Köparvillkor - BCA Sverige

BCA har 70 år erfarenhet av fordonsauktioner, har funnit i Sverige sedan 2005 och känner svensk fordonsmarknad mycket väl. Vi är Europas största avyttringskanal. BCA säljer över 1,4 miljoner bilar i 32 länder och ca 18 000 bilar kommer från uppdragsgivare (benämns ”Leverantör”) i Sverige.

Tillägg 1 Förfarande vid reklamationstvist

Tillägg 2 BCA Fordonsbeskrivning

Tillägg 3 Köparvillkor BCA Onlineauktion för privatpersoner och andra juridiska personer än bilhandlare (Kontakta BCA för mer information)

Anmärkning: Vid eventuella tveksamheter har den svenska versionen av köparvillkoren företräde framför eventuella översättningar.

BCA är i den följande villkorstexten benämningen på BCA Vehicle Remarketing AB, Regementsgatan Byggnad 411, Almnäs, S-151 13 Södertälje Sverige. Den fysiska eller juridiska person som använder BCA i något av de syften som anges under Tillägg 1 benämns "Köparen".

A)  BCA tillhandahåller tjänsten BCA Onlineauktion för ett utvalt antal av sina kunder, vilka för att kunna använda tjänsten måste godkänna följande villkor.

B)  Endast godkända budgivare får använda sig av BCA Onlineauktion. Åtkomsten auktoriseras med hjälp av användarnamn och lösenord som normalt endast utfärdas till registrerade bilhandlare (*). BCA förbehåller sig rätten att avvisa användare som missbrukar tjänsten eller på annat sätt anses inte vara lämpliga, utan att ange orsaken. (*Köparvillkor för privatpersoner och andra juridiska personer än bilhandlare beskrivs i bilaga 3)

 

FÖLJANDE VILLKOR GODKÄNNS:

1. Villkor för användning

1.1 BCA tillhandahåller login för BCA Onlineauktion till Köparen enligt villkoren i detta Avtal.

2. Åtagande

2.1 Köparen ges möjlighet att använda BCA Onlineauktion för inköp av fordon och att göra detta enligt villkoren i detta dokument, antingen genom att acceptera villkoren via registreringsinformationen eller genom att tillhandahålla informationen på hemsidan.

Alla fordon, tillbehör och andra objekt som bjuds ut på BCA Onlineauktion säljs på uppdrag av Leverantör men faktureras i eget namn.

2.2 Alla köp som Köparen genomför på BCA Onlineauktion skall vara förbehållslösa och Köparen är genom avtal förpliktigad att slutföra transaktionerna förutom i de fall då det kan bevisas att fordonet

(a)    fordonet har varit eller har betraktats som utdömt av skadereglerare utan att detta har redovisats på BCA Onlineauktion;

(b)    har väsentlig högre mätarställning än som angetts på BCA Onlineauktion antingen via försäljningsbeskrivningen eller via fotot av vägmätaren i inspektionen.

Specifikationerna för fordon, tillbehör och övriga objekt som erbjuds på BCA Onlineauktion bygger på information från Leverantören och mindre avvikelser kan förekomma. BCA lämnar inga garantier angående korrektheten i säljarens information.

De till försäljning erbjudna fordonen och övriga objekt, säljs i befintligt skick vid tidpunkten för auktionen. Fordonets skick vid auktion beskrivs i inspektionsprotokollet som är bifogat fordonets beskrivning i auktion. Begagnade objekt (fordon, tillbehör och övriga objekt) erbjuds på BCA Onlineauktion utan garanti för mekanisk funktion. Den tekniska kontrollen är en visuell inspektion, test av funktioner och testkörning. Den tekniska kontrollen utförs utan demontering och därför lämnas inga garantier på ej synliga fel.

