de vernietiging en de recycling van de voertuigen, afgegeven door Leefmilieu Brussel. 

Inschrijving: het feit dat een in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming zich inschrijft bij BCA teneinde deel te nemen aan de door BCA georganiseerde veilingen. 

Openingsbod: de startprijs van de veiling. Het openingsbod verschilt van de limietprijs. 

Fotopack: de in een BCA-park genomen foto's van een voertuig dat te koop wordt aangeboden in het kader van een door BCA georganiseerde verkoop. 

Limietprijs: de minimumprijs bepaald door BCA onder dewelke het goed niet kan worden verkocht.

Voertuigen: tweedehandsvoertuigen, elektrische voertuigen, verongelukte voertuigen, defecte voertuigen, voertuigen met "openingsbod aan 50 €" en autowrakken, zoals hierna bepaald. 

Tweedehandsvoertuig: tweedehands motorvoertuig in de zin van het koninklijk besluit van 5 april 2019 betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen, hetzij elk motorvoertuig dat reeds ingeschreven is en door BCA te koop wordt aangeboden. 

Verongelukt voertuig: elk rijdend of niet-rijdend verongelukt tweedehandsvoertuig dat door BCA te koop wordt aangeboden. 

Defect voertuig: elk niet-rijdend tweedehandsvoertuig, buiten de verongelukte voertuigen, dat door BCA te koop wordt aangeboden. 

Afgedankt voertuig (AV): elk tweedehandsvoertuig bestemd voor vernietiging of demontage dat door BCA te koop wordt aangeboden. 

Voertuig met 'Openingsbod 50 €': elk tweedehandsvoertuig waarvan het openingsbod bepaald wordt op 50 € en dat door BCA te koop wordt aangeboden. 

Offsite voertuig: elk tweedehandsvoertuig dat niet opgeslagen wordt in de BCA-centra en dat door BCA te koop wordt aangeboden. 

Oorspronkelijke verkoper: de particulier of de onderneming die een voertuig aan BCA verkoopt opdat BCA dit voertuig kan veilen aan een in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming. 

Rijdend voertuig: elk tweedehandsvoertuig dat in staat is te rijden, buiten verongelukte voertuigen, defecte voertuigen en AV. 

Niet-rijdend voertuig: elk verongelukt voertuig, defect voertuig of afgedankt voertuig. 

Veiling: vrijwillige openbare verkopen die door BCA online georganiseerd worden via de website www.bca.com. 

2.   VOORWERPVAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

De Algemene Voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te bepalen waaronder BCA het veilen van voertuigen op haar website www.bca.com organiseert en uitvoert.

Deze Algemene Voorwaarden annuleren, vervangen en hebben voorrang op alle andere voorwaarden of documenten van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming of van BCA die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp. 

3.   DEVEILINGPROCEDURE 

3.1   - Reclame van veilingen 

Elke veiling wordt voorafgegaan door reclame. Het tonen van foto's en beschrijvingen van de voertuigen op de website van BCA (www.bca.com) vóór elke veiling of zelfs tijdens het verloop van de veiling wordt beschouwd als reclame.

1.1.  Toegang tot de veilingen - Begin van de veilingen

De online veilingen zijn enkel bestemd voor in de auto-industrie gespecialiseerde ondernemingen wier inschrijving voorafgaandelijk door BCA werd goedgekeurd, zoals bepaald in artikel 4 van deze voorwaarden.

BCA behoudt zich eveneens het recht voor de toegang tot de veilingen te allen tijde op te schorten voor een in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming indien zij nog wacht op aanvullende informatie of documenten.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming erkent op de hoogte te zijn gebracht dat bepaalde verkopen enkel bestemd zijn voor AV-erkende ondernemingen en dat, bij gebrek aan deze hoedanigheid, zij geen toestemming heeft om deel te nemen aan deze verkopen.

Een bod uitbrengen op een voertuig is enkel mogelijk tijdens de voor de verkoop van voornoemd voertuig voorziene termijn, die vermeld wordt in het verkoopbericht.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming kan te allen tijde deelnemen aan een veilingsessie tussen de start en het einde van de veilingsessie. De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming kan hetzij een kooporder indienen vóór de start van de veiling, hetzij een bod uitbrengen via internet tijdens de veilingsessie.

Wanneer een bod wordt uitgebracht op een voertuig is dit bod definitief en kan het niet geannuleerd, noch verlaagd worden. Bij het openen van een veilingsessie worden de geldende Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud goedgekeurd door de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming. 

3.3. Einde van de veiling, toewijzing en risico-overdracht

BCA constateert het best en laatst elektronisch bod dat geregistreerd werd door de computerserver vóór het einde van de sessie en wijst de bieder met het hoogste bod aan als winnende bieder, op voorwaarde dat hij de limietprijs behaald heeft.

In het geval van een kooporder voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van een bod dat online uitgebracht werd tijdens de veilingsessie zal deze laatste steeds voorrang hebben op een kooporder ingediend vóór het begin van de veiling. In geval twee of meerdere verschillende bieders eenzelfde bod uitbrengen tijdens de veilingsessie wordt het eerst ingediend bod beschouwd als het hoogste bod, onverminderd het bepaalde in vorige alinea.

Wanneer de limietprijs behaald wordt, wordt de verkoop uitgevoerd aan de prijs van het beste bod en de winnende bieder neemt alle verplichtingen over van de koper, met name de verplichting om de prijs te betalen zoals bepaald door de veiling. De risico-overdracht aan de winnende bieder gebeurt vanaf de toewijzing.

 

 

3.4. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt de eigendomsoverdracht van het voertuig, voorwerp van de veiling, enkel plaats na de volledige betaling van de prijs bij BCA.

De volledige betaling van de prijs brengt vervolgens de overdracht van het voertuig en/of van de documenten aan de winnende bieder met zich mee. In elk geval, de overdracht van de administratieve documenten geschiedt met de gewone post op het adres van de winnende bieder binnen een termijn van 15 dagen (behalve uitzondering) vanaf de betaling van de prijs.

In afwijking daarvan, wanneer het een voertuig betreft dat bestemd is voor de export, zal het voertuig afgegeven worden bij ontvangst van de betalingsprijs. Daarentegen zullen (voertuig)documenten enkel aan de winnende bieder afgegeven worden na ontvangst, door BCA, van de nuttige documenten die de export aantonen (CMR, enz.).

Indien de winnende bieder de prijs van het voertuig niet betaalt binnen de 7 dagen na het versturen van een ingebrekestelling door BCA zal de winnende bieder geacht worden de verkoop definitief te hebben opgegeven en zal BCA opnieuw vrij naar eigen wens over het voertuig kunnen beschikken.

Indien de eigenaar-verkoper het voertuig niet opnieuw bij BCA te koop aanbiedt binnen een termijn van drie (3) maanden na de toewijzing wordt de verkoop van rechtswege ontbonden, onverminderd de schadevergoeding die gevorderd kan worden ten aanzien van de in gebreke blijvende winnende bieder. 

Onverminderd vorige paragraaf verbindt de in gebreke gebleven winnende bieder zich onherroepelijk ertoe de deblokkeringskosten en de boetes vermeld in Bijlage 1 te betalen, onverminderd enige schadevergoeding die het door de eigenaar-verkoper geleden verlies kan compenseren.

In geval van ontbinding van de verkoop ten laste van de winnende bieder, wat de oorzaak hiervan ook is, behoudt BCA zich het recht voor:

 • De account van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming evenals de toegang tot de veilingen tijdelijk of definitief te blokkeren, 
 • En het principe van de wettelijke schuldvergelijking toe te passen vóór de teruggave van de betaalde prijs.  

3.5. Specifieke kenmerken van online veilingen

De door BCA op haar website www.bca.com georganiseerde veilingen hebben enkel betrekking op tweedehandsvoertuigen.

BCA verkoopt de voertuigen afzonderlijk en niet in een set.

BCA behoudt zich het recht voor vóór en na het begin van de veilingen een voertuig in te trekken dat het voorwerp zou uitmaken van een potentiële of aangetoonde betwisting of geschil.

Het is aan de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming om over de compatibele technische uitrustingen en IT-systemen te beschikken waarmee zij toegang kan hebben tot de online veilingen.

BCA zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige (directe of indirecte) schade die zich zou kunnen voordoen aan de technische uitrustingen en IT-systemen van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming wegens de toegang tot de online veilingen, zoals bepaald in Artikel 15 van onderhavig document.

BCA zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige stoornis, kwaliteitsgebrek of dienstschorsing. De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming zal enige onderbreking van de website moeten verduren, wat de oorzaak en de duur hiervan ook zijn, zonder enig recht op een vergoeding. BCA kan immers geen permanente en ononderbroken toegang tot haar website garanderen. De werking van de website kan verstoord worden door talrijke factoren die BCA niet onder controle heeft of door overmacht waarvoor ze geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. 

Zelfs wanneer ze optreedt als tussenpersoon wordt de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die een bod uitbrengt, geacht voor haar eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid op te treden.

Er kan een tijdsverschil zijn tussen de affichering op het scherm en het reëel tijdstip van de veilingen in functie van de IT-configuratie van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming-bieder.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt BCA zich het recht voor enige veiling te weigeren die haar verdacht lijkt, wat de oorzaak ook is.

BCA behoudt zich eveneens het recht voor te allen tijde, eveneens tijdens een veilingsessie, de toegang tot de online veilingen op te schorten wanneer de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming een irrationeel, storend of problematisch gedrag vertoont.

De oorspronkelijke verkoper mag geen bod uitbrengen voor een voertuig dat hij zelf aan BCA toevertrouwd heeft.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming of de AV-erkende onderneming mag op geen enkel moment en wat de oorzaak ook is contact opnemen met de oorspronkelijke verkoper zonder het voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BCA. Bij gebreke hiervan zal de account van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming definitief geblokkeerd worden. Ondanks het feit dat de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming en de AV-erkende onderneming geen consumenten zijn in de zin van het Wetboek van economisch recht, waardoor zij niet over een herroepingsrecht beschikken, wordt er voor alle zekerheid op gewezen dat de online veilingen in elk geval (en zelfs in het geval van verkopen aan consumenten) uitdrukkelijk uitgesloten worden van het toepassingsgebied van het herroepingsrecht (Artikel VI.53, 11° van het Wetboek van economisch recht). Bijgevolg is elk uitgebracht bod en elke toewijzing definitief. Een winnende bieder die zijn verplichtingen weigert na te komen, loopt het risico dat een schadevergoeding en zijn onmiddellijke en definitieve uitsluiting van de website voor online veilingen op afstand gevorderd worden, onverminderd de in Bijlage 1 voorziene boetes en kosten.

4.  INSCHRIJVING 

Elke inschrijving bij BCA om deel te nemen aan de veilingen heeft tot gevolg dat onderhavige Algemene Voorwaarden tegenstelbaar zijn aan elke ingeschrevene.

4.1. Gevallen van deelname aan de veilingen

Elke in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die wenst deel te nemen aan door BCA georganiseerde veilingen moet zich voorafgaandelijk inschrijven op de website www.bca.com en hierbij volgende informatie en documenten overhandigen:

 • Uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen met betrekking tot de onderneming, van minder dan 3 maanden, 
 • Een kopie van de identiteitskaart of van het paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming,  
 • In voorkomend geval, de volmacht afgegeven aan de bieder, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger, 
 • Geldig intracommunautair BTW-nummer, 
 • In voorkomend geval, document met vermelding van een ander leveringsadres dan het adres dat vermeld wordt op het uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Zodra het inschrijvingsformulier overhandigd is, contacteert BCA de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming binnen een termijn van 1 werkdag na haar online inschrijvingsaanvraag, om de conformiteit van de informatie met de geldende wetgeving en de interne regels met betrekking tot het BTW-beheer te valideren en te controleren.

Bij ontvangst van alle documenten die nodig zijn voor de inschrijving overhandigt BCA aan de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming een beknopte presentatie over het algemeen gebruik van het platform en de werking van de verkopen. Zij zal vervolgens per e-mail een persoonlijke en vertrouwelijke code ontvangen. Met deze vertrouwelijke code kan geboden worden.

4.2. Bijzonder geval van de AV-erkende ondernemingen

Om de hoedanigheid van AV-erkende onderneming te hebben, moet elke in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming, naast bovenvermelde documenten, een eensluidend verklaard afschrift van haar AV-erkenning afgegeven door Leefmilieu Brussel verstrekken.

Bovendien verbindt de AV-erkende onderneming die bevoegd is om een vernietigingscertificaat te verstrekken, waarvan sprake in de artikelen 32 en 38 van het Besluit van 15 april 2004 met betrekking tot het beheer van autowrakken, zich ertoe jaarlijks aan BCA het keuringsverslag te communiceren dat afgegeven wordt door het onafhankelijke certificeringsorganisme bedoeld in bovenvermeld artikel 21 van het Besluit van 15 april 2004.

In elk geval behoudt BCA zich het recht voor desgevallend enige aanvullende informatie te vragen vóór de goedkeuring van een inschrijving of na de inschrijving.

Wanneer de winnende bieder voor de eerste keer een voertuig aankoopt, wordt hij telefonisch door BCA gecontacteerd die hem informeert over de naverkoop om zich ervan te verzekeren dat het voertuig snel ter beschikking kan worden gesteld voor ophaling door de winnende bieder of voor de levering door BCA.

5.   OPSCHORTINGVAN DE TOEGANG TOT DE ONLINE VEILINGEN OP WWW.BCA.COM

Onverminderd enige gevalideerde inschrijving behoudt BCA zich het recht voor tijdelijk of definitief de inschrijving en de toegang tot de Belgische en Europese veilingen op te schorten, en dit om volgende redenen, zonder dat deze lijst exhaustief of beperkend is:

 • Gebrek aan communicatie of overhandiging van alle door BCA gevraagde documenten (met name het jaarlijks keuringsdocument van de AV-erkenning),
 • Niet-betaling van een of meerdere voertuigen van meer dan 10 dagen na de te dien einde verzonden aanmaning,
 • Onbetaalde facturen van een bedrag hoger dan of gelijk aan 300 € excl. BTW van meer dan 30 kalenderdagen na de te dien einde verzonden aanmaning,
 • Niet-betaling van een voertuig,
 • Ongepast gedrag ten aanzien van het personeel van BCA,
 • Verstrekken van de persoonlijke en vertrouwelijke code aan derden,
 • Fraude, oplichting of enig daadwerkelijk of vermoedelijk strafbaar gedrag,
 • Contact met een oorspronkelijke verkoper,
 • Irrationeel gedrag, ongepaste of beledigende houding ten aanzien van de aangestelden van BCA, verstoring van de aan de gang zijnde veilingen.