Köparen samtycker till att saknade/felaktigt beskrivna fordonsdelar eller utrustning samt fordonsdefekter och slitage/småskador som inte framgår av skadebeskrivningsrapporten för fordonet i BCA Onlineauktion, kommer att ersättas/repareras endast om den totala kostnaden för åtgärden överstiger 5.000kr plus moms för personbilar och 7.000kr plus moms för lätta lastbilar med en vikt på högst 3,5 ton. Köparen svarar själv för åtgärder som innebär lägre kostnader än dessa.

Det åligger kunden att själv undersöka samtliga foton på de bilar som kunden avser att bjuda på, för att kontrollera lackfärg, färg på klädsel, typ av klädsel, växellåda och karossutförande. BCA ansvarar inte för eventuella skillnader mellan den skriftliga beskrivningen av bilen på BCA Onlineauktion och bilens faktiska utseende eller utförande, om skillnaden hade kunnat upptäckas av kunden vid auktionstillfället.

Kunden är förpliktigad att på Infotorgs eller Transportstyrelsens webbplats själv kontrollera att motorvolym, motoreffekt, drivmedel, växellåda, kaross, kopplingsanordning, första registreringsdatum, datum då fordonet tagits i trafik första gången, årsmodell, tillverkningsmånad samt modellår utifrån chassinumret, stämmer överens med uppgifterna om bilen som har publicerats på BCA Onlineauktion. BCA ansvarar inte för eventuella skillnader mellan den skriftliga beskrivningen av bilen på BCA Onlineauktion och faktiska uppgifter på Infotorgs eller Transportstyrelsens webbplats, om skillnaden hade kunnat upptäckas av kunden vid en egen undersökning av informationen.

Vid minsta osäkerhet om fordonets specifikationer eller de foton som finns på BCA Onlineauktion, åligger det kunden att kontakta BCA för att lösa eventuella tveksamheter.

Köparen accepterar härmed att yttre synliga spår av användning är acceptabla, tex defekta hjulkapslar, små stenskott i vindruta, små sprickor i lampglas, polerbara repor eller små repor ned till plåten samt stenskott och bucklor som orsakats av dörruppslag. Köparen accepterar vidare att smådelar kan saknas, tex extranycklar, kodkort, askfat, tanklock, hjulkapslar, golvmattor, täcklock, lastskydd/insynsskydd/hatthylla eller diverse specialtillbehör. Kostnader rörande förberedelse av dessa fordon (inför) efter försäljning (tex service, oljebyte, utbyte av normala slitage delar, plåt-/lackarbeten, smart repairs, rekonditionering osv) kan inte pålägges BCA. För övriga detaljer gällande fordonets skick se avsnittet ”Tillägg 2 BCA Fordonsbeskrivning”.

Eventuella krav enligt köpeavtalet kan endast tillställas Leverantören, som representeras av BCA. Köpeavtalet träder i kraft när köpande företag som lagt det högsta budet får detta bekräftat genom erhållen faktura av BCA. För privatpersoner gäller andra villkor (se bilaga ”Tillägg 3 Särskilda villkor för privatpersoner och andra juridiska personer än bilhandlare” utöver de villkor som finns specificerade på BCA Sveriges hemsida.)

Vid köpet övergår risken för fordonet, eller för annat inköpt objekt, från Leverantören till Köparen.

Vid varje budgivningsronds slut skall BCA kontrollera mottagna bud och överlåta fordonet om Leverantören godkänner bud eller om budet är lika med/högre än reservationspriset, till högstbjudande Köpare. Leverantören har rätt att avslå bud utan att ange orsaken.

Vid slutförd betalning skall risken för det köpta fordonet, eller för annat inköpt objekt, överföras till Köparen. Vidare bokar BCA transport med av BCA utvalt transportbolag.  Köparen skall betala transportkostnaden direkt till transportbolag såvida ej annat överenskommits.