BCA zal op enigerlei wijze de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming informeren over de opschorting van haar account.

In het geval de winnende bieder zijn onbetaalde facturen van meer dan 30 kalenderdagen na de aanmaning betaalt, zullen deblokkeringskosten worden toegepast zoals bepaald in Bijlage 1 indien BCA beslist de toegang tot de website www.bca.com te deblokkeren.

Indien de winnende bieder eveneens schulden heeft in andere buitenlandse filialen van BCA Europa, dan moeten alle schulden betaald worden opdat de account gedeblokkeerd kan worden. De deblokkeringskosten zijn enkel van toepassing in het land waar de factuur het hoogste is.

6.  BESCHRIJVINGVAN DE VOERTUIGEN 

BCA behoudt zich het recht voor onderstaande informatie met betrekking tot de voertuigen die op www.bca.com te koop aangeboden worden en in de centra van de vennootschap opgeslagen worden, te verstrekken.

6.1.  Een beschrijving van het voertuig als volgt:

 • Merk 
 • Model 
 • Eerste registratiejaar 
 • Kilometerstand 
 • Type versnellingsbak 
 • Type brandstof/energie  
 • Kleur van het voertuig 
 • Aantal zetels (kan verschillen van het kentekenbewijs) 
 • Aantal deuren 
 • Vorig gebruik van het voertuig 
 • BTW-stelsel van het voertuig 
 • Aankoop of huurcontract van batterij voor elektrische voertuigen 
 • Aan- of afwezigheid van de voertuigdocumenten op het moment van de verkoop bij BCA. 

6.2. Een lijst van de uitrustingen van het voertuig.

6.3. Een commercieel fotopack van het voertuig.

6.4. De aan-of afwezigheid van het onderhoudsboekje van het voertuig.

Wanneer informatie digitaal geregistreerd wordt, wordt een afbeelding van het dashboardscherm met informatie over de onderhoudshistoriek verstrekt.

6.5. Aan-of afwezigheid van een tweede autosleutel.

Indien belangrijke last-minute informatie betreffende een voertuig vóór of tijdens een veiling gecommuniceerd moet worden, wordt deze schriftelijk zowel in het Nederlands, Frans als in het Engels verschaft. Indien er een risico bestaat dat informatie niet goed begrepen zou kunnen worden, zal het voertuig uit de veiling verwijderd worden en bij een volgende veiling opnieuw te koop aangeboden worden.

Zodra het voertuig verkocht is, verbindt BCA zich ertoe aan de winnende bieder, overeenkomstig artikel 4, §1 van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen, een factuur te geven evenals een document waarin de verkoop wordt vastgesteld en volgende gegevens worden vermeld:

 • Het merk en het model van het voertuig;  
 • Het jaar van de eerste registratie;  
 • Het chassisnummer van het voertuig;  
 • De kilometerstand van de teller op het moment van de verkoop;  
 • De verkoopprijs;  
 • De datum van de verkoop;  
 • De identiteit en het adres van de koper en de verkoper.  

 

 

 

7.   STAATVAN DE VOERTUIGEN 

De voertuigen worden in de huidige staat te koop aangeboden met het kentekenbewijs.

De in de BCA-centra opgeslagen voertuigen beschikken over een technische controle, met uitzondering van de voertuigen met een 'openingsbod aan 50 €', verongelukte voertuigen, defecte voertuigen en autowrakken.

De technische controle heeft tot doel een beperkte visuele technische controle van de voertuigen uit te voeren. De in dit document vervatte informatie is gebaseerd op de waarnemingen van de technische personeelsleden van BCA op het moment van de inspectie. Er zijn eveneens foto's beschikbaar van de eventuele geïdentificeerde schade aan de binnen-en buitenkant van het voertuig. Deze voertuigen worden verkocht met voldoende batterijcapaciteit om te starten.

Voertuigen die zich buiten de BCA-centra bevinden, beschikken niet over een door BCA opgestelde technische controle, maar kunnen vergezeld gaan van andere beschrijvende documenten die ter beschikking worden gesteld door de oorspronkelijke verkoper, zonder enige garantie vanwege BCA.

8. BETALINGVAN DE VOERTUIGEN 


8.1. Algemene principes

Na de veiling ontvangt de winnende bieder zijn factuur per e-mail.

Hij moet vervolgens het bedrag van de veilingprijs, vermeerderd met de verkoopkosten, per bankoverschrijving betalen binnen een termijn van 2 werkdagen na de veiling.

De op de verkoopkosten van toepassing zijnde tarieven worden vermeld in Bijlage 1 van onderhavig document, en zijn geldig op het moment van de opening van de veilingsessie.

Zodra de betaling werd uitgevoerd, wordt de vertrekpas van het voertuig per e-mail verzonden.

Indien de bankrekening van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming zich in een ander land dan het land van de vennootschap bevindt, en behalve als de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming aantoont dat de vennootschap eigenaar is van de bankrekening waarmee zij haar overschrijving heeft uitgevoerd, behoudt BCA zich het recht voor de winnende bieder te contacteren en hem te vragen de overschrijving uit te voeren vanuit het land waarin de vennootschap haar activiteiten uitoefent.

In het kader van een verkoop aan een buitenlandse in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming zou BCA de verkoop kunnen annuleren indien de winnende bieder niet over een geldig intracommunautair BTW-nummer beschikt.

De administratieve documenten worden per post toegezonden, via een track and trace brief, naar het adres van de winnende bieder, voor de Franse klanten zodra de betaling is ontvangen en, voor de buitenlandse klanten, vanaf ontvangst van het laatst origineel luik van de CMR met de stempel van BCA, de transporteur, de winnende bieder alsook de handtekening van de twee laatstgenoemde partijen.

Als de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming haar activiteiten uitoefent in een ander land dan België en indien zij wenst dat de voertuigdocumenten beschikbaar zijn bij de ophaling, dan moet zij het BTW-bedrag betalen.  Deze BTW-borg zal terugbetaald worden vanaf ontvangst van het exportbewijs.

BCA zal een eerste betalingsherinnering sturen op de 3e kalenderdag na het verzenden van de factuur en een tweede betalingsherinnering op de 5e kalenderdag na het verzenden van de factuur. Indien de winnende bieder de betaling niet uitvoert binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum behoudt BCA zich het recht voor de verkoop te annuleren ten laste van de winnende bieder, automatisch de toegang van de winnende bieder tot bca.com te blokkeren alsook boetes en deblokkeringskosten te verrekenen aan de winnende bieder zoals voorzien in Bijlage 1. De account van de winnende bieder zal geblokkeerd blijven tot volledige betaling van de facturen (met inbegrip van de boetes en deblokkeringskosten).

8.2. Bijzondere situatie voor de elektrische voertuigen met huur van de batterij

Met betrekking tot de elektrische voertuigen die verkocht worden met een batterijhuurcontract erkent de koper, naast de betaling en vanaf de aankoop van het voertuig, de verantwoordelijkheid om het huurcontract van het voertuig over te nemen en alle maatregelen te treffen om de eigendomsoverdracht op zijn naam formeel vast te leggen.

9-Ophaling van de voertuigen

Het voertuig kan enkel opgehaald worden na volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Inzamelingskosten worden toegepast op de facturatie van een voertuig volgens het bedrag vermeld in Bijlage 1. Zodra de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn, wordt het voertuig opgehaald op risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de winnende bieder, met name voor wat betreft zijn verplichtingen ten aanzien van de verzekering en de naleving van de verkeersregels.

Wanneer een grensoverschrijdend transport wordt georganiseerd door de winnende Bieder, kan de vervoerder geen verbonden partij zijn met de winnende Bieder. Voor dit doel worden de twee partijen niet als "onafhankelijk" beschouwd indien (i) zij dezelfde rechtspersoonlijkheid hebben; en (ii) zij voldoen aan een van de criteria van artikel 80 van de btw-richtlijn (het hebben van "familie- of andere nauwe persoonlijke banden, management-, eigendoms-, affiliatie-, financiële of juridische banden". Juridische banden kunnen de relatie omvatten tussen een werkgever en een werknemer of zijn familie, of enige andere nauw verwante persoon), overeenkomstig artikel 45 bis, lid 1, onder a) en b), ii), van de btw-uitvoeringsverordening. BCA behoudt zich het recht voor om de overname van de auto niet goed te keuren wanneer de koper en de vervoerder verbonden partijen zijn of om per dossier aanvullende elementen te vragen om de btw-vrijstelling te rechtvaardigen.

Alle transporteurs of alle personen die zich aanmelden zonder vertrekpas en/of zonder transportbrief (CMR) en/of zonder het juiste materiaal voor het laden van het voertuig, meer bepaald voor verongelukte voertuigen, defecte voertuigen, voertuigen met "openingsbod aan 50 €" en autowrakken, zal de toegang tot het voertuig ontzegd worden.

Alle reserve-elementen moeten schriftelijk vermeld worden bij de ophaling op de vertrekpas of de transportbrief.

BCA zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade, wat de oorzaak ook is, bij de ophaling.

De maximumtermijn voor de ophaling van het voertuig is 13 dagen na de verkoopdatum (21 dagen voor een voertuig dat buiten België verkocht wordt). De maximumtermijn voor de ophaling van een verongelukt voertuig, defect voertuig of AV is 17 kalenderdagen na de verkoopdatum voor een in België verkocht voertuig en 21 kalenderdagen voor een in het buitenland verkocht voertuig. Daarnaast zullen parkingkosten aangerekend worden per extra parkeerdag, overeenkomstig de tarieven vermeld in Bijlage 1 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Elk voertuig dat door een transporteur opgehaald wordt, moet per e-mail aangekondigd worden aan het opslagcentrum minimum 24 uur vóór de aankomst in het park (zie contactgegevens in de e-mail waarin de vertrekpas verstuurd werd), met vermelding van de nummerplaat van het voertuig en door de vertrekpas in bijlage toe te voegen.

In elk geval zal de verkoop van rechtswege ten laste van de winnende bieder geannuleerd worden indien deze laatste een betaald voertuig niet binnen een termijn van 15 dagen na een vergeefse ingebrekestelling komt ophalen. In een dergelijk geval zal de winnende bieder onomstotelijk en onherroepelijk geacht worden mandaat te verlenen aan BCA om voornoemd voertuig te koop aan te bieden, zonder limietprijs.  BCA verbindt zich ertoe aan de winnende bieder die het voertuig niet heeft opgehaald het saldo van de prijs van het toegewezen goed terug te betalen, na aftrek bij wettelijke berekening van de boetes voor niet-betaling en de parkingskosten  zoals voorzien in Bijlage 1, en dit onverminderd enige schadevergoeding. De winnende bieder zal geen enkele vergoeding kunnen eisen.

BCA zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de condities waarin het transport wordt uitgevoerd, noch voor de leveringscondities van het voertuig wanneer de levering toevertrouwd wordt aan een transporteur, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste.

Behalve in geval van overmacht zal de winnende bieder de annulatie van de verkoop kunnen aanvragen, bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, wanneer BCA in de onmogelijkheid verkeert een voertuig te leveren. In voorkomend geval verbindt BCA zich ertoe de door de winnende bieder betaalde prijs terug te betalen. De winnende bieder zal geen vergoeding kunnen eisen.

10. Verkopen naar het buitenland

 

Om een facturatie excl. BTW te ontvangen moet de winnende bieder, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten de EEG, verplicht een beroep doen op een transportbedrijf en een vrachtvervoerder.  Een facturatie excl. BTW is enkel mogelijk tegen overhandiging van een CMR bij de ophaling.

De derde-transporteur moet zijn bedrijfsactiviteit en zijn erkenning kunnen aantonen. BCA behoudt zich het recht voor een CMR te weigeren.

De voertuigdocumenten worden bewaard tot volledige betaling van de voertuigprijs en van de aankoopkosten voor het voertuig en tot inzameling van volgende documenten:

 • Laatst origineel luik van de CMR met de stempel van BCA, de transporteur en de winnende bieder, evenals het adres van de winnende bieder, 
 • Exportattest, 
 • Verzekeringsattest van de transporteur of transportfactuur (minimum 400.000 €). 
 • EX1-documenten voor klanten buiten de Europese Unie. Klanten waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten de Europese Unie moeten eveneens het EX1-document voorleggen. 

Zonder deze documenten zal de winnende bieder zijn aankopen incl. BTW moeten betalen en de BTW rechtstreeks bij de belastingdienst van zijn land moeten terugvorderen.

Indien de winnende bieder de voertuigdocumenten bij de ophaling wenst te ontvangen, dan zal hij het BTW-bedrag moeten betalen.  Deze BTW-borg zal terugbetaald worden vanaf ontvangst van het exportbewijs.

Indien het leveringsadres verschilt van het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de winnende bieder, moet deze laatste het gepast document invullen (Bevestiging alternatief leveringsadres), overeenkomstig artikel 4.1. van onderhavige Algemene Voorwaarden. Door dit document te ondertekenen, bevestigt de winnende bieder:

 • Dat alle voertuigen en bijhorende documenten/accessoires geleverd moeten worden aan het leveringsadres dat gelegen is in hetzelfde land als de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de winnende bieder.  
 • Dat het meegegeven adres wel degelijk onder zijn controle valt en dat hij in staat is de voertuigen op dit adres in alle veiligheid te ontvangen.  
 • Dat hij de volledige verantwoordelijkheid van alle voertuigen op zich neemt na uitvoering van de levering op het aangegeven leveringsadres. 

De parking-en inzamelingskosten zoals vermeld in Bijlage 1 zijn van toepassing op de veilingen in het buitenland.