Leverantören kvarstår som objektets ägare till dess att alla skyldigheter gentemot BCA enligt köpeavtalet har uppfyllts. Om Köparen är yrkesverksam inom bilbranschen och köpeavtalet ingår i dennes verksamhet, gäller ovanstående ägarförbehåll även skulder till BCA från företagets aktuella affärsrelation med Köparen. BCA förbehåller sig rätten att kreditera affären i det fall Köparen inte fullgör sin betalning av fordonet gentemot BCA. Köparen godkänner vid en kreditering av köpet pga utebliven betalning även att ersätta BCA för de kostnader som uppstår i samband med detta och den eventuella förlust som kan komma att uppstå vid ny försäljning av fordonet till en annan köpare. (Se förtydligande i punkt 3.3)

Köparen äger inte rätt att disponera det köpta objektet under äganderättsförbehållet. Köparen äger inte rätt att sälja det till en annan part, överföra det som säkerhet, belåna det eller vidta åtgärder som minskar Köparens säkerhet. Inte heller får fordonet föras utomlands.

Vid betalningsförsening uttas en påminnelseavgift på SEK 200,00 plus moms per påminnelse. Dröjsmålsränta utgår med 8 % över den av Riksbanken fastställda referensräntan, om inte tillämpliga lagar tillåter högre dröjsmålsränta.

3. Köparens ansvar

3.      Köparen måste lämna följande information till BCA:

3.1.1 Registrerad adress

3.1.2 Momsregistreringsnummer/ Personnummer

3.1.3 Privatpersoner och andra juridiska personer än bilhandlare måste godkänna särskilda tilläggsvillkor för att kunna medverka vid BCA-auktioner.

Köparen får ett användarnamn och ett lösenord från BCA med vilka Köparen kan få tillgång till BCA Onlineauktion. Användarnamn och lösenord är konfidentiell information och Köparen måste tillse att ingen obehörig kan använda den. Om Köparen misstänker att obehöriga har fått tillgång till användarnamn och lösenord måste denne omedelbart informera BCA om detta. Fram till dess att BCA får denna information ansvarar Köparen för alla transaktioner som utförs med hjälp av användarnamnet och lösenordet.

3.2 Köparen skall i förväg ha tänkt igenom hur köpet skall finansieras. Betalning skall ske genom elektronisk överföring, inte senare än en dag efter fakturadatum. Eventuella överföringskostnader betalas av Köparen. Betalningsinformation anges på fakturan.

3.3 Om ett bud godkänns eller om en bekräftelse på köpet skickas, förbinder sig Köparen att betala BCA. Köpeskillingen (det vinnande budet i tillämpliga fall) skall utgöras av priset på auktionsobjektet, plus aktuell köparavgift vid tidpunkten för försäljningen fastställd av BCA. Köpeskillingen skall erläggas då köpeavtalet träder i bruk. Leverantören har äganderätten till det sålda fordonet, dess tillbehör och andra sålda objekt, till dess att fullständig betalning har erlagts. Leverantören eller BCA skall avvakta med omregistreringen av fordonet till dess att köpeskillingen har betalats. Alla köpta objekt levereras med fordonstransport genom transportbolag som bokas och utses av BCA men bekostas av köparen. Om ett bud godkänns eller om bekräftelse på köpet skickas, förbinder sig Köparen att betala objektet till BCA. Lagt bud gäller 48 timmar efter avslutad auktion. Om Köparen drar sig ur transaktionen av oberättigade skäl, skall skadeståndsbeloppet uppgå till 10 % av objektets bruttopris inklusive moms eller den eventuella förlust som kan komma att uppstå vid ny försäljning av fordonet till en annan köpare, om inte Köparen kan påvisa att skadeverkningen var mindre eller BCA kan påvisa att den var större.

Betalningen skall ske senast en (1) dag efter köpet via banköverföring.

BCA bokar transport av fordonet med av BCA utvalt transportbolag.  Köparen skall betala transportkostnaden direkt till transportbolag såvida ej annat överenskommits.