11.  Bijzondere gevallen: verongelukte voertuigen, defecte voertuigen, afgedankte voertuigen en twee- of driewielers.

11.1. Algemene bepalingen

Bij de veiling van verongelukte voertuigen en afgedankte voertuigen maken bepaalde voertuigen het voorwerp uit van een BV-procedure (beschadigd voertuig) of van een EOV-procedure (economisch onherstelbaar voertuig).

De voertuigen die het voorwerp uitmaken van deze procedures zullen enkel opnieuw in België geregistreerd kunnen worden na validatie van de herstellingen door een erkende deskundige.

11.2. Afgedankte voertuigen

De toegang tot de veiling van afgedankte voertuigen is voorbehouden aan in de auto-industrie gespecialiseerde ondernemingen met een AV-erkenning.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming met een AV-erkenning verbindt zich ertoe en garandeert ten aanzien van BCA dat zij alle wetgevingen, reglementeringen of toepasselijke milieunormen betreffende o.a. de vernietiging van voertuigen naleeft, zodat BCA geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming met een AV-erkenning verbindt zich ertoe onmiddellijk aan BCA enig vernietigingscertificaat te verstrekken van een voertuig dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een veiling.

11.3. Verongelukte elektrische of hybride voertuigen

Wanneer het verongelukte elektrische of hybride voertuigen betreft, is het ontkoppelen van de batterij een absolute voorwaarde vóór enige manipulatie en/of behandeling van het voertuig voor transport-of opslagoperaties. Naargelang het geval moet de ontkoppeling uitgevoerd worden vóór het verplaatsen van het voertuig door de verkoper, de transporteur of de koper. In elk geval is BCA niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van ontkoppelingsoperaties en zal ze op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van (lichamelijke en/of materiële) schade voortvloeiend uit:

 • Een ontbrekende ontkoppeling, 
 • Een ontkoppeling die gedeeltelijk, onjuist, niet-conform met de industrienormen of in strijd met de geldige reglementering wordt uitgevoerd, 
 • Of meer algemeen, enige handeling of nalatigheid in de uitvoering van een ontkoppelingsoperatie door het personeel van de onderneming die eigenaar is van het voertuig, van de transporteur of van de winnende bieder zelf. 

De persoon die de ontkoppeling uitvoert moet houder zijn van een machtiging na een theoretische opleiding en praktijk te hebben gevolgd die gevalideerd werd volgens de geldende norm NF UTEC 18-550 "elektrische machtiging van elektrische en hybride voertuigen" bij een gespecialiseerd organisme (van het type APAVE/NEOMIS) of equivalent, die geldig en, in voorkomend geval, geüpdatet moet zijn met de eventuele reglementaire of wettelijke evoluties. 

Vanaf het moment waarop een buitenlandse onderneming in België optreedt om een voertuig te beheren waarvan de batterij ontkoppeld moet worden, is zij ertoe gehouden:

 • Zich te houden aan de geldige bepalingen inzake sociaal recht en aan de reglementering "elektrische machtiging van elektrische en hybride voertuigen", 
 • Aan haar personeel een opleiding die equivalent is met de in het Belgisch recht voorziene opleiding te bieden, om de veiligheid te garanderen van haar personeel belast met de behandeling en verwerking van elektrische of hybride voertuigen.  

De entiteit en/of natuurlijke persoon belast met de ontkoppelingsoperaties van de batterij (hetzij de verkoper, de koper of de transporteur) zal als enige volledig verantwoordelijk zijn, ten aanzien van BCA, voor de goede uitvoering van haar verplichtingen op grond van onderhavig document.

Zij zal BCA, haar managers, aandeelhouders, directeurs en werknemers vergoeden en beschermen tegen alle kosten, verlies, schadevergoedingen en vergoedingen resulterend uit enige schending van onderhavige algemene voorwaarden en, meer bepaald, zonder dat dit beperkend is, resulterend uit de niet-ontkoppeling van de batterij, de uitvoering van ontkoppelingsoperaties zonder passende machtiging of met ongeschikt materiaal, een verkeerde manipulatie van het voertuig of een ongeschikte opslag van het voertuig, onder meer wanneer de schade veroorzaakt zou zijn terwijl het voertuig in een BCA-centrum gelegen is.

11.4. Levering van bijzondere voertuigen door BCA

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming erkent te zijn geïnformeerd dat niet-rijdende en/of verongelukte voertuigen, twee-of driewielvoertuigen, industriële voertuigen en landbouwmachines onderhevig zijn aan specifieke prijsnoteringen.

Het voertuig wordt opgehaald op de opslagsite waar het zich bevindt door een transporteur, onder zijn verantwoordelijkheid.

12.  FOTOPACK 


12.1. Algemene principes

Van bepaalde voertuigen die door BCA te koop worden aangeboden, worden foto's genomen om een fotopack samen te stellen.

De voertuigen die over een fotopack beschikken, worden aangegeven door een camerapictogram onder de foto van de desbetreffende voertuigen in de verkoopcatalogus.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die erkend wordt als winnende bieder van een voertuig zal voor dit specifiek voertuig het fotopack dat betrekking heeft op het betrokken voertuig kunnen bekomen en gebruiken, en dit als ondersteuning voor de wederverkoop van het voertuig aan haar eigen klanten.

De mogelijkheid om een fotopack te bekomen en te gebruiken is alleen voor in de auto-industrie gespecialiseerde ondernemingen die klant zijn bij BCA en die eenvoudigweg onderhavige Algemene Voorwaarden hebben aanvaard.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming erkent dat zij enkel een fotopack kan bekomen en gebruiken betreffende een voertuig waarvoor zij als winnende bieder werd verklaard en voor geen ander.

Het fotopack wordt zonder meerkosten ten opzichte van de in Bijlage 1 voorziene verkooptarieven meegegeven.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming erkent derhalve dat het ontbreken of de niet-terbeschikkingstelling van een fotopack, om welke reden dan ook, geen aanleiding kan geven tot een korting op de verkooptarieven zoals vastgelegd in Bijlage 1 die de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming instemt te betalen voor elke toewijzing, onverminderd het ontbreken van een fotopack.

12.2. Downloaden van een fotopack

Het fotopack bestaat uit meerdere computerbestanden, die overeenkomen met de foto's van het voertuig en die verkrijgbaar en downloadbaar zijn door en uitsluitend op initiatief van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming, via de pagina "Mijn account", beschikbaar op de website www.bca.com.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming erkent geïnformeerd te zijn en te hebben aanvaard dat het fotopack minstens 6 foto's van het betrokken voertuig bevat.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming erkent dat zij niet meer foto's kan aanvragen en/of bekomen dan bovenvermeld aantal.

De kwaliteit van de elementen die het fotopack uitmaken hangt af van de technologie die gebruikt wordt in het betrokken BCA-centrum.