4. BCAs ansvar

4.1 När fordonet har sålts, dvs om ett bud godkänns eller om en bekräftelse på köpet skickas till Köparen, övergår risk för stöld av eller från fordonet och/eller skador till följd av olyckshändelse eller skadegörelse på fordonet till Köparen utom i fråga om skador som har uppstått medan fordonet var i BCAs förvar under vilken tid det juridiska ansvaret åligger BCA.

4.2 BCA accepterar att ett köpeavtal upphävs enligt förfarandet vid reklamationstvist, förutsatt att Köparen kan bevisa ställda krav enligt villkoren i paragraf 2.2 och att Köparen framför dessa skriftligen per e-mail, inom den tidsperiod som anges nedan beräknad från leveransen av fordonet till Köparens lokaler.

4.3   BCA åtar sig att efter bästa förmåga lösa eventuella klagomål som kan uppkomma enligt paragraf 4.2 och återbetala köpeskillingen till Köparen.

5. Förfarande vid reklamationstvist

5.1   Om en tvist uppstår över ett klagomål eller om Köparen hävdar att fordonet har skadats vid transporten till dennes lokaler, avgörs målet enligt förfarandet vid reklamationstvist (i Tillägg 1).

5.2   Vid leverans av fordonet jämte eventuella tillbehör åligger det köparen, eller dennes ombud, att kontrollera att fordonets och eventuella tillbehörs faktiska beskaffenhet stämmer överens med deras beskrivning vid tidpunkten för försäljningen samt att de inte är behäftade med någon annan form av fel. Köparen får inte åberopa att fordonet är felaktigt, om köparen inte lämnar BCA meddelande om detta på transportörens fraktsedel.

6. Köparavgift

6.1 Vid alla köp tillkommer en köparavgift enligt den taxa som anges på BCA Onlineauktion vid tidpunkten för köpet. Köparavgiften består av en slagavgift samt administrativa avgifter för den service BCA tillhandahåller avseende transportbokning och ägarbyte mm.

6.2 Köpare från länder utanför Sverige, är förpliktigade att låta BCA organisera transport, transportdokument och exportdeklarationer. Gällande priser för dessa tjänster anges på BCA Onlineauktion vid tidpunkten för köpet. I tillägg till priserna för dessa tjänster och ovannämnda köparavgift tillkommer en administrationsavgift för exporten på 1.950 SEK Netto exkl moms per bil.

7. Moms

7.1 På alla avgifter som uttages av BCA tillkommer moms med för det aktuella tillfället gällande procentsats.

7.2 Köpare från EU-land kan behöva erlägga en momsdeposition uppgående till 25% av fordonets värde. Depositionen återbetalas efter uppvisande av officiellt intyg att fordonet har importerats till ett annat EU-land.

8. Valuta

8.1 Alla priser och avgifter härunder anges i svenska kronor och måste betalas i svenska kronor av svenska köpare. BCA erbjuder köpare registrerade utanför Sverige att betala fakturan i Euro istället för SEK (svenska kronor). I de fall köparen önskar betala i Euro så framgår det av BCA fastställda Eurobeloppet på fakturan.

9. Lagar

9.1 Detta avtal skall regleras av och upprättas enligt svensk lagstiftning och berörda parter godkänner att rättskipningsrätten exklusivt tillfaller svensk domstol.

Rättskipningsområde skall vara Stockholm.

Om ett av de tidigare angivna villkoren är ogiltigt, skall detta inte påverka giltigheten i villkorens övriga paragrafer. En giltig paragraf som så långt det är möjligt motsvarar det ekonomiska syftet med den ogiltiga paragrafen skall ersätta denna.

I köpeavtalet angivna rättigheter eller skyldigheter får ej överföras utan skriftliga medgivande från leverantören. Villkor och efterföljande avtalsändringar måste bekräftas skriftligen för att vara bindande.

10. Hantering av data

BCA värnar våra kunders integritet och följer dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation, se separat GDPR Policy). Vid registrering samlar vi data till vår dataplattform Act-On med ambitionen att skicka relevanta nyhetsbrev. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig.