De elementen van het fotopack zullen van zodanige kwaliteit zijn dat ze gedownload, opgeslagen, bewaard en later op een redelijke manier gebruikt kunnen worden. De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming erkent dat zij geen minimumkwaliteit of specifiek formaat kan eisen voor de elementen van het fotopack en zij verbindt zich ertoe het fotopack te downloaden, op te slaan, te bewaren en te gebruiken in het formaat en met de kwaliteit zoals die geleverd zijn.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming is als enige verantwoordelijk voor het opslaan en/of bewaren van de elementen van het fotopack op enig geschikte drager.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming erkent geïnformeerd te zijn en verklaart te hebben aanvaard dat de elementen van het fotopack downloadbaar zijn binnen een maximumtermijn van drie maanden vanaf de dag waarop zij als winnende bieder van het betrokken voertuig werd verklaard. Na deze termijn zullen de elementen van het fotopack niet meer beschikbaar zijn.

In het geval de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming de elementen van het fotopack niet zou hebben gedownload binnen bovenstaande termijn of dat zij, meer algemeen, de elementen van het fotopack niet zou hebben opgeslagen of bewaard binnen deze termijn van drie maanden, erkent zij dat zij de elementen van het fotopack niet meer en op definitieve wijze zal kunnen bekomen of downloaden, en dit zonder recht te hebben op een vergoeding van welke aard dan ook.

12.3. Recht om de elementen van het fotopack te gebruiken

Ondanks hun download door de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming zijn en blijven de elementen van het fotopack de exclusieve eigendom van BCA die zich de mogelijkheid voorbehoudt om op de elementen van het fotopack een vermelding en/of watermerk aan te brengen die wijzen op deze eigendom.

BCA verleent aan de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming, winnende bieder van een voertuig, het recht de elementen van het fotopack te gebruiken, uitsluitend om het voertuig te presenteren, op enige drager van haar keuze en als salessupport voor haar eigen klanten (website of website van derden, interne catalogus, enz.). Enig ander gebruik is verboden zonder schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van BCA.

Het aldus aan de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming verleend gebruiksrecht is niet-exclusief, beperkt tot een strikt persoonlijk gebruik, zonder mogelijkheid tot afstand, overdracht, terbeschikkingstelling, op welke wijze dan ook, om niet of onder bezwarende titel, aan om het even welke derde partij.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming verbindt zich ertoe de elementen van het fotopack, op welke wijze dan ook, noch geheel noch gedeeltelijk te wijzigen, met name, maar niet uitsluitend, de computerbestanden, de vermelding van de eigendomsrechten van BCA aangebracht op de elementen van het fotopack, enz.

12.4. Opschorting en tijdelijke of definitieve opschorting van de fotopackservice

BCA behoudt zich het recht voor de service van het fotopack te allen tijde en zonder verantwoordingsstuk tijdelijk of definitief te onderbreken of op te schorten.

BCA zal de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming op enige wijze hiervan op de hoogte brengen.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming zal enige tijdelijke of definitieve onderbreking of opschorting van de fotopackservice moeten verduren, wat de oorzaak en de duur hiervan ook zijn, zonder enig recht op een vergoeding of een vermindering van de verkooptarieven zoals bepaald in Bijlage 1.

13. Annulatie, voorbehoud en klachten na de veiling 

Elk uitgebracht bod en elke toewijzing zijn definitief.

Enig eventueel voorbehoud (zichtbare schade, verdacht geluid, ontbrekend element, ...) betreffende het voertuig moet schriftelijk aangegeven worden, naargelang het geval:

 • Op de vertrekpas, bij de ophaling van het voertuig; de winnende bieder beschikt dan over een termijn van 24 uur na de ophaling om zijn klacht te doen gelden.
 • Op de transportbrief (CMR) die u en de chauffeur bij de levering gedateerd en ondertekend hebben; de winnende bieder beschikt dan over een termijn van 24 uur vanaf de leveringsdatum om zijn klacht te doen gelden via het online klachtenformulier.
 • Bij ontstentenis wordt de winnende bieder geacht het voertuig zonder voorbehoud te hebben aanvaard en is hij niet toegelaten om enige klacht te doen gelden.

BCA verbindt zich ertoe de goede ontvangst van de klacht te bevestigen binnen de 24 uur na opening van het online formulier en binnen 5 werkdagen een eerste antwoord te bieden.

Enkel klachten die bovenstaande bepalingen naleven zullen in aanmerking kunnen komen en op voorwaarde dat:

 • Ze geopend worden via het beschikbaar klachtenformulier van het land waarin het voertuig aangekocht werd, op de website www.bca.com,
 • Ze betrekking hebben op elementen die niet op de beschrijvende fiche van het voertuig of op de technische controlefiche of andere documenten vermeld worden,
 • De CMR of de vertrekpas verstrekt wordt,
 • Een foto van de kilometerteller verstrekt wordt: deze mag niet meer dan 50 extra kilometers tellen ten opzichte van de kilometerstand op het moment van de verkoop (een hogere kilometerstand zal aanvaard worden indien het voertuig via een transportbandsysteem vervoerd werd),
 • Foto's van de schade, indien van toepassing, bezorgd worden,
 • Het voertuig in dezelfde staat blijft als op het moment van de levering of inzameling; een voertuig waarop werkzaamheden werden uitgevoerd of dat doorverkocht werd, zal niet in aanmerking komen voor het openen van een klacht.

Indien nodig behoudt BCA zich het recht voor om aan de winnende bieder te vragen een offerte te bekomen voor het inschatten van de herstellingskosten bij een derde partij (onafhankelijke werkplaats) op kosten van de winnende bieder of om testen toe te voegen (voorbeeld: geactiveerd motorlampje).  Enkel de in de auto-industrie gespecialiseerde ondernemingen die over een erkende/gecertificeerde werkplaats beschikken, zullen zelf de kostenraming kunnen verstrekken.

BCA zal geen rekening houden met klachten betreffende voertuigen:

 • Waarvan de verkoopprijs lager is dan 1500 € excl. BTW en excl. verkoopkosten of andere heffingen
 • Met meer dan 180.000 km (tenzij er sprake is van een fout met betrekking tot het merk, het model, het type brandstof, de aandrijving, het statuut rijdend/niet-rijdend of de tijdens het transport veroorzaakte schade)
 • Ouder dan 10 jaar
 • Die verkocht worden als verongelukte, niet-rijdende of afgedankte (AV) voertuigen

Voor voertuigen die opgeslagen worden in BCA-centra en over een technische controle beschikken, komen enkel klachten met betrekking tot grove of opvallende beschrijvingsfouten in aanmerking. De technische controle is geen garantie. Mechanische problemen, geurproblemen en slijtageonderdelen komen hoe dan ook niet in aanmerking. De goede werking van de accessoires en van de voor-en achterwielaandrijving wordt niet getest. De voertuigen worden niet op een hefplatform geplaatst en er worden geen klachten voor verborgen gebreken aanvaard.

Klachten met betrekking tot technische of carrosserie-elementen geraamd op een bedrag lager dan 400 € excl. BTW zijn niet ontvankelijk.

Andere elementen die niet in aanmerking komen voor een klacht: koppelingspedalen, remmen, remblokken, verbindingsstukken in het algemeen, koppakkingen, klinkbouten, bougies, batterij, alternator tandriem, elektrische elementen, starter, ruitenwissers, remsegmenten, EHBO-doos, schijven, kabels, (automatische) versnellingsbak, bumper onder voorbehoud van stoten en deuken), defecte koplampen (verlichtingssysteem), filters, ophanging, schokdempers, demperbevestiging, wiellagers, driehoeken, hangers, turbo. Volgende elementen komen ook niet in aanmerking, behalve indien wordt aangetoond dat het een door het transport veroorzaakte schade betreft: wielen, velgen, banden, hulpwielen, onderdelen van de voorruit/het glas, lichten.

Mocht het BTW-stelsel na de verkoop gewijzigd worden, dan heeft BCA het recht dit BTW-stelsel te herzien via een creditnota of een gecorrigeerde factuur die aan de winnende bieder wordt overhandigd.

Incoherenties in de beschrijving tussen de tekst en de foto's verkregen bij BCA kunnen het voorwerp uitmaken van een klacht (resulterend in een schadevergoeding of annulering),  wanneer ze betrekking hebben op volgende elementen: merk, model, eerste registratiedatum, chassisnummer dat verschilt van het kentekenbewijs, kilometerstand (verschil van meer dan 2000 km, vervoerde voertuigen zijn uitgesloten), type versnellingsbak, type brandstof, statuut rijdend/niet-rijdend, kleur van het voertuig, aantal zetels, aantal deuren, vorig gebruik van het voertuig (ziekenwagen, rijschool, taxi of ander), BTW-stelsel van toepassing op het voertuig. 

In het geval een derde partij eigendomsrechten op een verkocht voertuig (hypotheek, gestolen voertuig, ...) zou doen gelden, kan dit voertuig het voorwerp uitmaken van een annulatie.

De Bieder kan een annulering vragen indien hij kan aantonen dat het voertuig onderworpen is aan de Franse VE-procedure (verongelukte voertuigen) of de Franse VEI-procedure (economisch niet-herstelbare voertuigen) en dit niet tijdens de verkoop werd aangekondigd.

Indien de winnende Bieder in het buitenland verkeert en de voertuigfiche de vermelding "Not for export" bevat, is het mogelijk het voertuig te annuleren volgens de standaardcondities en, indien het voertuig geleverd werd, dan zal de winnende bieder de leveringskosten moeten betalen, en is de ophaling ten laste van BCA.

De winnende bieder kan een klacht indienen en de annulering van zijn aankoop verzoeken wanneer hij de voertuigdocumenten niet ontvangt:

 • Binnen de 30 kalenderdagen na de betaling van het voertuig, voor een in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die haar activiteiten in België uitoefent.
 • Binnen de 15 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de CMR door BCA, voor een in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die haar activiteiten in het buitenland uitoefent.

BCA zal deze laattijdige verzending van de documenten niet vergoeden.

In geval van verlies van de documenten tijdens hun verzending per post door BCA naar de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming en bevestiging van het verlies door de dienstverlener kan de winnende bieder beslissen te wachten tot hij een duplicaat ontvangt of de aankoop te annuleren.

Indien BCA tijdens de veiling aangeeft dat het voertuig over een Europees gelijkvormigheidsattest beschikt en de winnende bieder dit attest niet ontvangt, dan zal BCA een compensatie geven op vertoon van de vereffende factuur voor het gekochte certificaat.  De Bieder heeft 24 uur om een klacht in te dienen vanaf het moment van ontvangst van de voertuigdocumenten.

Bij de ophaling van het voertuig valt het gebruik van een booster door de transporteur of de winnende bieder om het voertuig te starten onder hun volledige verantwoordelijkheid en zal geen enkele klacht aanvaard worden in geval van kortsluiting.

Indien de klacht aanvaard wordt en de winnende bieder de aankoop van het voertuig niet wenst te annuleren, dan zal de financiële compensatie vastgelegd worden op basis van een wederzijds akkoord tussen de winnende bieder en BCA. De vergoeding mag nooit de aankoopprijs van het voertuig overschrijden.

Mocht BCA aanvaarden de verkoop van een geleverd voertuig te annuleren, dan zullen er geen boetes opgeëist worden vanwege de winnende bieder. BCA en de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming zullen samen overleggen om het voertuig zo efficiënt mogelijk te repatriëren en de repatriëring van het voertuig zal volledig ten laste vallen van BCA. Indien een eigendomsoverdracht moet plaatsvinden, dan kan deze termijn verlengd worden. De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming kan niet vergoed worden voor eventuele verbeteringen aan het aangekocht voertuig, noch voor gemaakte kosten, zoals de kosten voor het onderhoud, de diagnose, de herinstaatstelling of de brandstofkosten.

Indien het resultaat van de klacht een betaling inhoudt van BCA aan de winnende bieder, dan zal deze betaling uitgevoerd worden binnen de 7 werkdagen na de bevestiging van de oplossing van deze klacht aan de winnende bieder. De terugbetaling van het voertuig door BCA aan de winnende bieder zal uitgevoerd worden wanneer het voertuig en de documenten aan BCA worden teruggegeven.

BCA Enchères draagt niet de kosten van wisselkoersverschillen tussen de euro en andere valuta.

14.  GARANTIES 


De garantie van verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en verder van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

BCA kan niet gehouden zijn tot enige garantie met betrekking tot het voertuig, voorwerp van de veiling.

15.  TECHNISCHE ENCOMPUTERBEVEILIGING 


BCA zal geenszins verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enig incident, schade, aftakeling of evenement dat zich zou kunnen voordoen aan de technische uitrustingen en IT-systemen van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming wegens de toegang tot de veilingen en het downloaden, het opslaan en het bewaren of het gebruiken van de elementen van het fotopack door de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming.

BCA zal evenmin verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enig technisch probleem, met name, maar niet uitsluitend, enig probleem betreffende de compatibiliteit van de programma's, van de computerbestanden en van de gegevens die BCA aan de technische computeromgeving van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming heeft verstrekt of gecommuniceerd. Deze laatste is als enige verantwoordelijk voor haar technische of computeromgeving. Zij dient de software, programma's of technische of computerelementen te bezitten en/of te bekomen waarmee zij toegang kan hebben tot de veilingen en waarmee zij de elementen van het fotopack kan downloaden, bewaren en gebruiken. De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming verklaart en garandeert aan BCA dat zij enkel software, programma's of technische of computerelementen gebruikt waarvoor zij gestaag over alle nodige rechten en licenties beschikt.

De in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming is als enige verantwoordelijk voor haar computerbeveiliging, waarvoor zij zich ertoe verbindt alle nodige tools te implementeren om alle schadelijke software, programma's of technische of computerelementen te detecteren, te verwerken en te verwijderen, inclusief voor elke software, programma of technisch of computerelement die de door BCA geleverde diensten zou kunnen verstoren, zoals o.a. de elementen van het fotopack. De aansprakelijkheid van BCA is in ieder geval uitgesloten voor alle incidenten, schade, aftakelingen of evenementen, van welke aard dan ook, die de technische of computeromgeving van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming beïnvloeden.

16.  VERZEKERING 


BCA verklaart een verzekering te hebben onderschreven die alle handelingen en opdrachten dekt die zij in het kader van haar activiteit als organisator en animator van vrijwillige veilingen van tweedehandsvoertuigen uitvoert.

Elke winnende bieder garandeert aan BCA dat hij alle verzekeringen onderschreven heeft die nodig zijn voor zijn bedrijfsactiviteit en, meer specifiek, dat hij de nodige verzekeringen heeft om de voertuigen te dekken vanaf hun toewijzing tot hun ophaling.