TILLÄGG 1 Förfarande vid reklamationstvist

1. Vid en eventuell reklamation måste Köparen informera BCA per mail inom 24 timmar efter mottagandet av fordonet.

E-postmeddelandet måste adresseras till reklamationsansvarig per e-post; reklamation@bca.com

2. Den skriftliga reklamationen måste innehålla fullständig och utförlig information om orsaken till reklamationen, registreringsnummer samt mottagningsdatum.

3.  BCA bekräftar mottagandet av reklamationen.

4.  BCA bemödar sig om att försöka lösa problemet skyndsamt under förutsättning att fullständig information i ärendet inkommit.

5.  Beroende på reklamationens natur kan en av BCA extra inspektion krävas.

6.  Är reklamationen korrekt (dvs fel enligt punkt 4.2 i användarvillkoren kan konstateras) kan BCA och Köparen antingen överenskomma en ersättning till köparen, vilket medför att fordonet med samtliga skador och i befintligt skick behålls av Köparen och inga andra krav ställs på BCA – alternativt så kan BCA välja att kreditera affären och ta tillbaka bilen.

7.  Om fordonet överensstämmer med de standarder och den beskrivning som angetts vid tidpunkten för köpet vid av BCA utförd extra inspektion ogiltigförklaras reklamationen. Köparen står för kostnaderna för inspektionen.

8. BCA förbehåller sig rätten att kreditera affären i det fall Köparen inte accepterar BCAs förslag till lösning av reklamation. Återbetalning till Köpare sker när fordonet mottagits på av BCA utvald anläggning.

9. Vid ett eventuellt återtagande av fordonet från BCAs sida – ersätts Köparens kostnader avseende fordonets pris och köparavgiften vid köpet från BCA. Eventuella kostnader för iordningställande, reparationskostnader, felsökningar eller transport till kund ersätts inte.  


Tillägg 2 BCA Fordonsbeskrivning

Inspektionsvinklar:

Karossen synas som standard från 90 graders vinkel och på 2 meters avstånd och/eller i 45 graders vinkel åt båda hållen. Eventuella bucklor och lackskador som bedöms vara oacceptabla måste vara synliga från denna standards inspektionsvinkel. Oacceptabla defekter som syns i denna vinkel visas i enskilda skadebeskrivningsrapporter för respektive fordon på BCA Onlineauktion.

Acceptabel och normal förslitning, exempelvis sådan som beskrivs i avsnittet nedan, visas inte i skadebeskrivningsrapporten på BCA Onlineauktion och Köparen godkänner härmed att de inte kan utgöra grund för en reklamation. Bedömningen av acceptabla förslitningsskador måste alltid ses i relation till fordonets faktiska körsträcka. För fordon som är att beteckna som arbetsfordon accepterar köparen att en större acceptans för vad som anses vara acceptabla förslitningsskador finns.

Lackering:

Ett flertal små stenskott accepteras.

Upp till fyra (4) stenskott per frampanel accepteras

Nötningsskador eller ytliga repor där plåten inte syns och/eller har rostat och som kan avhjälpas med polering får förekomma

Bättringsarbeten accepteras förutsatt att färgöverensstämmelsen är god och reparationerna inte är iögonenfallande från standardvinkeln

Repor ned till plåten som är mindre än 10 mm långa accepteras

Lätta repor runt dörröppningar, nyckelhål och bränslelock accepteras

Polerbara repor accepteras

Reparationer av lacken accepteras förutsatt att matchningen mellan panelerna är god och att inga reparationsmärken eller översprejningar syns eller att det finns smuts i lacken

Bucklor:

Små bucklor på de nedre panelerna som endast är synliga vid en kontroll av karosslinjen accepteras

Mindre bucklor i karossen (tex dörruppslag) får förekomma förutsatt att:

-        de är mindre än 20 mm långa

-        lacken inte har spruckit eller flagnat

-        tidigare reparationsskador inte kan ses vid en normal granskning

Stötfångare och gummilister:

Repor och/eller skrapmärken på lackerade stötfångare och sidolister får förekomma förutsatt att de inte blottlägger basmaterialet eller går djupt ner i basmaterialet på olackerade delar, och är mindre än 100 mm långa

Avskavningar och bucklor på stötfångare eller gummilister får förekomma förutsatt att de är mindre än 20 mm i diameter

Normalt slitage på lacken med hänsyn tagen till fordonets ålder och körsträcka accepteras

Missfärgning genom extern inverkan, tex väder, vind och sand, accepteras förutsatt att den inte har orsakats av felaktig användning av kemikalier eller starka rengöringsmedel

Fönsterglas och lampglas:

Stenskott på vindrutan på upp till 2 mm får förekomma förutsatt att de inte skymmer förarens sikt i det vänstra vindrutetorkarområdet och att de inte har orsakat sprickor

Stenskott eller repor på strålkastare, dimljus eller blinkers, som inte har medfört att glaset har gått sönder och som inte hämmar funktionen, får förekomma

Speglar:

Repor på högst 50 mm, som inte tränger igenom lacken eller basmaterialet på omålade speglar, får förekomma

Hjul och navkapslar:

Repor på navkapslar som inte har spräckt materialet eller deformerat navkapseln accepteras

Skador på fälgar med högst 25 mm deformering av flänsen accepteras

2 mm däckprofil accepteras

Invändig klädsel:

Säten som visar spår av användning, luggsliten klädsel och normal förslitning av säten accepteras

Stoppning som är nedsutten och som skrynklar sätenas sidor accepteras

Slitage, spår av normal förslitning och nedsmutsning vid normal användning accepteras förutsatt att tyget inte är sönder

Kvarvarande monteringsdetaljer från extra tillbehör får förekomma

Hål efter borttagna telefoner och annan utrustning får förekomma förutsatt att de finns på sidan av konsolerna och inte omedelbart är synliga från förarplatsen.

Mattor som visar spår av användning, missfärgning och slitage accepteras

Repade ytor och lätta fläckar på plast- och klädselpaneler i bagageutrymmet, på bakluckan, på fotsteg och den nedre delen av dörrens insida accepteras

Slitage på ratt, växelspak, handbromsspak osv som tecken på användning accepteras förutsatt att materialet inte är sönder

Underrede:

Fordonen har inte genomgått någon kontroll av underredet. Reklamationer som avser skador som genom en underredeskontroll kunnat upptäckas, ersätts därför inte.

Bucklor, repor och slitage får förekomma på underredet och delar som monterats där

Rost får förekomma på delar som monterats på underredet

Tekniskt skick:

Alla fordon har genomgått en kortare provkörning, men ingen detaljerad inspektion har gjorts av mekaniska komponenter.

De fordon som bjuds ut har därför inga kända större mekaniska defekter på motor, koppling, växellåda, differential, drivaxlar och styrväxel utöver de skador och kommentarer som anges i inspektionsprotokollet. Mindre defekter på andra mekaniska komponenter, som exempelvis hjullager, får förekomma även i de fall de inte framgår av inspektionsprotokollet.

Elektriska komponenter:

Tändsystem, luftkonditionering, värme-/ventilationssystem, eldrivna fönsterhissar, sollucka, motordrivna sidospeglar och torkarmotor har testats beträffande normal funktion. Defekter får förekomma på övriga elektriska komponenter, exempelvis strålkastare.

Kontrollampor för motorfunktion, luftkudde, ABS och generator har kontrollerats. Fel på övriga kontrollampor accepteras

Tidigare skador:

Äldre skador som reparerats, skador som uppstått vid olyckor och som reparerats, kalibrering av chassi i riktbänk, kapning av chassi och svetsarbeten accepteras. Köparen är skyldig att för egen räkning kontrollera om fordonet har äldre, reparerade skador och BCA frånsäger sig allt ansvar i detta sammanhang

2020-04-20