17.  INTELLECTUEEL EIGENDOM 


BCA blijft eigenaar van al haar informatie, tools, systemen, software, documentaties, gegevens, databanken, merken, historiek en andere intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden voor het organiseren van veilingen. Bijgevolg zijn de beschrijvingen en afbeeldingen die op de website te zien zijn de eigendom van BCA en kunnen zij zonder de uitdrukkelijke toestemming van BCA niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden.

Bij ontstentenis kan de betrokken in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming civiel- en strafrechtelijk vervolgd worden en kan haar account eveneens definitief opgeschort worden.

18.  GEGEVENSBESCHERMING 

BCA verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 die in werking is getreden op 25 mei 2018 na te leven, evenals, in het algemeen, alle reglementeringen met betrekking tot de gegevensbescherming.

Wij verbinden ons ertoe uw vertrouwelijkheid te beschermen en te respecteren.

Omwille van de specificiteit van haar bedrijfsactiviteit verwerkt BCA hoofdzakelijk professionele gegevens. Sommige van deze verwerkte gegevens zouden het echter mogelijk maken de in de auto-industrie gespecialiseerde ondernemingen als natuurlijke persoon te identificeren.

De gegevens die wij kunnen verwerken, zijn:

 • Naam en voornaam, geboortedatum van de contactpersonen van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die over een toegang tot bca.com beschikken,
 • Identiteitsdocumenten van de contactpersonen van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die over een toegang tot bca.com beschikken,
 • E-mailadres,
 • Gsm-nummer.

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

De verwerking van de persoonlijke gegevens heeft tot doel onze commerciële relatie te beheren en u in staat te stellen gebruik te maken van de veilingendienst.

Dientengevolge kan BCA ertoe gebracht worden informatie van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming met andere filialen van BCA Europa te delen in het kader van de aankoop van een voertuig op een buitenlandse veiling via bca.com. BCA behoudt zich eveneens het recht voor de gegevens te delen met de belastingautoriteiten op hun verzoek.

In het kader van het beheer van door BCA geleverde voertuigen moeten wij volgende gegevens delen met de dienstverleners die de voertuigen vervoeren:

 • Naam en voornaam, geboortedatum van de contactpersoon van de in de auto-industrie gespecialiseerde onderneming die over een toegang tot bca.com beschikt,
 • Leveringsadres,
 • E-mailadres,
 • Gsm-nummer.

Elke persoon heeft rechten met betrekking tot de wijze waarop haar persoonlijke gegevens worden verwerkt. Door onze bedrijfsactiviteiten registeren wij persoonlijke informatie over onze klanten, onze leveranciers en andere derden, slaan deze op en verwerken deze. Wij erkennen dat de passende en rechtmatige verwerking van deze gegevens het vertrouwen in onze organisatie handhaaft en het succes van de commerciële activiteiten garandeert. Het privacybeleid en het gegevensbeschermingsbeleid van BCA worden in hun geheel op de website www.bca.com uiteengezet.

 19.  ALGEMENE BEPALINGEN, TOEPASSELIJKEWETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID 


De ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van enige bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden heeft geen impact op de andere bepalingen van dit document.

Voor geschillen is de Belgische wetgeving als enige van toepassing en de rechtbank van Brussel als enige bevoegd.

 

 BIJLAGE 1

 1.

1.     Veilingprijs

De veilingprijs is incl. BTW.

2. Verkoopkosten

2.1. BTW

Wanneer een voertuig verkocht wordt met een recupereerbare BTW-stelsel volgen de bijkomende kosten hetzelfde BTW-stelsel en zijn ze dus recupereerbaar krachtens Artikel 132 van de Europese Richtlijn 2006/112/EG.

Bepaalde voertuigen hebben geen recupereerbare BTW.

In het geval van een voertuig zonder recupereerbare BTW wordt de BTW toegevoegd aan de verkoopkosten zonder dat deze recupereerbaar is door de winnende bieder (BTW op de marge).

2.2. Veilingkosten

De verkoopkosten van toepassing op online veilingen bedragen 3,3% excl. BTW van de veilingprijs incl. BTW per voertuig met een minimum van 395 € excl. BTW (behalve de veilingen van voertuigen met een "openingsbod aan 50 €" en de veilingen van "defecte voertuigen" waarvoor een minimum van 340 € excl. BTW wordt toegepast, en de veilingen van "afgedankte voertuigen" waarvoor een minimum van 250 € excl. BTW wordt toegepast).

De verkoopkosten van toepassing op de Europese veiling van elektrische voertuigen bedragen .350€ ex BTW per voertuig.

De verkoopkosten van toepassing op Lynk & Co veilingen bedragen 3% excl. BTW van de veilingprijs.

Er zijn verkoopkosten van toepassing op de veilingen van "leasewagens" voor een forfaitair bedrag van € 250 excl. BTW per voertuig.

Er zijn forfaitaire kosten van toepassing op de veilingen 'Alphabet België' en' 'Alphabet Luxemburg' voor een bedrag van 350 € excl. BTW per voertuig.

Beheerskosten van 100 € excl. BTW per voertuig zijn van toepassing op voertuigen voor de export.

2.3. Verkoopkosten met vaste prijzen

De verkoopkosten van toepassing op veilingen met vaste prijzen bedragen 3,3% excl. BTW van de veilingprijs incl. BTW per voertuig met een minimum van 395 € excl. BTW per voertuig.

De verkoopkosten van toepassing op de veiling "Euroshop" bedragen 3% excl. BTW van de vaste prijs incl. BTW per voertuig met een minimum van 350 € excl. BTW.

Beheerskosten van 100 € excl. BTW per voertuig zijn van toepassing op voertuigen voor de export.

3.     Inzamelingskosten

De inzamelingskosten ten bedrage van 15 € excl. BTW worden toegevoegd op de factuur van het voertuig.

4. Boetes voor betalingsachterstand

Het bedrag van de boetes voor betalingsachterstand is gelijk aan de intrestvoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente herfinancieringstransactie vermeerderd met 10 procentpunten.

5. Invorderingskosten

Forfaitaire vergoeding van 40 €.

6. Annulatiekosten

Boete gelijk aan de verkoopkosten toegepast volgens de verkoop en volgens de prijs inclusief belasting van het voertuig, per onbetaald voertuig, met een minimum forfaitaire schadevergoeding van € 500 exclusief belasting/voertuig.

7. Deblokkeringskosten voor toegang tot de website www.bca.com

Forfaitaire vergoeding van 600 € excl. BTW per voorval.

8. Parkingkosten

De maximumtermijn voor de ophaling van het voertuig is 13 kalenderdagen na de datum van toewijzing voor een in België verkocht voertuig en 17 kalenderdagen voor verongelukte en niet-rijdende voertuigen. De ophalingstermijn van een al dan niet rijdend voertuig is 21 dagen voor kopers met een maatschappelijke zetel buiten België. Na deze termijn worden parkingkosten aangerekend naar rato van 18 € excl. BTW per extra dag.

Versie geldig vanaf 01/04/2024

Algemene voorwaarden in pdf

Download de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de website van BCA Belgium